ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

according

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *according*, -according-

according ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
according (adj.) ที่ยอมรับร่วมกัน See also: ที่เห็นด้วย, ที่เห็นพ้องต้องกัน Syn. agreeing
according to (prep.) ตามแต่ See also: ตามที่, ตาม Syn. in accordance with, in agreement with
according to (prep.) ที่กำหนดโดย See also: ตามข้อกำหนดของ
according to all accounts (idm.) ตามคำบอกเล่า See also: ตามรายงาน
accordingly (adv.) ตามนั้น See also: เช่นนั้น, ดังนั้น Syn. therefore, hence, thus
accordingly (adv.) อย่างสอดคล้อง See also: อย่างกลมกลืน Syn. correspondingly, proportionately
English-Thai: HOPE Dictionary
according(อะคอร์' ดิง) adj. ซึ่งเห็นด้วย, ขึ้นอยู่กับ, Syn. depending)
accordingly(อะคอร์' ดิงลี่) adj.,adv. ตาม, สอดคล้อง, ดังนั้น., Syn. consequently, therefore)
English-Thai: Nontri Dictionary
according(adj) สอดคล้อง,ตาม
ACCORDING according to(pre) ตามที่,ตามนั้น
accordingly(adv) ตาม,สอดคล้อง,ดังนั้น,เพราะฉะนั้น
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตรงแผน (v.) proceed according to one´s plan Ops. เสียแผน
ผันอักษร (v.) vary the tone in pronouncing words or letters according to the rules of grammar See also: conjugate, decline
ฟางลอย (n.) rural paddy fields on which the tax is paid according to the area from which is the grain is harvested Ops. นาคู่โค
เข้าล็อค (v.) proceed according to one´s plan
เข้าแผน (v.) proceed according to one´s plan Syn. ตรงแผน Ops. เสียแผน
เบญจศก (n.) fifth year of a decade according the Thai era beginning on March 21, 638 A.D.
ตามรูปการณ์ (adv.) according to event See also: according to occurrence
ตามเหตุการณ์ (adv.) according to event See also: according to occurrence Syn. ตามรูปการณ์
ตามกฎหมาย (adv.) according to law See also: according to the law, legally Syn. โดยชอบด้วยกฎหมาย
ตามกำลัง (adv.) according to one´s ability
ตามฐานะ (adv.) according to one´s economic capacity See also: according to one´s status Ops. เกินฐานะ
ตามมีตามเกิด (adv.) according to one´s means See also: according to one´s economic capacity, as best one could Syn. ตามกำลัง
ตามมี (adv.) according to one´s possession See also: as one can afford Syn. เท่าที่มี
เท่าที่มี (adv.) according to one´s possession See also: as one can afford
ลำดับสูง-ต่ำ (adv.) according to priority See also: in descending order, order of priority Syn. ลดหลั่น, ลำดับ
หลั่น (adv.) according to priority See also: in descending order, order of priority Syn. ลดหลั่น, ลำดับ, ลำดับสูง-ต่ำ
ตามกฎกติกา (adv.) according to regulations Syn. ตามแบบแผน, ตามข้อกำหนด
ตามข้อกำหนด (adv.) according to regulations Syn. ตามแบบแผน, ตามกฎกติกา
ตามระเบียบ (adv.) according to regulations Syn. ตามแบบแผน, ตามกฎกติกา, ตามข้อกำหนด
ตามแบบแผน (adv.) according to regulations Syn. ตามกฎกติกา, ตามข้อกำหนด
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
He is very talented, according to his motherตามที่แม่เขาบอก เขาเป็นคนที่มีพรสวรรค์มากๆ
You must work according to the manualคุณต้องทำงานตามข้อกำหนดในคู่มือ
My life was going according to planชีวิตของฉันเป็นไปตามแผนที่วางไว้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Therefore according to the powers vested in us we sentence the accused here before us Tuco Benedicto Pacifico Juan Maria Ramirez known as the 'Rat' and any other aliases he might have to hang by the neck until dead.ดังนั้น ด้วยอำนาจที่ได้รับมอบหมาย... ...เราจึงขอตัดสินให้ผู้ถูกกล่าวหา ซึ่งอยู่ต่อหน้าเรานี่ ...ทูโค เบเนดิคโต แปซิฟิโก้ ฮวน มาเรีย รามิเรซ...
