ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-abstention-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น abstention, *abstention*,

-abstention- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
避止[ひし, hishi] (n,vs) abstention

-abstention- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การละเว้น[n.] (kān lawen) EN: abstinence FR: abstention [f] ; abstinence [f]
การงดออกเสียง[n. exp.] (kān ngot øk) EN: abstention FR: abstention [f]
ผู้งดออกเสียง[n. exp.] (phū ngot øk) EN: abstention FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -abstention-
Back to top