ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

nameless

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *nameless*, -nameless-

nameless ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
nameless (adj.) ซึ่งไม่มีชื่อ See also: ซึ่งยังไม่ได้ตั้งชื่อ Syn. unacknowledged, unknown, unnamed
English-Thai: Nontri Dictionary
nameless(adj) ไม่มีชื่อ,ไม่ระบุชื่อ,นิรนาม
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
นิรนาม (adj.) nameless See also: anonymous
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
If there's nameless despair in executive offices what can there be 60 stories below, where the hungry and the homeless the brutalized and the addicted, fight their daily battle for survival?เธออจะสวย / สวย? พูดเรื่องอะไรน่ะ ดูหนังหน้าเธอสิ นี่มันอะไรกัน
Acting like the Queen of Sheba instead of the nameless no-account you are.ทำท่าเหมือนราชินีแห่งชีบา ทั้งๆที่ไม่มีแม้แต่ชื่อ
Rumor grew of a shadow in the East whispers of a nameless fear.มีข่าวลือถึงเงามืดทางตะวันออก เสียงกระซิบถึงภัยที่มองไม่เห็น
I have come from far away, and take a boat from a nameless pier.ฉันเดินทางมาจากดินแดนไกลโพ้น ล่องเรือมาจากท่าที่ไร้ชื่อ
[Where we chased those nameless birds] [while biting our doughnut biscuits, that forest where we took pictures...]] [ในขณะที่โดนัทบิสกิตไปด้วย ป่าที่เราถ่ายรูปด้วยกัน... ]
And now you're just gonna be another nameless dead junkie.และนายก็จะเป็นไอ้ขี้ยาตายอย่างไม่มีชื่อ!
" But the nameless man, who slaughtered his village.แต่ทว่าบุรุษไร้ชื่อ ที่ทำลายล้างหมู่บ้านของเขา
Another adventure for the Green Hornet and his nameless sidekick!ได้ผจญภัยกันอีกครั้ง กรีนฮอร์เนต กับคู่หูไร้นาม
One shade the more, one ray the less, had half impaired the nameless grace that waves in every raven tress or softly lightens o'er her face.one shade the more, one ray the less, (คือหนึ่งเงาหรือนั้นมากไป คือหนึ่งแสงฉายหรือนั้นน้อยเกิน) had half impaired the nameless grace (มีเพียงครึ่งของความไม่สบบูรณ์ในความงามอันไร้นาม) that waves in every raven tress (ซึ่งพัดสยายในทุกเส้นเกศาสีดำขลับ)
They'll never know how you died. but they'll be alive because some nameless bastard north of the Wall gave his life for theirs. do you understand me?พวกเขาจะไม่มีวันรู้ ว่าเจ้าตายอย่างไร พวกเขาจะไม่รู้ แม้กระทั่งชื่อของเข้าด้วยซ้ำ แต่พวกเขาจะมีชีวิตอยู่ เพราะว่าลูกนอกสมรสไร้ชื่อบางคน
Look, we decipher that code, we can save this country from a nameless cataclysmic event.. ถ้าเราแก้รหัสนั่นได้ เราจะช่วยชาติได้เลยนะ จากเหตุการณ์ของผู้ไม่ประสงค์ัดีน่ะ
Numbered account, nameless account.หมายเลขบัญชี บัญชีไม่มีชื่อเจ้าของ

nameless ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
无名[wú míng, ˊ ㄇㄧㄥˊ, 无名 / 無名] nameless; obscure

nameless ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
名も無い人;名もない人[なもないひと, namonaihito] (n) nobody; nameless (insignificant) person
無名[むめい, mumei] (n,adj-no) unsigned; nameless; anonymous; anonymity; (P)

nameless ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
นิรนาม[adj.] (niranām) EN: nameless ; anonymous ; unnamed FR: anonyme

nameless ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anonymität {f}namelessness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า nameless
Back to top