ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*vociferate*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น vociferate, -vociferate-

*vociferate* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
vociferate (vt.) ส่งเสียงดัง See also: ส่งเสียงเอะอะโวยวาย, ตะโกน Syn. shout, scream Ops. whisper
vociferate (vi.) ส่งเสียงดัง See also: ส่งเสียงเอะอะโวยวาย, ตะโกน Syn. shout, scream Ops. whisper
English-Thai: HOPE Dictionary
vociferate(โวซิฟ'เฟอเรท) vt.,vi. ส่งเสียงร้องดังหรือหนวกหู,ตะโกนร้อง,ส่งเสียงเอะอะโวยวาย., See also: vociferator n., Syn. shout,bawl
English-Thai: Nontri Dictionary
vociferate(vi) ตะโกน,ส่งเสียงหนวกหู

*vociferate* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
大声疾呼[たいせいしっこ, taiseishikko] (n,vs) shout with a loud voice; fulminate; vociferate

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *vociferate*
Back to top