ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

anonymous

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *anonymous*, -anonymous-

anonymous ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
anonymous (adj.) ซึ่งไม่มีลักษณะเฉพาะ See also: ซึ่งไม่มีลักษณะเด่น
anonymous (adj.) นิรนาม See also: ซึ่งไม่ระบุชื่อ Syn. nameless, unsigned, unknown Ops. named, signed
anonymous letter (n.) บัตรสนเท่ห์
English-Thai: HOPE Dictionary
anonymous(อะนอม' นิเมิส) adj. ไม่ระบุชื่อ, ปิดบังชื่อ. -anonymity, anonymousness n., Syn. nameless ###A. signed)
English-Thai: Nontri Dictionary
anonymous(adj) ไม่ระบุชื่อ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
anonymousนิรนาม [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Anonymousไม่่ปรากฏชื่อผู้แต่ง [เทคโนโลยีการศึกษา]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Somewhere in our midst, lucky Kapos still survive, reinstated officers and anonymous informers.ในความมืดมนนั้น คาโปว บางคนก็รอดจากสงคราม กลับเข้าไปในรัฐ โดยไม่รู้อีกแล้ว ว่าใครเป็นใคร
Look, we could make an anonymous call.ฟังนะ เราอาจจะโทรไปโดยไม่บอกชื่อ
In the end, we decided that an anonymous phone call was the best thing to do.ท้ายที่สุดเราตัดสินใจว่าไม่ระบุชื่อ ในโทรศัพท์ เป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่จะทำ
One million dollars to anonymous hero!นี่ลุงของพวกเธอเคยโกหกป่ะล่ะ
Colleague of mine. An anonymous harvest.เพื่อนฉันเอง ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม
Who is that guy? You said a colleague of yours had an anonymous harvest.เขาเป็นใครน่ะ นายบอกว่าเพื่อนร่วมงานของนายมีไข่นิรนาม
You're supposed to get an anonymous egg.นายควรที่จะใช้ไข่นิรนามนี่
Larry was supposed to find an anonymous egg... and he couldn't.ลาร์รี่ควรที่จะหาไข่นิรนาม แต่เขาหาไม่ได้
"Customs was told Davis and Marano carried narcotics by an anonymous informant's phone call."ทางกงสุลได้รับแจ้งเรื่องเดวิสและมาราโนขน Narcotics... ... โดยบุคคลนิรนามทางโทรศัพท์
This is a recording from the anonymous informant who called customs.นี่เป็นเทปอัดเสียงผู้แจ้งนิรนามที่โทรมายังกงสุล
You want to be a boxer? [Information on the anonymous letter]แต่ต้องการไปเป็นนักมวยงั้นหรอ?
I hear the priest has received anonymous letters saying her lover is this man, that man.ฉันได้ข่าวว่า บาทหลวงได้รับจดหมายนิรนาม... บอกว่าคู่รักของเธอเป็นชายคนนี้คนนั้น

anonymous ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
匿名[nì míng, ㄋㄧˋ ㄇㄧㄥˊ, 匿名] anonymous

anonymous ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アノニマス[, anonimasu] (n) anonymous
アノニマスFTP[アノニマスエフティーピー, anonimasuefutei-pi-] (n) {comp} anonymous ftp
アノニマスエフティーピー[, anonimasuefutei-pi-] (n) {comp} anonymous FTP
アノニマスサーバ[, anonimasusa-ba] (n) {comp} anonymous server
作者不知[さくしゃしらず, sakushashirazu] (n) anonymous
匿名FTP[とくめいエフティーピー, tokumei efutei-pi-] (n) {comp} anonymous FTP
匿名批評[とくめいひひょう, tokumeihihyou] (n) anonymous criticism
匿名組合[とくめいくみあい, tokumeikumiai] (n) anonymous partnership; silent partnership; anonymous association
無記名預金[むきめいよきん, mukimeiyokin] (n) anonymous bank account
足長おじさん[あしながおじさん, ashinagaojisan] (n) (1) (See 大蚊) anonymous scholarship system for orphans whose parents have been killed in traffic accidents (from Daddy-Long-Legs, a 1912 novel by Jean Webster); (2) harvestman; daddy longlegs (arachnid of order Opiliones)
作者未詳[さくしゃみしょう, sakushamishou] (n) anonymous; author unknown
無名[むめい, mumei] (n,adj-no) unsigned; nameless; anonymous; anonymity; (P)
読み人知らず;読人知らず;詠み人知らず;詠人知らず[よみびとしらず, yomibitoshirazu] (n) (1) author unknown; anonymous; (2) unknown waka composer
Japanese-English: COMDICT Dictionary
アノニマスエフティーピー[あのにますえふていーぴー, anonimasuefutei-pi-] anonymous FTP
匿名[とくめい, tokumei] anonymous (as in "anonymous ftp"), anonymity

anonymous ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บัตรสนเท่ห์[n.] (batsonthē) EN: anonymous letter ; poison pen letter ; anonymous accusation FR: lettre anonyme [f]
ไม่ประสงค์จะออกนาม[adj.] (mai prasong) EN: anonymous FR:
ไม่ระบุชื่อ [adj.] (mai rabu ch) EN: anonymous FR: anonyme
นิรนาม[adj.] (niranām) EN: nameless ; anonymous ; unnamed FR: anonyme

anonymous ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
anonym {adj}anonymous
anonym {adv}anonymously

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า anonymous
Back to top