ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

teatime

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *teatime*, -teatime-

teatime ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
teatime (n.) ตอนบ่าย See also: บ่าย, ยามบ่าย, จวนเย็น, หลังบ่าย Syn. post meridian, evening

teatime ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ティータイム;ティー・タイム[, tei-taimu ; tei-. taimu] (n) teatime; tea break; coffee break

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า teatime
Back to top