The people in the ball are obviously extensions of our own personalities, suspended, as it were, in time, frozen in space, according to the now famous Theory of Relativity, which, briefly explained, is simply a matter of taking two eggs...คนที่อยู่ในลูกจะเห็นได้ชัด นามสกุลของบุคคลของเราเอง ระงับตามที่มันคือในเวลา
Everything is prepared according to your wishesทุกสิ่งคือ prepare according ถึงปราถนาของคุณ .
Then according to what Teacher said just now. Let me ask you.งั้นก็อย่างที่ท่านอาจารย์เพิ่งพูดไป ข้าขอถามท่านหน่อย.
I will no Ionger be able to relay my Jupiter observations according to program.ฉันจะไม่สามารถที่จะถ่ายทอด ของฉัน สังเกตดาวพฤหัสบดีตาม โปรแกรม
It's all going according to plan. It's like a ghost ship around here.แผนของเรากำลังดำเนินไปตามขั้นตอนครับ ไม่มีที่ผิดพลาด...
You can judge people according to their trash.คุณต้องบอกเขา เรื่องถังขยะ
Where you failed utterly to either protect your fellow soldiers or regroup according to your instruction?Where you failed utterly... ...to either protect your fellow soldiers... ...or regroup according to your instruction?
Honey, I lost five pounds according to the bathroom...ที่รัก,น้ำหนักฉันลดไป 5 ปอนด์ ตอนเดินไปห้องน้ำ - -
It's what the signs command, According to Tupa.นั่นคือนิมิตบัญชา ตามคำทำนายของทูปา
Those were the words you used, Mr. Dufresne, according to your neighbors.สิ่งเหล่านี้เป็นคำที่คุณใช้นาย Dufresne ตามที่เพื่อนบ้านของคุณ
"of whom I enclose a list according to his information.""เพื่อคนซึ่งพี่ได้ให้รายชื่อ ตามรายละเอียดของเขา"

according ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yī, ㄧ, 依] according to; depend on; near to
依据[yī jù, ㄧ ㄐㄩˋ, 依据 / 依據] according to; basis; foundation
依照[yī zhào, ㄧ ㄓㄠˋ, 依照] according to; in light of
所能[suǒ néng, ㄙㄨㄛˇ ㄋㄥˊ, 所能] according to one's capabilities; what sb is capable of
按照[àn zhào, ㄢˋ ㄓㄠˋ, 按照] according to; in accordance with; in the light of; on the basis of
按照法律[àn zhào fǎ lǜ, ㄢˋ ㄓㄠˋ ㄈㄚˇ ㄌㄩˋ, 按照法律] according to the law
按照计划[àn zhào jì huà, ㄢˋ ㄓㄠˋ ㄐㄧˋ ㄏㄨㄚˋ, 按照计划 / 按照計劃] according to (the) plan ...
按理[àn lǐ, ㄢˋ ㄌㄧˇ, 按理] according to reason; in the ordinary course of events; normally
[jù, ㄐㄩˋ, 据] according to; to act in accordance with; to depend on; to seize; to occupy
[jù, ㄐㄩˋ, 据 / 據] according to; to act in accordance with; to depend on; to seize; to occupy
如意[rú yì, ㄖㄨˊ ㄧˋ, 如意] as one wants; according to one's wishes
随意[suí yì, ㄙㄨㄟˊ ㄧˋ, 随意 / 隨意] as one wishes; according to one's wishes; at will; voluntary; conscious
相体裁衣[xiàng tǐ cái yī, ㄒㄧㄤˋ ㄊㄧˇ ㄘㄞˊ ㄧ, 相体裁衣 / 相體裁衣] lit. tailor the clothes to fit the body (成语 saw); fig. act according to real circumstances
量体裁衣[liáng tǐ cái yī, ㄌㄧㄤˊ ㄊㄧˇ ㄘㄞˊ ㄧ, 量体裁衣 / 量體裁衣] lit. measure the body then tailor the suit (成语 saw); fig. to act according to actual circumstances; To live within one's means.
