ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

evasion

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *evasion*, -evasion-

evasion ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
evasion (n.) การหลีกเลี่ยง (สิ่งที่ไม่ดี) See also: การหลีกเลี่ยง, การบ่ายเบี่ยง
evasion (n.) ข้ออ้าง See also: ข้อบ่ายเบี่ยง Syn. subterfuge
English-Thai: HOPE Dictionary
evasion(อีเว'เชิน) n. การหลบหนี,การหลีก
English-Thai: Nontri Dictionary
evasion(n) การเลี่ยง,การหลีกเลี่ยง,ข้อแก้ตัว,การหลบหนี,การบอกปัด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
evasion, taxการหนีภาษี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Evasionการหลบหลีก [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Oh, no.That would be 2 years for tax evasion and 15 for going after 4 ir.s.agents with a louisville slugger.เปล่า เลี่ยงภาษีโดน 2 ปี อีก 15 ปีคือ ตามทำร้ายจนท.สรรพากร 4 คน
Fraud times two, tax evasion times two.คดีฉ้อโกง 2 ครั้ง โกงภาษีอีก 2 ครั้ง
Cipher's already created an evasion that masked her location by..แต่ว่าไซเฟอร์ก็ดักทาง อำพรางตำแหน่งจริงไว้แล้ว
There are worse crimes than tax evasion.มีเรื่องความผิดที่เลวร้าย กว่าการหลบเลี่ยงภาษี
I'd like to think this isn't weakness or evasion... but a final act of kindness.ฉันคิดว่านี่ไม่ใช่ความอ่อนแอ หรือการหลีกหนีความจริง แต่สุดท้ายมันแสดงออกถึงความรักที่มีต่อกัน
17 years for tax evasion?17 ปี ข้อหาเลี่ยงภาษีเนี่ยนะ
Tax evasion? That's what makes you jealous?เลี่ยงภาษีได้ นั่นใช่ไหม\ ที่ทำให้คุณอิจฉา?
And evasion.และก็ตีแมว มันเป็นกับดัก!
We got Al Capone on tax evasion.เราจับได้ว่า อัล คาโปน หนีภาษี
We want to create a group that does not remind people of shameful words like "tax evasion" and "bribery"เรามีอะไรที่ต้องทำมากกว่าพูดเช่น "การสร้าง ภาษีและการติดสินบน
FORGIVE ME, THAT SOUNDS LIKE AN EVASION.ขอโทษนะ, เรียกฉันมานี่ทำไม?
Tax evasion, fraud, unpaid parking tickets.เลี่ยงภาษี ต้มตุ๋น ใบสั่งจราจร

evasion ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
偷税[tōu shuì, ㄊㄡ ㄕㄨㄟˋ, 偷税 / 偷稅] tax evasion

evasion ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
徴兵忌避[ちょうへいきひ, chouheikihi] (n) draft evasion; draught evasion
潜脱[せんだつ, sendatsu] (n,vs) circumvention of the law; evasion of the law (by using legal means to obtain a result normally only obtainable by illegal ones)
脱法[だっぽう, dappou] (n,vs) evasion of the law; circumvention of the law
脱法行為[だっぽうこうい, dappoukoui] (n) evasion of the law
回避[かいひ, kaihi] (n,vs) evasion; avoidance; (P)
忌避[きひ, kihi] (n,vs) (1) evasion; shirking; avoidance; (2) challenge; (taking) exception; (P)
脱税[だつぜい, datsuzei] (n,vs,adj-no) tax evasion; (P)
言い抜け;言抜け[いいぬけ, iinuke] (n) evasion; an excuse
言い逃れ;言逃れ;言い逃がれ(io)[いいのがれ, iinogare] (n) evasion; excuse; subterfuge
逃げ[にげ, nige] (n) escape; getaway; evasion; (P)

evasion ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เบี้ยปรับ[n.] (bīaprap) EN: fine ; penalty ; contractual penalty ; fee for tax evasion FR: amende [f] ; contravention [f]
การหลีกเลี่ยง[n.] (kān līklīen) EN: avoiding ; avoidance ; evasion FR: évasion [f]
การหลีกเลี่ยงภาษีอากร[n. exp.] (kān līklīen) EN: tax evasion FR: évasion fiscale [f]
การหลีกหนี[n. exp.] (kān līk nī) EN: evasion FR: évasion [f]
การหลบเลี่ยงภาษี[n. exp.] (kān loplīen) EN: tax avoidance ; tax evasion FR: évasion fiscale [f]
การหนีภาษี[n. exp.] (kān nī phās) EN: tax evasion ; fraudulent tax evasion FR: évasion fiscale [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า evasion
Back to top