ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

aphorism

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *aphorism*, -aphorism-

aphorism ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
aphorism (n.) คำพังเพย See also: คติพจน์ Syn. saying
English-Thai: HOPE Dictionary
aphorism(แอฟ'ฟะริสซึม) n. คติพจน์,คำพังเพย. -aphorismic, aphorismatic adj.
English-Thai: Nontri Dictionary
aphorism(n) คำพังเพย,คติพจน์,ภาษิต
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
aphorismคำพังเพย [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คำพังเพย (n.) aphorism See also: proverb, adage, dictum, epigram Syn. พังเพย, สำนวน, คำคม
พังเพย (n.) aphorism See also: adage, proverb Syn. คำพังเพย
สำนวน (n.) aphorism See also: proverb, idiom, dictum, adage, epigram Syn. คำพังเพย, คำคม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Now, your penchant for bland, simplistic aphorisms could give you a leg up in the motivational hot-air balloon poster business, and of course, your complete lack of adult friends means you're well on your way to a careerตอนนี้ ความหลงใหลในสำนวนสุดจะจืดชืดไร้รสชาติของนาย คงจะช่วยให้นายไปรุ่ง ในธุรกิจโปสเตอร์สุดแสนจะเต็มไปด้วยแรงบันดาลใจ

aphorism ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
警句[jǐng jù, ㄐㄧㄥˇ ㄐㄩˋ, 警句] aphorism

aphorism ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アフォリズム;アフォルズム[, aforizumu ; aforuzumu] (n) (See 警句) aphorism
名文句[めいもんく, meimonku] (n) witty (happy, apt) remark; well-worded saying; epigram; aphorism
格言[かくげん, kakugen] (n,adj-no) aphorism
警句[けいく, keiku] (n,adj-no) aphorism
金言名句[きんげんめいく, kingenmeiku] (n) golden (wise) saying; aphorism; maxim

aphorism ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คำคม[n.] (khamkhom) EN: aphorism ; epigram ; saying FR: sentence [f] ; mot [m]
คำคม[n.] (khamkhom) EN: aphorism ; epigram FR: épigramme [m, f] ; aphorisme [m] ; parole [f]
คำพังเพย[n.] (kham phangp) EN: aphorism ; proverb ; adage ; dictum ; saying ; maxim ; epigram FR: proverbe [m] ; dicton [m] ; citation [f] ; aphorisme [m] ; maxime [f] ; adage [m]
พังเพย[n.] (phangphoēi) EN: aphorism ; proverb ; adage ; dictum ; saying ; maxim ; epigram ; motto FR: proverbe [m] ; dicton [m] ; citation [f] ; aphorisme [m] ; maxime [f] ; devise [f] ; adage [m]
สุภาษิต[n.] (suphāsit) EN: proverb ; aphorism ; adage ; saying ; maxim FR: dicton [m] ; proverbe [m] ; pensée [f] ; aphorisme [m] ; adage [m] ; principe moral [m]

aphorism ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sentenz {f}aphorism; maxim

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า aphorism
Back to top