一丝不苟[yī sī bù gǒu, ㄧ ㄙ ㄅㄨˋ ㄍㄡˇ, 一丝不苟 / 一絲不苟] not one thread loose (成语 saw); strictly according to the rules; meticulous; not one hair out of place
正经[zhèng jīng, ㄓㄥˋ ㄐㄧㄥ, 正经 / 正經] decent; honorable; proper; serious; according to standards
按劳分配[àn láo fēn pèi, ㄢˋ ㄌㄠˊ ㄈㄣ ㄆㄟˋ, 按劳分配 / 按勞分配] distribution according to work
按需分配[àn xū fēn pèi, ㄢˋ ㄒㄩ ㄈㄣ ㄆㄟˋ, 按需分配] distribution according to need
各尽所能[gè jìn suǒ néng, ㄍㄜˋ ㄐㄧㄣˋ ㄙㄨㄛˇ ㄋㄥˊ, 各尽所能 / 各儘所能] each does his utmost (成语 saw); from each according to his means
沿例[yán lì, ㄧㄢˊ ㄌㄧˋ, 沿例] following the model; according to precedent
玛窦福音[Mǎ dòu fú yīn, ㄇㄚˇ ㄉㄡˋ ㄈㄨˊ , 玛窦福音 / 瑪竇福音] Gospel according to St Matthew
约翰福音[Yuē hàn fú yīn, ㄩㄝ ㄏㄢˋ ㄈㄨˊ , 约翰福音 / 約翰福音] Gospel according to St John
若望福音[Ruò wàng fú yīn, ㄖㄨㄛˋ ㄨㄤˋ ㄈㄨˊ , 若望福音] Gospel according to St John
路加福音[Lù jiā fú yīn, ㄌㄨˋ ㄐㄧㄚ ㄈㄨˊ , 路加福音] Gospel according to St Luke
马可福音[Mǎ kě fú yīn, ㄇㄚˇ ㄎㄜˇ ㄈㄨˊ , 马可福音 / 馬可福音] Gospel according to St Mark
马太福音[Mǎ tài fú yīn, ㄇㄚˇ ㄊㄞˋ ㄈㄨˊ , 马太福音 / 馬太福音] Gospel according to St Matthew
定时[dìng shí, ㄉㄧㄥˋ ㄕˊ, 定时 / 定時] fixed time; a certain time; on time; regular; according to fixed time; timed (explosive)
据报[jù bào, ㄐㄩˋ ㄅㄠˋ, 据报 / 據報] it is reported; according to reports
据称[jù chēng, ㄐㄩˋ ㄔㄥ, 据称 / 據稱] it is said; allegedly; according to reports; or so they say
依法[yī fǎ, ㄧ ㄈㄚˇ, 依法] legal (proceedings); according to law
玄之又玄[xuán zhī yòu xuán, ㄒㄩㄢˊ ㄓ ㄧㄡˋ ㄒㄩㄢˊ, 玄之又玄] mystery within a mystery; the mysteries of the Dao according to Laozi 老子
绳之以法[shéng zhī yǐ fǎ, ㄕㄥˊ ㄓ ㄧˇ ㄈㄚˇ, 绳之以法 / 繩之以法] punish according to the law; bring to justice
六书[liù shū, ㄌㄧㄡˋ ㄕㄨ, 六书 / 六書] Six Methods of forming Chinese characters, according to Han dictionary Shuowen 說文|说文 - namely, two primary methods: 象形 (pictogram), 指事 (ideogram), two compound methods: 會意|会意 (combined ideogram), 形聲|形声 (radical plus phonetic), and two transfer methods: 假借
太极[tài jí, ㄊㄞˋ ㄐㄧˊ, 太极 / 太極] the Absolute or Supreme ultimate, the source of all things according to some interpretations of Chinese mythology
包工[bāo gōng, ㄅㄠ ㄍㄨㄥ, 包工] undertake to perform work within a time limit and according to specifications; contract for a job; contractor
量入为出[liàng rù wéi chū, ㄌㄧㄤˋ ㄖㄨˋ ㄨㄟˊ ㄔㄨ, 量入为出 / 量入為出] to assess one's income and spend accordingly (成语 saw); to live within one's means; You can only spend what you earn.
