ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

amicable

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *amicable*, -amicable-

amicable ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
amicable (adj.) เป็นมิตร See also: เป็นกันเอง Syn. peaceable, friendly, neighborly
English-Thai: HOPE Dictionary
amicable(แอม' มิคะเบิล) adj. เป็นมิตร, ฉันมิตร, รักใคร่กัน, มีไมตรีจิต. -amicability, amicableness n., Syn. friendly)
English-Thai: Nontri Dictionary
amicable(adj) กลมเกลียวกัน,เป็นมิตร,ฉันมิตร,รักใคร่กัน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
amicable numbersจำนวนเชิงมิตร [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Cyrus thinks the Grimaldis may have to grant me an amicable annulment, meaning that they'd waive my dowry...ไซรัสคิดว่าพวก กริมาลดีส์ อาจจะต้องให้สิทธิ์ฉัน ในการประกาศว่าเป็นโมฆะอย่างเป็นกันเอง นั่นหมายถึงพวกเขาจะต้องสละสินสอดทองหมั้นของฉัน
Living ordinary, quiet lives as we pass your manicured lawns smiling amicable smiles.อยู่อย่างสามัญชนคนธรรมดา ใช้ชีวิตเงียบๆ อย่างเช่นเดินผ่านสนามหญ้าหน้าบ้านคุณ แล้วยิ้มให้อย่างเป็นมิตร
I want to be amicable with you and... phone calls of this nature piss me off.ฉันไม่อยากจะต้องคุยอะไรกับเธออีก แล้วก็อยากโทรมาทำนิสัยแบบนี้ ฉันรำคาญเต็มทีแล้ว
Amicable, and sort of have nothing to do with me? I pulledเป็นมิตร และเรียงลำดับของมีอะไรจะทำอย่างไรกับฉัน ฉันผลัก
Once Henderson hires me, we'll get a quick- but-amicable divorce.เมื่อเฮนเดอร์สันว่าจ้างฉัน เราจะไปอย่าร้าง อย่างเร็ว แต่ฉันมิตร
She assured me your breakup was amicable, which I must say, I...เธอทำให้ผมมั่นใจว่าการเลิกคบหาของคุณเป็นไปอย่างฉันมิตร ฉันต้องพูด ฉัน...
It's all very amicable.มันคือทั้งหมดที่เป็นมิตรมาก
We are amicable, and yes, I am male, but I suspect you're implying something else.เราเป็นมิตรต่อกัน และ ใช่ ผมเป็นผู้ชาย แต่ผมสงสัยว่า คุณกำลังพูดเป็นนัยๆถึงอย่างอื่น

amicable ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
蔼然[ǎi rán, ㄞˇ ㄖㄢˊ, 蔼然 / 藹然] amicable; amiable

amicable ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
丸く治まる;丸く収まる;丸くおさまる[まるくおさまる, marukuosamaru] (exp,v5r) to settle peacefully; to work out peacefully; to come to an amicable solution; to become reconciled
円満解決[えんまんかいけつ, enmankaiketsu] (n) amicable settlement; settling the case leaving no parties dissatisfied
円満退職[えんまんたいしょく, enmantaishoku] (n,vs) amicable resignation (retirement); resigning (retiring) from one's job of one's free will
友好的[ゆうこうてき, yuukouteki] (adj-na) friendly; amicable

amicable ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จำนวนเชิงมิตร[n. exp.] (jamnūan cho) EN: amicable number FR:
การตกลงกันฉันมิตร[n. exp.] (kān toklong) EN: amicable agreement ; entente cordiale FR:

amicable ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
freundschaftlich; freundlich; friedlich {adj} | sich friedlich trennenamicable | to part on amicable terms
Vergleich {m} [jur.] | außergerichtlicher Vergleich | einen gütlichen Vergleich schließen | einen außergerichtlichen Vergleich schließensettlement | settlement out of court | to reach an amicable settlement | to settle out of court

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า amicable
Back to top