ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-vociferate-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น vociferate, *vociferate*,

-vociferate- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
大声疾呼[たいせいしっこ, taiseishikko] (n,vs) shout with a loud voice; fulminate; vociferate

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -vociferate-
Back to top