自作主张[zì zuò zhǔ zhāng, ㄗˋ ㄗㄨㄛˋ ㄓㄨˇ ㄓㄤ, 自作主张 / 自作主張] to think for oneself and act accordingly (成语 saw); to act on one's own initiative

according ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
てんでんばらばら;てんでばらばら[, tendenbarabara ; tendebarabara] (adj-na) (1) various; diverse; divergent; (2) according to one's own wishes
に依る;に因る;に拠る[による, niyoru] (exp,v5r) (uk) by means of; due to; because of; according to
に依ると[によると, niyoruto] (exp) (uk) according to (someone)
に因って;に依って[によって, niyotte] (exp) (uk) according to; by (means of); due to; because of
に因り;に依り[により, niyori] (exp) (uk) (See によって) according to; by (means of); due to; because of
に従い[にしたがい, nishitagai] (exp) in accordance with; according to
に従って[にしたがって, nishitagatte] (exp) in accordance with; according to; (P)
に拠れば;に依れば;に因れば[によれば, niyoreba] (exp) (uk) (See に因って) according to (quotation)
に照らして[にてらして, niterashite] (exp) in comparison with; when compared with; according to; in light of; in view of
マタイによる福音書[マタイによるふくいんしょ, matai niyorufukuinsho] (n) the Gospel according to Matthew (book of the Bible)
マルコによる福音書[マルコによるふくいんしょ, maruko niyorufukuinsho] (n) the Gospel according to Mark (book of the Bible)
ヨハネによる福音書[ヨハネによるふくいんしょ, yohane niyorufukuinsho] (n) the Gospel according to John (book of the Bible)
よれば[, yoreba] (exp) according to; (P)
三革[さんかく, sankaku] (n) (1) (obsc) armor, helmet & shield (armour); (2) (See 陰陽道) kakurei, kakuun & kakumei (first, fifth and fifty-eighth years of the sexagenary cycle; times of civil unrest according to onmyou-dou)
上では[うえでは, uedeha] (exp) from the viewpoint of; according to
人国記[じんこくき;じんこっき, jinkokuki ; jinkokki] (n) biographical notes and character sketches of prominent individuals, arranged according to place of birth or origin
実力次第[じつりょくしだい, jitsuryokushidai] (n) according to (depending on) one's ability; if one is good (competent, talented) enough
応じて[おうじて, oujite] (exp) (See に応じて) in proportion to; according to; depending on
応分[おうぶん, oubun] (adj-na,n,adj-no) according to one's abilities; appropriate; reasonable; (P)
応身[おうじん, oujin] (n) {Buddh} (See 三身) nirmanakaya (response body, form taken by a buddha according to the capabilities of those who are to be saved)
最後の審判[さいごのしんぱん, saigonoshinpan] (n) Last Judgment (judgment of mankind to take place when the world ends, according to various religious traditions)
機略縦横[きりゃくじゅうおう, kiryakujuuou] (n,adj-no) very resourcefully using tactics adapting oneself to the requirements of the moment; playing it by ear; acting according to circumstances
気分次第[きぶんしだい, kibunshidai] (n,adj-no) according to (depending on) the mood of the moment; as one's fancy dictates
気血水[きけっすい, kikessui] (n) life force, blood, and colourless bodily fluids (three elements that constitute an organism according to traditional Chinese medicine)
独立不羈[どくりつふき, dokuritsufuki] (n) acting according to one's own beliefs, being undisturbed by others
独立独行[どくりつどっこう, dokuritsudokkou] (n,adj-no) self-reliance; acting according to one's own ideas and beliefs
移牧[いぼく, iboku] (n,adj-no) transhumance; moving stock between pastures according to season
