ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

dna

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *dna*, -dna-

dna ในภาษาไทย

English-Thai: HOPE Dictionary
dnaabbr. deoxyribonucleic acid หรือ desoxyribonucleic acid เป็น nucleic acids มีบทบาทเกี่ยวกับการถ่ายทอดลักษณะทางกรรมพันธุ์และในการสร้างโปรตีน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
DNA (deoxyribonucleic acid )ดีเอ็นเอ (กรดดีออกซีไรโบ-นิวคลีอิก) [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
DNAดีเอ็นเอ (Deoxyribonucleic acid)ดีเอ็นเอ มีชื่อเต็มคือ กรดดีออกซีไรโบนิวคลีอิก (deoxyribonucleic acid) มีหน้าที่เป็นที่เก็บข้อมูลทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต มี 2 กระบวนการเข้ามาเกี่ยวข้องในการทำหน้าที่ของดีเอ็นเอ ซึ่งจะช่วยให้มีการถ่ายทอดลักษณะต่างๆ ไปยังรุ่นลูก คือ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กรดดีออกซีไรโบนิวคลิอิก (n.) DNA See also: deoxyribonucleic acid
ดีเอ็นเอ (n.) DNA See also: deoxyribonucleic acid Syn. กรดดีออกซีไรโบนิวคลิอิก
ชื่อการค้า (n.) brandname
ชื่อการค้า (n.) brandname
ลักตัว (v.) kidnap See also: abduct, snatch Syn. ลักพา, ลักพาตัว
ลักพา (v.) kidnap See also: abduct, snatch Syn. ลักพาตัว
ลักพาตัว (v.) kidnap See also: abduct, hold to ransom, snatch, seize
สรรพาวุธ (n.) ordnance See also: artillery
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
My boy was kidnapped a few days agoลูกชายของฉันถูกลักพาตัวไปสองสามวันมาแล้ว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
My intuition says the DNA check on the semen will show it's the same guy... so it's a series and ending up in your court.ฉันสังหรณ์ว่าถ้าเช็คน้ำกาม คงเป็นฆาตกรคนเดิม ตกเป็นหน้าที่ผู้หมวดอีกเป็นแน่
It can also be argued that DNA is nothing more than a program designed to preserve itself.มันก็เหมือนกับ DNA ซึ่งไม่มีอะไรมากไปกว่า โปรแกรมที่ถูกสร้างมาเพื่อป้องกันตัวเอง
With the courier bills and DNA tests...ทั้งบิลพัศดุ และบิลตรวจ DNA.
Pythagoras loved this shape, for he found it in nature - a nautilus shell, rams' horns, whirlpools, tornadoes, our fingerprints, our DNA and even our Milky Way.พิธากอรัสรักสัดส่วนนี้ เขาพบมันทุกหนแห่งในธรรมชาติ เกลียวก้นหอย, เกลียวเขาแกะ, เกลียวน้ำวน, พายุทอร์นาโด , ลายนิ้วมือของเรา , DNA ของเรา
I won't always take your DNA elixirs.ฉันจะไม่กินยาปรับดีเอ็นเอไปตลอด
You checked the boy's DNA and found them identical.พอเช็คดีเอ็นเอดู ก็ตรงกับเด็กคนนี้
We'll have to examine them more closely at an institution that can conduct DNA and virus testing.เราจะตรวจสอบให้ละเอียด เอาไปตรวจที่ทางสถาบัน DNA ซะ
That DNA test told on you.ผล "ดีเอ็นเอ" ชี้แล้วว่าเป็นคุณ
Did you confirm them against the DNA for the parents?คุณเอาไปเทียบกับ ดีเอ็นเอ ของพ่อแม่เขาหรือเปล่า
We've got plenty of DNA from the torso, but we've got nothing to match it against.เราหา DNA จากชิ้นส่วนของศพได้เยอะแยะ แต่เราไม่ชิ้นส่วนมาตรวจเปรียบเทียบกับศพ
You know how DNA works, Mr. Harley?คุรคงจะรู้ดีผลการตรวจ DNA มันได้ผลยังไง คุณฮาเลย์
Now, when a person dies their DNA is recycled.ต่อมา เมื่อมีใครตาย DNA ของเขาจะถูกนำมาใช้ใหม่

