ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

unsigned

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *unsigned*, -unsigned-

unsigned ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
unsigned (adj.) นิรนาม See also: ซึ่งไม่ระบุชื่อ Syn. nameless, unknown Ops. named, signed

unsigned ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
無名[むめい, mumei] (n,adj-no) unsigned; nameless; anonymous; anonymity; (P)

unsigned ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ไม่ระบุเครื่องหมาย[adj.] (mai rabu kh) EN: unsigned FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า unsigned
Back to top