組み分け;組分け[くみわけ, kumiwake] (n) dividing pupils, etc. into groups or classes; streaming schoolchildren according to ability
自由三昧[じゆうざんまい, jiyuuzanmai] (n,adj-na) free; unfettered; according to one's own whims; doing as one likes
自由勝手[じゆうかって, jiyuukatte] (n,adj-na) free; unfettered; according to one's own whims; doing as one likes
自由気儘;自由気まま[じゆうきまま, jiyuukimama] (n,adj-na) free; unfettered; according to one's own whims; doing as one likes
言うところによれば[いうところによれば, iutokoroniyoreba] (exp) (See 言うところによると) according to what someone said; according to someone's story
赴く;趣く;趨く[おもむく, omomuku] (v5k,vi) (1) to go in the direction of; to proceed toward; to proceed according to; to repair to; (2) to become; to face (facts, circumstances, etc.); to abide by; to agree to; to consent to; to obey
それだから[, soredakara] (exp) therefore; and so; for that reason; accordingly; consequently; hence
であるから;であるからして[, dearukara ; dearukarashite] (exp) therefore; and so; for that reason; accordingly; consequently; hence
仏滅[ぶつめつ, butsumetsu] (n) (1) Buddha's death; (2) (See 六曜) very unlucky day (according to old almanacs)
仏滅日[ぶつめつにち, butsumetsunichi] (n) (arch) (See 仏滅・2) very unlucky day (according to old almanacs)
其処で[そこで, sokode] (conj) (uk) so; accordingly; now; then; thereupon; therefore; (P)
因って;仍って;依って;縁って[よって, yotte] (conj) (uk) therefore; consequently; accordingly; because of
居待ち[いまち, imachi] (n) sitting while waiting; (according to the lunar calendar) an eighteen-day-old moon
Japanese-English: COMDICT Dictionary
規約に従って[きやくにしたがって, kiyakunishitagatte] according to the rules

according ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แบ่งตาม[v. exp.] (baeng tām) EN: be classified according to FR:
ดัง[prep.] (dang) EN: like ; as ; as if ; according to FR: comme ; de même que ; ainsi que ; à l'instar de
ดังที่[conj.] (dangthī) EN: as ; according to ; as if FR: comme ; ains que
โดยอรรถ[adv.] (dōi at) EN: according to the essence of a matter FR:
จุตูปปาตญาณ[n.] (jutūpapātay) EN: knowledge of the decease and rebirth of beings ; clairvoyant supernormal vision dealing with the death and rebirth of beings ; perception of the appearing and disappearing of various beings according to the consequences of their past deeds FR:
เข้าตำรา[adv.] (khaotamrā) EN: typically ; as is usually the case ; according to tradition ; not unexpectedly FR:
ลำดับสูง-ต่ำ[n. exp.] (lamdap sūng) EN: according to priority FR:
ไปตามมิเตอร์[v. exp.] (pai tām mit) EN: go according to the meter FR: effectuer une course avec le taximètre
เป็นไปตามกฎ[X] (penpai tām ) EN: according to the rules FR:
เป็นเวลา[adv.] (pen wēlā) EN: on time ; according to schedule FR:
ตาม[prep.] (tām) EN: according to ; following ; accordingly ; in accordance with ; in conformity with ; in the light of FR: selon ; d'après ; en vertu de ; compte tenu de ; de façon ; en fonction de ; à la lumière de
ตามกำลัง[adv.] (tām kamlang) EN: according to one's ability FR: selon ses possibilités ; selon ses moyens
ตามกำหนด[adv.] (tām kamnot) EN: on schedule ; according to schedule ; as scheduled ; according to a fixed time FR: d'après l'horaire ; comme prévu
