ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*wasteland*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น wasteland, -wasteland-

*wasteland* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
wasteland (n.) ที่ดินซึ่งไม่ได้ทำประโยชน์ See also: ที่ดินที่รกร้างว่างเปล่า Syn. barren, desert
English-Thai: HOPE Dictionary
wasteland(เวสทฺ'แลนดฺ) n. ที่ดินที่ไม่ได้ทำประโยชน์,ที่ดินรกร้างว่างเปล่า,ความจืดชืดของชีวิต,สิ่งที่จืดชืด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It is a barren wasteland riddled with fire, and ash and dust.แผ่นดินร้างข้างใน... ก็ระอุด้วยไฟ เถ้าธุลี
Stuck here in this wasteland without chains!ติดอยู่ที่นี่ในดินแดนนี้ได้โดยไม่ต้องห่วงโซ่!
Excuse me, excuse me, does this entire frozen wasteland surf?ขอโทษครับ ขอโทษครับ ที่นี่คือทั้งหมดของที่โต้คลื่นหรอ
The invisible winter wasteland outside the window, the flowing away of time, the painful hunger, all these things gradually wore down my heart.ฤดูหนาวที่ซ่อนเร้นอยู่ในภาพวิวรกร้างว่างเปล่านอกหน้าต่าง เวลาที่ผ่านไป, อาการปวดท้องจากความหิว สิ่งเหล่านี้เริ่มกัดกร่อนในจิตใจของฉันทีละน้อย
It was a wasteland in Kangwondo.มันเป็นที่รกร้างใน คังวอนโด.
Together they will make the Earth a festering wasteland... where only they can survive.พวกเขาจะทำให้ โลกนี้เป็นพิษแล้วก็รกร้างว่างเปล่า พวกเขาเท่านั้นที่จะอยู่รอดได้
This wasteland belongs to us.ดินแดนรกร้างว่างเปล่านี่เป็นของเรา
But a 40-Block wasteland at the heart of new york cityแต่พื้นที่ัรับผลกระทบ 40 ตารางบล็อค ใจกลางนิวยอร์คซิตี้
One's a wasteland, but two show promise.ดาวหนึ่งเป็นพื้นที่รกร้าง แต่อีกสองดวงน่าจะมีแววนะ
His mighty kingdom was reduced to a wasteland and has remained that way till this very day.ดินแดนที่ยิ่งใหญ่ของเขาเลยกลายไปเป็นดินแดนรกร้าง และเป็นอย่างนั้นตราบจนทุกวันนี้
Your family's ranch is nothing but a wasteland now.ไฟในนรก ทำในสิ่งที่เขากล่าวว่า ... ถ้าบีบให้ตาสีน้ำตาลที่สวยงามออกมาจากกะโหลกศีรษะของเธอ
When your child is a lone scavenger in the nuclear wasteland, clean water will be worth its weight in gold.ยามใดที่ลูกคุณต้องเตร็ดเตร่คนเดียว ณ ใจกลางแดนรกร้าง น้ำสะอาดนี่จะมีค่าเท่ากับทองคำเลยทีเดียว

*wasteland* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[làng, ㄌㄤˋ, 埌] wasteland; wild
荒地[huāng dì, ㄏㄨㄤ ㄉㄧˋ, 荒地] wasteland; uncultivated land
荒原[huāng yuán, ㄏㄨㄤ ㄩㄢˊ, 荒原] wasteland

*wasteland* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
新田[しんでん(P);あらた, shinden (P); arata] (n) (1) new rice field; newly developed rice field; (2) wasteland or marshland newly reclaimed as a rice field (Edo period); (P)
荒土[こうど, koudo] (n) wasteland; barren or infertile soil
荒地;荒れ地[あれち;こうち(荒地), arechi ; kouchi ( arechi )] (n) (1) wasteland; wilderness; abandoned land; devastated land; (2) The Wasteland (poem by T.S. Eliot)
荒蕪地[こうぶち, koubuchi] (n) wild land; wasteland; wilderness
荒野(P);荒れ野;曠野(iK)[こうや(荒野;曠野)(P);あれの(荒野;荒れ野)(P);あらの(荒野;曠野), kouya ( kouya ; kouya )(P); areno ( kouya ; are no )(P); arano ( kouya ; kouya )] (n) wasteland; wilderness; deserted land; prairie; vast plain; wilds; desert; wild land; (P)
蓬生[よもぎう, yomogiu] (n) wasteland; area overgrown with weeds
開拓[かいたく, kaitaku] (n,vs) (1) reclamation (of wasteland); cultivation; (2) pioneering; pathfinding; trail-blazing; (P)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *wasteland*
Back to top