dna ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
腺嘌呤[xiàn biāo líng, ㄒㄧㄢˋ ㄅㄧㄠ ㄌㄧㄥˊ, 腺嘌呤] adenine nucleotide (A, pairs with thymine T 胸腺嘧啶 in DNA and with uracil U 尿嘧啶 in RNA)
去氧核糖核酸[qù yǎng hé táng hé suān, ㄑㄩˋ ㄧㄤˇ ㄏㄜˊ ㄊㄤˊ ㄏㄜˊ ㄙㄨㄢ, 去氧核糖核酸] deoxyribonucleic acid; DNA
脱氧脱糖核酸[tuō yǎng tuō táng hé suān, ㄊㄨㄛ ㄧㄤˇ ㄊㄨㄛ ㄊㄤˊ ㄏㄜˊ ㄙㄨㄢ, 脱氧脱糖核酸 / 脫氧脫糖核酸] deoxyribonucleic acid (DNA)
脱氧核糖核酸[tuō yǎng hé táng hé suān, ㄊㄨㄛ ㄧㄤˇ ㄏㄜˊ ㄊㄤˊ ㄏㄜˊ ㄙㄨㄢ, 脱氧核糖核酸 / 脫氧核糖核酸] DNA
针鼢[zhēn fén, ㄓㄣ ㄈㄣˊ, 针鼢 / 針鼢] echidna
针鼹[zhēn yǎn, ㄓㄣ ㄧㄢˇ, 针鼹 / 針鼴] echidna
[bǎng, ㄅㄤˇ, 绑 / 綁] to tie; bind or fasten together; to kidnap
[guǎi, ㄍㄨㄞˇ, 拐] kidnap; to turn
绑匪[bǎng fěi, ㄅㄤˇ ㄈㄟˇ, 绑匪 / 綁匪] kidnapper
绑架[bǎng jià, ㄅㄤˇ ㄐㄧㄚˋ, 绑架 / 綁架] kidnap; staking
绑票[bǎng piào, ㄅㄤˇ ㄆㄧㄠˋ, 绑票 / 綁票] kidnap (for ransom)
拉丁[lā dīng, ㄌㄚ ㄉㄧㄥ, 拉丁] Latin; (in former times) to press-gang; to kidnap and force people into service
兵工厂[bīng gōng chǎng, ㄅㄧㄥ ㄍㄨㄥ ㄔㄤˇ, 兵工厂 / 兵工廠] munitions or ordnance factory; arsenal
胸腺嘧啶[xiōng xiàn mì dìng, ㄒㄩㄥ ㄒㄧㄢˋ ㄇㄧˋ ㄉㄧㄥˋ, 胸腺嘧啶] thymine nucleotide (T, pairs with adenine A 腺嘌呤 in DNA)