ตามคาดหมาย[X] (tām khātmāi) EN: as planned ; as expected ; as anticipated ; according to expectations FR:
ตามข้อบังคับ[adv.] (tām khøbang) EN: according to regulations FR:
ตามกฎกติกา[adv.] (tām kot kat) EN: according to regulations FR:
ตามกฎหมาย[adv.] (tām kotmāi) EN: according to the law ; in accordance with the law ; legally ; under the law ; by law FR: en vertu de la loi ; selon la loi ; en accord avec la loi ; légalement
ตามฤดูกาล[adj.] (tām reudūkā) EN: seasonal ; according to the season FR: saisonnier ; de saison
ตามตารางเวลา[adv.] (tām tārāng ) EN: according to the schedule FR: selon l'horaire ; d'après l'horaire
ตามฐานะ[adv.] (tām thāna) EN: according to one's economic capacity ; according to one's status ; in accordance with one's means ; befittingly FR: selon son rang ; selon ses moyens
ตามที่[conj.] (tām thī) EN: as ; according to ; regarding ; with reference to ; in response to FR: suite à ; selon
ตามตรง[adv.] (tām trong) EN: straightforwardly ; truthfully ; according to the facts ; frankly ; bluntly ; directly ; as a matter of fact ; not beating about the bush ; honestly FR: directement ; franchement ; honnêtement
ตามเวลา[adv.] (tām wēlā) EN: punctually ; on time ; according to scheduled time FR: à l'heure ; selon l'horaire prévu
ธรรมวาที[n.] (thammawāthī) EN: one who speaks according to the Dhamma ; speaker of the doctrine ; speaker of the rightful things. FR:
ทำตาม[v. exp.] (tham tām) EN: follow ; act according ; obey ; adhere to FR: suivre ; se conformer à ; adhérer à
ทำตามคำสั่ง[v. exp.] (tham tām kh) EN: act according to the instructions FR:
ทำตามข้อผูกมัด[v. exp.] (tham tām kh) EN: act as stipulated in the contract ; act according to the contract FR:
ทำตามกฎหมาย[v. exp.] (tham tām ko) EN: act according to the law FR:
ก็ช่าง[X] (køchāng) EN: accordingly ; never mind FR: quel que soit ; qu'importe
ปฏิบัติตาม[v. exp.] (patibat tām) EN: abide by ; follow ; observe the precepts ; act accordingly ; comply with ; execute ; behave ; track ; trace FR: se conformer ; obéir (à) ; suivre ; respecter ; observer
พลอย[adv.] (phløi) EN: in the same manner ; likewise ; also ; as well ; accordingly ; along with ; in the wake of ; in pace of FR: de la même façon
สอดคล้อง[adv.] (søtkhløng) EN: harmoniously ; in harmony ; melodiously ; agreeably ; concordantly ; accordingly ; in harmony FR: en accord
ตามนั้น[adv.] (tāmnan) EN: accordingly FR: selon ; en accord avec
ต้องกัน[adv.] (tǿng kan) EN: accordingly ; agree ; concurringly ; correspondingly ; suitably ; consequently FR:

according ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Zeitrechnung {f} | nach christlicher Zeitrechnung | nach jüdischer Zeitrechnung | unserer Zeitrechnungcalendar | according to the Christian calendar | according to the Jewish calendar | Common Era (CE)
fahrplanmäßig; planmäßig {adv}; nach Planaccording to schedule; on time
leitbildorientiert {adj}according to the overall concept
reinraumgerecht {adj}according to cleanroom standards
schutzgutorientiert {adj}according to environmental factors worthy of being protected
tariflich {adv}according to the tariff

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า according
Back to top