ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

signed

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *signed*, -signed-

signed ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
signed on the dotted line (idm.) เซ็นชื่อ See also: เซ็นสัญญา, เซ็นเอกสาร
signed, sealed, and delivered (idm.) ลายเซ็นอย่างเป็นทางการ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปลงตก (v.) be resigned (to one´s fate) See also: accept (one´s situation, condition, predicament), come to the realization Syn. ยอมรับ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
He was resigned to his fateเขายอมจำนนต่อโชคชะตา

signed ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
角椅[jiǎo yǐ, ㄐㄧㄠˇ ㄧˇ, 角椅] chair designed to fit in corner of a room
联名[lián míng, ㄌㄧㄢˊ ㄇㄧㄥˊ, 联名 / 聯名] jointly (signed, declared, sponsored)
不死心[bù sǐ xīn, ㄅㄨˋ ㄙˇ ㄒㄧㄣ, 不死心] unwilling to give up; unresigned
不甘[bù gān, ㄅㄨˋ ㄍㄢ, 不甘] unreconciled to; not resigned to; unwilling
不甘心[bù gān xīn, ㄅㄨˋ ㄍㄢ ㄒㄧㄣ, 不甘心] not reconciled to; not resigned to
认命[rèn mìng, ㄖㄣˋ ㄇㄧㄥˋ, 认命 / 認命] to accept misfortunes as decreed by fate; resigned to sth
解嘲[jiě cháo, ㄐㄧㄝˇ ㄔㄠˊ, 解嘲] words or actions designed to avoid embarassment or ridicule

signed ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
念書[ねんしょ, nensho] (n) written pledge; signed note of assurance; memorandum; legal instrument; (P)
手形[てがた, tegata] (n) (1) draft; draught; promissory note; (2) signed hand-print (sumo); (P)
血盟[けつめい, ketsumei] (n,vs) blood pledge; oath signed in blood
記名投票[きめいとうひょう, kimeitouhyou] (n) signed ballot
アイキャン[, aikyan] (n) {comp} Internet Corporation for Assigned Names and Numbers; ICANN
インテリジェントデザイン[, interijientodezain] (n) intelligent design (theory that life or the universe must have been designed by an intelligent being)
エネトピア[, enetopia] (n) (abbr) housing development designed with an eye toward energy conservation
おめおめ[, omeome] (adv-to) (1) (on-mim) shamelessly; acting brazenly unaffected; (2) being resigned to (disgrace)
サイン入り[サインいり, sain iri] (n,adj-no) autographed; signed; (P)
下名[かめい, kamei] (n) undermentioned; undersigned
与式[よしき, yoshiki] (n) {math} the assigned equation (used in maths to avoid writing out the original equation again in full)
主任制[しゅにんせい, shuninsei] (n) a system under which schoolteachers are assigned additional administrative duties
可動役物[かどうやくもの, kadouyakumono] (n) (obsc) moving gadget on a pachinko machine designed to add excitement to play
帯祝い[おびいわい, obiiwai] (n) obi-tying ceremony designed to ensure safe birth of a child
掛け値;掛値[かけね, kakene] (n) (1) (See 正札) inflated price (assigned in anticipation of being haggled down); overcharging; (2) exaggeration
権謀術策[けんぼうじゅっさく, kenboujussaku] (n) trickery; wiles; intriguing strategy cleverly designed to fool others; Machiavellism
汗取り;汗袗[あせとり, asetori] (n) undergarment designed to soak up sweat
沈下橋[ちんかばし, chinkabashi] (n) bridge designed to be underwater during a flood
消波ブロック[しょうはブロック, shouha burokku] (n) (obsc) breakwater designed to dissipate waves, made out of tetrapods
無名[むめい, mumei] (n,adj-no) unsigned; nameless; anonymous; anonymity; (P)
甘んじる[あまんじる, amanjiru] (v1,vi) to content oneself with; to be resigned to (one's fate); to be contented (satisfied) with (one's lot)
甘んずる[あまんずる, amanzuru] (vz,vi) to content oneself with; to be resigned to (one's fate); to be contented (satisfied) with (one's lot)
番記者[ばんきしゃ, bankisha] (n) reporter assigned to cover a particular person in order to get the most up-to-date information
白ロム;白ROM[しろロム, shiro romu] (n) contract-free mobile phone; unprogrammed cellphone; mobile telephone without an assigned number
舌三寸[したさんずん, shitasanzun] (n) (See 舌先三寸) eloquence or flattery designed to deceive
舌先三分[したさきさんぶ, shitasakisanbu] (n) a glib tongue (with fair words); fluent talk designed to deceive; talk something away
舌先三寸[したさきさんずん, shitasakisanzun] (n) eloquence or flattery designed to deceive
足湯;脚湯[あしゆ, ashiyu] (n) footbath; hot spring bath designed for soaking one's feet
防寒具[ぼうかんぐ, boukangu] (n) heavy outfit designed to keep out the cold
Japanese-English: COMDICT Dictionary
未割当てレファレンス[みわりあてレファレンス, miwariate refarensu] unassigned reference

signed ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ได้กำหนดไว้[adj.] (dāi kamnot ) EN: assigned FR:
ได้รับมอบหมาย[adj.] (dāi rap møp) EN: assigned FR: assigné
จงใจ[adv.] (jongjai) EN: intentionally ; purposely ; designedly ; deliberately FR: exprès ; intentionnellement ; volontairement ; à dessein
กำหนดไว้ให้[adj.] (kamnot wai ) EN: assigned FR:
ไม่ระบุเครื่องหมาย[adj.] (mai rabu kh) EN: unsigned FR:
มีวัตถุประสงค์เพื่อ[v. exp.] (mī watthupr) EN: be designed to FR: être destiné à
ออกแบบมา[v. exp.] (øk baēp mā) EN: be designed FR: être conçu (pour) ; être destiné (à)
ผู้ลงนาม[n. exp.] (phū long nā) EN: undersigned FR:
ปลงใจ[v.] (plongjai) EN: come to the conclusion ; conclude ; be resolved ; be determined ; be resigned ; make up one's mind ; make a decision ; decide ; resolve FR: conclure
ปลงตก[v.] (plongtok) EN: be resigned (to) ; resign oneself to ; FR: se résigner
ประจำ[v.] (prajam) EN: be attached to ; be assigned to ; serve FR: être attaché à ; être assigné à
ประจำการ[adj.] (prajamkān) EN: regular ; in service ; serving ; stationed ; posted ; assigned to ; on active duty FR: en service
ทนายความที่ศาลตั้ง[n. exp.] (thanāikhwām) EN: court-appointed counsel ; assigned ; court-appointed defense FR:

signed ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ergebenheit {f}resignedness
austretend {adv}resignedly

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า signed
Back to top