ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

african

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *african*, -african-

african ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
African (adj.) เกี่ยวกับแอฟริกา
African (n.) ชาวแอฟริกา
African American (n.) คนผิวดำที่อาศัยอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา
African violet (n.) ไม้ประดับชนิดหนึ่งที่มีดอกสีม่วง ชมพูหรือขาว
African-American (n.) คนผิวดำ Syn. Afro-American, Negroid
African-American (adj.) เกี่ยวกับนิโกร Syn. black, African
English-Thai: HOPE Dictionary
african(แอฟ' ริเคิน) adj.,n. เกี่ยวกับแอฟริกา, ชาวแอฟริกา., Syn. Afric
african marigoldn. ชื่อพรรณไม้ดอกของเม็กซิโก (Aztec marigold, big marigold)
african sleeping sicknessn. = African trypanosomiasis, โรคติดเชื่อปรสิต Trypanosoma gambiense หรือ T. rhodesiense โดยมีแมลง tsetse fly เป็นพาหะนำโรค
african violetไม้ประดับชนิดหนึ่งที่มีดอกสีม่วง ชมพูหรือขาว
africander(แอฟริแคน' เดอะ) n. = Afrikander
africandist(แอฟ' iิคะดิสทฺ) n. ผู้เชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรมของอาฟริกา
africanize(แอฟ' ริคะไนซ) vt. ทำให้เป็นลักษณะของอาฟริกา. -Africanization n.
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
African artศิลปะแอฟริกา [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
African American childrenเด็กชาวอเมริกันเชื้อสายแอฟริกัน [TU Subject Heading]
African violetsแอฟริกัน ไวโอเลต [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กรมเอเซียใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา (n.) Department of South Asian, Middle East and African Affairs
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You're a small minority to take on the South African government...และคุณก็เป็นคนกลุ่มน้อย ที่ต่อต้านรัฐบาลแอฟริกาใต้
My companions consider themselves... to be the foremost among God's creatures... and treat Africa and all things African with an unwavering contempt.สหายของฉันคิดว่าตัวเอง ... จะเป็นสิ่งมีชีวิตที่สำคัญที่สุดในหมู่ของพระเจ้า ... และรักษาแอฟริกาและทุกสิ่งที่ แอฟริกันที่มีการดูถูกไม่เปลี่ยนแปลง
Listen, have you ever thought about putting a few African trading beads à la Bo Derek on that?ลองฟังนี่ดู ท่านเคยลองคิดดูบ้างมั้ย ว่าถ้าประดับลูกปัดแอฟริกัน "ลา โบ เดเร็ค" ลงบนหุ่นสักหน่อยล่ะ
You know, all them Haitian and Cuban and African riffs, that's part of jazz.รู้ไหม พวกนั้นเป็นชาวเฮติ และคิวบา และชาวอัฟริกายากจน ที่เป็นส่วนหนึ่งของแจ๊ส.
It's on the wall by the two African fellows.มันอยู่บนผนังโดยทั้งสองเพื่อนแอฟริกัน
Your new watch, a quality forgery, was most likely purchased through the North African black market!นาฬิกาข้อมือปลอม... ...ดูเหมือนจะซื้อมาจาก ตลาดมืดในอาฟริกาเหนือ
Large, burrowing, African mammal that feeds on ants and termites.ตัวใหญ่, อยู่ในรู, สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในแอฟริกา กินมดกับปลวกเป็นอาหาร
You told me I was your beautiful African queen, and I Ioveded you for that, Peter.ไหนบอกว่าฉันเป็น ราชินีอัฟริกันคนงามคุณไง ฉันรักคุณก็เพราะคำนี้
288 of these brought by corporations 19 by African Americans.288 คดี เป็นการฟ้องร้องของบรรษัท มีแค่ 19 คดี ที่เป็นของชาวอเมริกันแอฟริกัน
And after two years of chasing Rommel through the North African desert, they were deployed to Patton's Third Army in Europe.และหลังจากสองปี ของการขับไล่รอมเมล ให้พ้นจากทะเลทรายแอฟริกันเหนือ พวกเขาถูกเคลื่อนพลไปยังแพลทตั้น กองทัพที่สามของยุโรป
The African guy's a sign, right?คนแอฟริกันนั่นคือสัญญาณ
What's wrong? Nothing. It's just I have an appointment to check out this African guy.เปล่า แค่ฉันมีนัด ไปเช็คเรื่องคนแอฟริกัน

african ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
非洲人[Fēi zhōu rén, ㄈㄟ ㄓㄡ ㄖㄣˊ, 非洲人] African (person)
非洲联盟[Fēi zhōu Lián méng, ㄈㄟ ㄓㄡ ㄌㄧㄢˊ ㄇㄥˊ, 非洲联盟 / 非洲聯盟] African Union
非洲开发银行[Fēi zhōu Kāi fā Yín háng, ㄈㄟ ㄓㄡ ㄎㄞ ㄈㄚ ˊ ㄏㄤˊ, 非洲开发银行 / 非洲開發銀行] African Development Bank
非盟[Fēi Méng, ㄈㄟ ㄇㄥˊ, 非盟] African Union (AU), abbr. for 非洲聯盟|非洲联盟
维尔容[Wéi ěr róng, ㄨㄟˊ ㄦˇ ㄖㄨㄥˊ, 维尔容 / 維爾容] (Johannes Lodewikus) Viljoen (South African ambassador to Taiwan)
非洲统一组织[Fēi zhōu Tǒng yī Zǔ zhī, ㄈㄟ ㄓㄡ ㄊㄨㄥˇ ㄧ ㄗㄨˇ ㄓ, 非洲统一组织 / 非洲統一組織] Organization of African Unity
东非大地堑[Dōng Fēi dà dì qiàn, ㄉㄨㄥ ㄈㄟ ㄉㄚˋ ㄉㄧˋ ㄑㄧㄢˋ, 东非大地堑 / 東非大地塹] Great East African rift valley
东非大裂谷[Dōng Fēi dà liè gǔ, ㄉㄨㄥ ㄈㄟ ㄉㄚˋ ㄌㄧㄝˋ ㄍㄨˇ, 东非大裂谷 / 東非大裂谷] Great East African rift valley
非洲大裂谷[Fēi zhōu dà liè gǔ, ㄈㄟ ㄓㄡ ㄉㄚˋ ㄌㄧㄝˋ ㄍㄨˇ, 非洲大裂谷] Great East African rift valley
布须曼人[bù xū màn rén, ㄅㄨˋ ㄒㄩ ㄇㄢˋ ㄖㄣˊ, 布须曼人 / 布須曼人] bushman (African minority)

african ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アガパンサス[, agapansasu] (n) agapanthus (esp. the African lily, Agapanthus africanus) (lat
アノア[, anoa] (n) anoa (either of two small African water buffalo of genus Bubalus)
アフリカンコリス[, afurikankorisu] (n) false clownwrasse (Coris cuvieri); African coris
アフリカンスペードフィッシュ[, afurikansupe-dofisshu] (n) African spadefish (Tripterodon orbis, species of Western Indian Ocean spadefish)
アフリカンバタフライフィッシュ[, afurikanbatafuraifisshu] (n) African butterflyfish (Chaetodon dolosus)
アフリカ南部[アフリカなんぶ, afurika nanbu] (adj-no) South African
アフリカ大陸[アフリカたいりく, afurika tairiku] (n) African Continent
アフリカ民族会議[アフリカみんぞくかいぎ, afurika minzokukaigi] (n) African National Congress; ANC
アフリカ水牛[アフリカすいぎゅう;アフリカスイギュウ, afurika suigyuu ; afurikasuigyuu] (n) (uk) African buffalo; Cape buffalo (Syncerus caffer)
アフリカ爪蛙[アフリカつめがえる;アフリカツメガエル, afurika tsumegaeru ; afurikatsumegaeru] (n) (uk) African clawed frog (Xenopus laevis)
アフリカ系アメリカ人;阿弗利加系亜米利加人(ateji)[アフリカけいアメリカじん, afurika kei amerika jin] (n) African American
アフリカ菫[アフリカすみれ;アフリカスミレ, afurika sumire ; afurikasumire] (n) (uk) African violet
アフリカ象[アフリカぞう, afurika zou] (n) African elephant
イーストアトランティックアフリカンスペードフィッシュ[, i-sutoatoranteikkuafurikansupe-dofisshu] (n) East Atlantic African spadefish (Ephippus goreensis, species of Eastern Atlantic spadefish)
ウエストアフリカンスペードフィッシュ[, uesutoafurikansupe-dofisshu] (n) West African spadefish (Chaetodipterus lippei, species of Eastern Atlantic spadefish found from Senegal to Angola)
カラカル[, karakaru] (n) caracal (Caracal caracal); African lynx
ギニアンエンジェルフィッシュ;アフリカンエンジェル[, ginian'enjierufisshu ; afurikan'enjieru] (n) Guinean angelfish (Holacanthus africanus); West African angelfish
クアッガ;クワッガ;クアッハ[, kuagga ; kuwagga ; kuahha] (n) quagga (extinct South African zebra) (Equus quagga quagga)
グリオ;グリオー[, gurio ; gurio-] (n) Griot; Jeli; type of African poet or bard
ケープペンギン[, ke-pupengin] (n) Cape penguin; African penguin; blackfooted penguin; jackass penguin (Spheniscus demersus)
スキャッティ[, sukyattei] (n) scatty (Scatophagus tetracanthus, species of Indo-West Pacific scat); African scat
ツユベラ[, tsuyubera] (n) African coris (Coris gaimard); yellow tail coris; clown wrasse
ナイルアロワナ;ナイル・アロワナ[, nairuarowana ; nairu . arowana] (n) African arowana (Heterotis niloticus)
ナイルパーチ;ナイル・パーチ[, nairupa-chi ; nairu . pa-chi] (n) Nile perch (Lates niloticus); African snook; Capitaine; Victoria perch
バタフライフィッシュ[, batafuraifisshu] (n) freshwater butterflyfish (Pantodon buchholzi); African butterflyfish
ラブカ属[ラブカぞく, rabuka zoku] (n) Chlamydoselachus (genus containing only the frilled shark and the Southern African frilled shark in the family Chlamydoselachidae)
リビア山猫[リビアやまねこ;リビアヤマネコ, ribia yamaneko ; ribiayamaneko] (n) (uk) Libyan wildcat (Felis silvestris lybica); African wildcat
リビア猫[リビアねこ;リビアネコ, ribia neko ; ribianeko] (n) (uk) (obsc) (See リビア山猫) Libyan wildcat (Felis silvestris lybica); African wildcat
金襴鳥[きんらんちょう;キンランチョウ, kinranchou ; kinranchou] (n) (uk) red bishop (species of African weaverbird, Euplectes orix)
黒人英語[こくじんえいご, kokujin'eigo] (n) ebonics; African American Vernacular English; Black English
アジアアフリカ会議[アジアアフリカかいぎ, ajiaafurika kaigi] (n) Asian-African Conference (1955); Afro-Asian Conference
アフリカンアメリカン[, afurikan'amerikan] (n) African-American
クロテングギンザメ[, kurotenguginzame] (n) Rhinochimaera africana (species of cartilaginous fish from the Southeast Atlantic)
じゅうじゅう;ジュージュー[, juujuu ; ju-ju-] (adv,adv-to) (1) (on-mim) sizzle (as in meat cooking); sizzling sound; frizzle; (n) (2) juju (African fetish)
苦蘇[くっそ;こそ;クッソ;コソ, kusso ; koso ; kusso ; koso] (n) (uk) kousso (African flowering plant, Hagenia abyssinica); kosso; cusso; koso; brayera
黒人兵[こくじんへい, kokujinhei] (n) black (i.e. African-American) soldier; buffalo soldier

african ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อัฟริกัน[n. prop.] (Afrikan) EN: African FR: Africain [m]
อัฟริกัน[adj.] (Afrikan) EN: African FR: africain
ดาวเรือง[n.] (dāoreūang) EN: African marigold ; Aztec marigold ; Big marigold ; American marigold FR: souci [m] ; oeillet d'inde [m]
ดาวทะเลปุ่มแดง[n. exp.] (dāothalē pu) EN: Red-knobbed starfish ; Red spine star ; African sea star ; African red knob sea star ; Linck's starfish ; Protoreaster lincki FR: Protoreaster lincki
จิ้งหรีดทองดำ[n. exp.] (jingrīt thø) EN: field cricket ; house cricket ; African cricket ; Mediterranean field cricket ; two-spotted cricket FR:
แคแสด[n.] (khaēsaēt) EN: African tuliptree ; fountain tree ; pichkari ; Nandi flame ; Spathodea campanulata FR: Spathodea campanulata
แมลงปอเข็มก้นแต้มธรรมดา[n. exp.] (malaēngpø k) EN: Common Bluetail ; Marsh Bluetail ; Ubiquitous Bluetail ; African Bluetail ; Senegal Golden Dartlet FR:
นกแสกทุ่งหญ้า[n. exp.] (nok saēk th) EN: Grass Owl ; African Grass-Owl FR: Effraie du Cap [f]
ปาล์มน้ำมัน [n. exp.] (pām nāmman) EN: oil palm ; African oil palm ; Macaw fat FR:
โรคเหงาหลับ[n. exp.] (rōk ngao la) EN: sleeping sickness ; African trypanosomiasis FR: maladie du sommeil [f]
สาธารณรัฐแอฟริกากลาง[n. prop.] (Sāthāranara) EN: Central African Republic (CAR ) FR: République centrafricaine [f]
ช้างแอฟริกา[n.] (chāng-aefri) EN: Africa Elephant ; Loxodonta africana FR: éléphant d'Afrique [m] ; Loxodonta africana
แขก[n. prop.] (Khaēk ) EN: Indian ; Pakistani ; North-Africans ; Arab ; Muslims FR: Hindou [m] ; Indien [m] ; Pakistanais [m] ; Malaisien [m] ; Nord-africain [m] ; Arabe [m]

african ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gelbbauchastrild {m} [ornith.]East African Swee Waxbill
Südafrikanischer Kronenkranich {m} [ornith.]South African Crowned Crane
Südafrikanischer Stelzenläufer {m} [ornith.]South African Stilt
Klippenschwalbe {f} [ornith.]South African Cliff Swallow
Glanzdrongoschnäpper {m} [ornith.]South African Black Flycatcher
Afrikanischer Schlangenhalsvogel {m} [ornith.]African Darter
Graurückendommel {f} [ornith.]African Dwarf Bittern
Mohrenklaffschnabel {m} [ornith.]African Open-bill Stork
Afrikanischer Löffler {m} [ornith.]African Spoonbill
Schwarzente {f} [ornith.]African Black Duck
Gelbschnabelente {f} [ornith.]African Yellow-billed Duck
Afrikanische Zwergente {f} [ornith.]African Pygmy Goose
Zwergsperber {m} [ornith.]African Little Sparrowhawk
Afrikahabicht {m} [ornith.]African Goshawk
Kuckucksweih {m} [ornith.]African Cuckoo Hawk
Salvadoribussard {m} [ornith.]African Red-tailed Buzzard
Bergbussard {m} [ornith.]African Mountain Buzzard
Froschweihe {f} [ornith.]African Marsh Harrier
Weißrückengeier {m} [ornith.]African White-backed Vulture
Schreiseeadler {m} [ornith.]African Fish Eagle
Natalnachtschwalbe {f} [ornith.]African White-tailed Nightjar
Natalzwergfischer {m} [ornith.]African Pygmy Kingfisher
Palmensegler {m} [ornith.]African Palm Swift

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า african
Back to top