ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

announcer

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *announcer*, -announcer-

announcer ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
announcer (n.) ผู้ประกาศ See also: โฆษก Syn. program announcer, broadcaster
English-Thai: HOPE Dictionary
announcer(อะเนา' เซอะ) n. ผู้ประกาศ, ผู้แถลง, ผู้โฆษณา, Syn. broadcaster)
English-Thai: Nontri Dictionary
announcer(n) ผู้ประกาศ,ผู้แถลง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ผู้ประกาศ (n.) announcer See also: broadcaster, reporter, newsreader Syn. ผู้ดำเนินรายการ
ผู้ประกาศข่าว (n.) announcer See also: broadcaster, newscaster, newsreader Syn. ผู้อ่านข่าว, ผู้รายงานข่าว
ผู้อ่านข่าว (n.) announcer See also: broadcaster, newscaster, newsreader Syn. ผู้รายงานข่าว, ผู้ประกาศข่าว
โฆษก (n.) announcer See also: communicator, broadcaster, spokesman Syn. ผู้ประกาศ, ผู้โฆษณา, พิธีกร
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
[ Ring Announcer ] ln the heavyweight division,[แหวนประกาศ] ln ส่วนรุ่นที่
[ Announcer ] It's official. It's official.[ประกาศ] มันอย่างเป็นทางการ มันเป็นอย่างเป็นทางการ
[ Radio Announcer ] Visit the Jackrabbit Slim's nearest you...[วิทยุประกาศ] เยี่ยมชม Jackrabbit บางของใกล้บ้านท่าน ...
[ Radio Announcer ] i EI burro![วิทยุประกาศ] ไอ EI ลา!
Medical exams for group F returnees have been delayed by one hour... ( Announcer continues in background )ตรวจโรค สำหรับผู้ที่กลับมา กลุ่ม เอฟ ได้ถูกเลื่อนออกไป 1 ช.ม. (ผู้ดำเนินรายการ ยังคงพูดต่อไป)
Although, I am Seo Hye-Rim a substitute host for Jin Min-Ying announcer who is on leave.ดิฉันโซฮเยริมทำหน้าที่แทนคุณจินมินยิง ผู้จัดรายการเดิมซึ่งลาพักนะคะ
Anyway, the woman I met in May and announcer too.ช่างเถอะ,ฉันเคยเจอผู้หญิงคนนั้นเมื่อพฤษภาคมและ ผู้ประกาศคนนั้นด้วย
Yes. No. ANNOUNCER Next on Turner Classic Movies, Bridget Jones's Diary.ได้สิ ไม่ได้ ต่อไปเชิญชม หนังคลาสิคของเทอร์เนอร์ bridget jones's diary
Now vanessa has him under her thumb. [ male announcer ] in the network, sparks fly faster. I appreciate you looking this over so quickly.ตอนนี้วาเนสซ่าเลยมีเขาอยู่ในกำมือ ขอบคุณมากที่ช่วยดูเรื่องนี้ให้โดยด่วน
"the announcer would wear a dinner jacket.ประกาศจะสวมแจ็คเก็ตอาหารค่ำ
ANNOUNCER (ON TV):ผู้ประกาศข่าว (ON TV):
ANNOUNCER [ON TV]:ผู้ประกาศข่าว [เปิดทีวี]:

announcer ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
播报员[bō bào yuán, ㄅㄛ ㄅㄠˋ ㄩㄢˊ, 播报员 / 播報員] announcer
报告员[bào gào yuán, ㄅㄠˋ ㄍㄠˋ ㄩㄢˊ, 报告员 / 報告員] spokesperson; announcer

announcer ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
女子アナ[じょしアナ, joshi ana] (n) (abbr) female TV announcer
発表者[はっぴょうしゃ, happyousha] (n) announcer
アナ[, ana] (n) (abbr) announcer; (P)
アナウンサー(P);アナウンサ[, anaunsa-(P); anaunsa] (n) announcer; (P)
鴬嬢;鶯嬢[うぐいすじょう, uguisujou] (n) female announcer; woman who makes public announcements (e.g. from an election campaign truck)

announcer ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โฆษก[n.] (khōsok) EN: spokesperson ; spokesman ; spokeswoman ; announcer ; press officer ; press secretary ; broadcaster ; communicator FR: porte-parole [m, f] ; chargé de presse [m] ; annonceur [m] ; présentateur [m] ; speaker [m] (vx) ; speakerine [f] (vx)
กระบอกเสียง[n.] (krabøksīeng) EN: mouthpiece ; spokesperson ; announcer FR: porte-parole [m]
นักจัดรายการวิทยุ[n. exp.] (nak jat rāi) EN: radio presenter ; announcer FR: animateur de radio [m] ; présentateur de radio [m]
ผู้อ่านข่าว[n. exp.] (phū ān khāo) EN: announcer ; broadcaster ; newscaster ; newsreader FR: annonceur [m] (Québ.)
ผู้ประกาศ[n. exp.] (phū prakāt) EN: announcer ; broadcaster ; reporter ; newsreader ; speaker FR: annonceur [m] ; présentateur [m]
คู่สวด[n.] (khūsūat) EN: the two monks who chant the formal words of an act (especially of ordination) ; act-announcer ; ordination-teacher FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า announcer
Back to top