ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-wasteland-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น wasteland, *wasteland*,

-wasteland- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It is a barren wasteland riddled with fire, and ash and dust.แผ่นดินร้างข้างใน... ก็ระอุด้วยไฟ เถ้าธุลี
Stuck here in this wasteland without chains!ติดอยู่ที่นี่ในดินแดนนี้ได้โดยไม่ต้องห่วงโซ่!
Excuse me, excuse me, does this entire frozen wasteland surf?ขอโทษครับ ขอโทษครับ ที่นี่คือทั้งหมดของที่โต้คลื่นหรอ
The invisible winter wasteland outside the window, the flowing away of time, the painful hunger, all these things gradually wore down my heart.ฤดูหนาวที่ซ่อนเร้นอยู่ในภาพวิวรกร้างว่างเปล่านอกหน้าต่าง เวลาที่ผ่านไป, อาการปวดท้องจากความหิว สิ่งเหล่านี้เริ่มกัดกร่อนในจิตใจของฉันทีละน้อย
It was a wasteland in Kangwondo.มันเป็นที่รกร้างใน คังวอนโด.
This wasteland belongs to us.ดินแดนรกร้างว่างเปล่านี่เป็นของเรา
But a 40-Block wasteland at the heart of new york cityแต่พื้นที่ัรับผลกระทบ 40 ตารางบล็อค ใจกลางนิวยอร์คซิตี้
His mighty kingdom was reduced to a wasteland and has remained that way till this very day.ดินแดนที่ยิ่งใหญ่ของเขาเลยกลายไปเป็นดินแดนรกร้าง และเป็นอย่างนั้นตราบจนทุกวันนี้
Your family's ranch is nothing but a wasteland now.ไฟในนรก ทำในสิ่งที่เขากล่าวว่า ... ถ้าบีบให้ตาสีน้ำตาลที่สวยงามออกมาจากกะโหลกศีรษะของเธอ
This is obviously the work of wasteland bandits.เห็นทีจะเป็นการกระทำของเหล่าโจร
And yet it makes the critical difference between a barren wasteland and a garden of life on Earth.และยังจะทำให้ความ แตกต่างที่สำคัญ ระหว่างดินแดนที่แห้งแล้ง และสวนของชีวิตบนโลก
I know they say its all just wasteland out there but...พวกเขาบอกว่ามันมีแค่ที่รกร้าง แต่...

-wasteland- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
新田[しんでん(P);あらた, shinden (P); arata] (n) (1) new rice field; newly developed rice field; (2) wasteland or marshland newly reclaimed as a rice field (Edo period); (P)
荒地;荒れ地[あれち;こうち(荒地), arechi ; kouchi ( arechi )] (n) (1) wasteland; wilderness; abandoned land; devastated land; (2) The Wasteland (poem by T.S. Eliot)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -wasteland-
Back to top