dna ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
DNA[ディーエヌエー, dei-enue-] (n) (See デオキシリボ核酸) deoxyribonucleic acid; DNA
DNAウイルス[ディーエヌエーウイルス, dei-enue-uirusu] (n) DNA virus
DNAクローニング[ディーエヌエークローニング, dei-enue-kuro-ningu] (n) DNA cloning
DNA鑑定[ディーエヌエーかんてい, dei-enue-kantei] (n) DNA test
ジャンクDNA[ジャンクディーエヌエー, jankudei-enue-] (n) junk DNA
デオキシリボ核酸[デオキシリボかくさん, deokishiribo kakusan] (n) deoxyribo nucleic acid; DNA
バイオバンク[, baiobanku] (n) DNA repository (wasei
パラポックスウイルス属[パラポックスウイルスぞく, parapokkusuuirusu zoku] (n) Parapoxvirus (genus of large oval shaped DNA based viruses in the family Poxviridae)
ウォシュレット;ウォッシュレット[, uoshuretto ; uosshuretto] (n) (Toto brandname) (See 温水洗浄便座) toilet seat with bidet functions (wasei
プリゴ[, purigo] (n) (abbr) Print Gokko (brandname of small silk-screen printer)
不発弾[ふはつだん, fuhatsudan] (n) unexploded ordnance; unexploded shell; unexploded bomb; UXO
二重螺旋;二重らせん[にじゅうらせん, nijuurasen] (n) double helix (structure of DNA)
人さらい;人攫い[ひとさらい, hitosarai] (n) (1) kidnapping; kidnaping; abduction; (2) kidnapper; kidnaper; abductor
兵器[へいき, heiki] (n) arms; weapons; ordnance; (P)
兵器工場[へいきこうじょう, heikikoujou] (n) arsenal; ordnance factory; armoury; armory
兵器廠[へいきしょう, heikishou] (n) armory; armoury; arsenal; ordnance department
写メール[しゃメール, sha me-ru] (n) (1) email from mobile phones, containing pictures, etc.; (2) brandname for photo-email service from SoftBank Mobile
勾引し;勾引[かどわかし, kadowakashi] (n) (uk) kidnapper
勾引す[かどわす, kadowasu] (v5s,vt) (uk) (See 勾引かす) to kidnap
引っ攫う;引っ浚う;引っ掠う;引っさらう[ひっさらう, hissarau] (v5u,vt) (See 拉致) to kidnap; to abduct; to snatch; to carry people away; to take by force
拉致[らち, rachi] (n,vs) taking captive; carrying away; kidnapping; kidnaping; abduction
拐かす;勾引かす;勾かす[かどわかす, kadowakasu] (v5s,vt) (uk) to kidnap
拐引[かいいん, kaiin] (n,vs) carrying off by deception; kidnap
攫う;掠う[さらう, sarau] (v5u,vt) (1) (uk) (also written as 浚う) to carry off; to run away with; to kidnap; to abduct; (2) (uk) to monopolize; to make one's own
武器[ぶき, buki] (n) weapon; arms; ordnance; (P)
武器庫[ぶきこ, bukiko] (n) armory; armoury; ordnance department
狂言誘拐[きょうげんゆうかい, kyougenyuukai] (n) fake (staged) kidnapping
[ほう, hou] (n,n-suf) gun; cannon; artillery; ordnance; (P)
誘拐[ゆうかい, yuukai] (n,vs) abduction; kidnapping; kidnaping; (P)
誘拐犯[ゆうかいはん, yuukaihan] (n) kidnap; abduction
誘拐犯人[ゆうかいはんにん, yuukaihannin] (n) a kidnapper; an abductor
誘拐罪[ゆうかいざい, yuukaizai] (n) (the crime of) kidnapping (kidnaping)
転写[てんしゃ, tensha] (n,vs,adj-no) (1) transcription (of a text, DNA, RNA, etc.); (2) {ling} transliteration
辻取り;辻取;辻捕り;辻捕[つじとり, tsujitori] (n) (arch) taking a wife by kidnapping a woman passing by on the road
針土竜[はりもぐら;ハリモグラ, harimogura ; harimogura] (n) (uk) short-beaked echidna (Tachyglossidae spp.); spiny anteater
電気ブラン[でんきブラン;デンキブラン, denki buran ; denkiburan] (n) Denki Bran (brandname); cocktail of brandy, gin, wine, curacao and herbs

dna ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดีเอ็นเอ[n.] (Dī.En.Ē.) EN: DNA ; deoxyribonucleic acid FR: ADN [m]
เชื่อมติดกัน[adj.] (cheūam tit ) EN: adnate FR:
จี้[v.] (jī) EN: hijack ; kidnap ; intimidate ; threaten FR: détourner ; kidnapper ; intimider ; menacer ; braquer (fam.)
การลักพา[n.] (kān lakphā) EN: abduction FR: enlèvement [m] ; rapt [m] ; kidnapping [m]
การลักพาตัว[n. exp.] (kān lakphā ) EN: abduction ; kidnapping FR:
คนลักพาตัว[n.] (khon lak ph) EN: kidnapper FR: kidnappeur [m]
กรดดีออกซีไรโบนิวคลีอิก[n. exp.] (krot dī-oks) EN: deoxyribonucleic acid (DNA) FR:
ลักพา[v.] (lakphā) EN: abduct ; kidnap ; carry FR: enlever ; kidnapper
ลักพาตัว[v. exp.] (lakphā tūa) EN: kidnap ; abduct ; hold to ransom ; snatch ; seize FR: enlever ; kidnapper
ปืนใหญ่[n.] (peūnyai) EN: cannon ; artillery ; ordnance FR: canon [m] ; pièce d'artillerie [f] ; artillerie [f]
ผู้ลักพาตัว[n. exp.] (phū lak phā) EN: kidnapper FR: kidnappeur [m]

dna ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
DNS-Fingerabdruckmethode {f}DNA fingerprinting
Äquinoktikum {n}; Tagundnachtgleiche
Nabe {f}; Radnabe
amtliche Landesvermessung {f}ordnance survey
Messtischblatt {n}Ordnance survey map
Perigäum {n}; Erdnähe

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า dna
Back to top