ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

expostulate

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *expostulate*, -expostulate-

expostulate ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
expostulate (vi.) แสดงความไม่เห็นด้วย See also: ติง, ท้วง, ทักท้วง, คัดค้าน Syn. dissuade, oppose, remonstrate
expostulate about (phrv.) โต้แย้ง See also: ต่อว่า, คัดค้าน Syn. expostulate on
expostulate on (phrv.) โต้แย้ง See also: ต่อว่า, คัดค้าน Syn. expostulate about
expostulate with (phrv.) โต้แย้งกับ See also: เถียงกับ
English-Thai: HOPE Dictionary
expostulate(อิคซพอส'ชะเลท) vi. เตือน,ตักเตือน,ว่ากล่าว,ทัดทาน, See also: expostulation n. expostulator n. expostulatory,expostulative adj., Syn. warn
English-Thai: Nontri Dictionary
expostulate(vt) ขัดแย้ง,ทัดทาน,ว่ากล่าว,ตักเตือน,เตือน

expostulate ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ท้วง[v.] (thūang) EN: object to ; protest against ; argue against ; put forward an objection ; raise an objection ; criticize ; remonstrate ; expostulate FR: s'opposer (à) ; protester (contre) ; être en désaccord (avec) ; rouspéter (fam.)
ติง[v.] (ting) EN: object to ; take exception to ; raise an objection ; criticize; protest ; reproach ; admonish ; remonstrate ; expostulate FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า expostulate
Back to top