ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*villainy*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น villainy, -villainy-

*villainy* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
villainy (n.) ความชั่วร้าย See also: ความเลวร้าย Syn. depravity, knavery
English-Thai: HOPE Dictionary
villainy(วิล'ละนี) n. ความเลวร้าย,ความชั่วร้าย,การกระทำที่เลวร้าย,การกระทำที่ชั่วร้าย
English-Thai: Nontri Dictionary
villainy(n) ความชั่วช้า,คนเลวทราม,ความร้ายกาจ,ความชั่วร้าย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And thus I clothe my naked villainy with old odd ends stolen forth from holy writ and seem a saint, when most I play the devil.เมื่อนั้นