ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*wallet*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น wallet, -wallet-

*wallet* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
wallet (n.) กระเป๋าขนาดเล็กที่ทำจากหนังหรือพลาสติก Syn. billfold, pocketbook
wallet (n.) โปรแกรมการซื้อขายสินค้าทางอินเตอร์เน็ต (ทางคอมพิวเตอร์)
wallet (n.) ซองที่ใช้ใส่เอกสารหรือรูปภาพ
English-Thai: HOPE Dictionary
wallet(วอล'ลิท,วอ'ลิท) n. กระเป๋าหนังเล็กสำหรับใสธนบัตร,ถุงหนังเล็ก ๆ สำหรับใส่เครื่องมือ,ย่ามเดินทาง, Syn. knapsack
English-Thai: Nontri Dictionary
wallet(n) ซองธนบัตร,กระเป๋าสตางค์,ย่าม,ถุงใส่เครื่องมือรถยนต์
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กระเป๋าธนบัตร (n.) wallet See also: purse, case Syn. กระเป๋าสตางค์, กระเป๋าเงิน
กระเป๋าเงิน (n.) wallet See also: purse, case Syn. กระเป๋าสตางค์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Would you hold my wallet while I take the test?ผมฝากกระเป๋าตังค์ ไว้กับคุณได้มั้ยครับ?
Moe Pressman's wallet was stolen when he was playing pinochle last night.โม เพรซแมน ถูกล้วงกระเป๋าสตังค์ ตอนที่เขาเล่นไพ่เมื่อคืน
A reward for this wallet he found.อ๊ะ คุณป้าที่ทำคุ้กกี้ไม่อร่อยหนิ
You got the idea of takin' their wallets. Now, that was a good idea.คุณมีความคิดในการพันธนาการฉันไว้กระเป๋าของพวกเขา ตอนนี้ที่เป็นความคิดที่ดี
Now, with the rest of those wallets and the register, that makes this a pretty successful little score, huh?ขณะนี้มีส่วนที่เหลือของกระเป๋าเหล่านั้นและลงทะเบียนที่ ที่ทำให้คะแนนน้อยที่ประสบความสำเร็จสวยฮะ?
That was a big surprise for Mr. Murdock, whose passport and wallet were stolen 16 days ago at the Helsinki-Airport.แปลกใจมาก หนังสือเดินทางของเขา หายไปที่สนามบินที่เฮลซิงกิ - เมื่อ 16 วันก่อน
Hey, hey, you´re the one who threw the wallet out the fuckin´ window.แกเป็นคนขว้างกระเป๋าทิ้งเอง ฉลาดตายล่ะ
I´m gonna need that wallet, Alice.ส่งกระเป๋าตังค์มา อลิซ
Give it to me. Give me your fuckin´ wallet, you little bitch.เอากระเป๋าตังค์มาให้ฉันซะดี ๆ
You said, "wallet-purse. " What's that?ผุดขึ้นมาในหัวฉัน เธอพูดว่า "กระเป๋าสะตางค์" มันอะไรนะ?
In my wallet, there's a check.ในกระเป๋าเงิน มีเช็คอยู่
It was in your wallet, behind the photo of your daughter.มันอยู่ข้างในกระเป๋าของนาย ข้างหลังรูปของลูกสาวนาย

*wallet* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
钱包[qián bāo, ㄑㄧㄢˊ ㄅㄠ, 钱包 / 錢包] purse; wallet
钱袋[qián dài, ㄑㄧㄢˊ ㄉㄞˋ, 钱袋 / 錢袋] purse; wallet

*wallet* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ウォレット[, uoretto] (n) wallet
バーチャルウォレット[, ba-charuuoretto] (n) virtual wallet
ワーレット[, wa-retto] (n) wallet
仮想財布[かそうさいふ, kasousaifu] (n) virtual wallet
手札[てふだ, tefuda] (n) (1) one's hand (when playing cards); (2) name tag; nameplate; business card; (3) (abbr) (See 手札型,手札判) wallet-sized (photo)
持ち合わせ;持ち合せ;持合わせ;持合せ[もちあわせ, mochiawase] (n) (1) things on hand; things in stock; (2) money on hand; money in one's wallet; (adj-no) (3) on hand; in stock
札入れ[さついれ, satsuire] (n) (See 小銭入れ) wallet; billfold
紙入れ;紙入(io)[かみいれ, kamiire] (n) wallet; billfold; purse; handbag
財布[さいふ, saifu] (n) purse; handbag; wallet; (P)
金入れ[かねいれ, kaneire] (n) purse; handbag; wallet; till

*wallet* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ใบ[n.] (bai) EN: [classif.: leaves (of trees), round and hollow objects (hats, cups, glasses, bowls, tin-cans, eggs, fruit, bags, wallets), small documents (tickets, certificates, leaflets)] FR: [classif. : feuilles (arbres et plantes), objets ronds et creux (chapeaux, coupes, bols, cannettes, oeufs, fruits), petits documents (billets, tickets, certificats)]
กระเป๋าหนัง[n. exp.] (krapao nang) EN: leather wallet FR:
กระเป๋าพก[n. exp.] (krapao phok) EN: purse ; wallet FR:
กระเป๋าสตางค์[n. exp.] (krapao satā) EN: wallet ; purse FR: porte-monnaie [m] ; portefeuille [m]
กระเป๋าตังค์[n. exp.] (krapao tang) EN: wallet ; purse FR: porte-monnaie [m] ; portefeuille [m]
กระเป๋าธนบัตร[n. exp.] (krapao than) EN: wallet ; purse ; case FR: portefeuille [m] ; porte-monnaie [m]
กระเป๋าตุง[adj.] (krapaotung) EN: bulging wallet FR:
เป๋าตังค์[n. exp.] (pao tang) EN: wallet FR: porte-monnaie [m] ; portefeuille [m]
ซองใส่ธนบัตร[n. exp.] (søng sai th) EN: wallet FR:
ย่าม[n.] (yām) EN: kitbag ; shoulder bag ; stachel ; wallet FR: sac [m] ; cartable [m] ; besace [f] ; sac à dos [m] ; malette [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *wallet*
Back to top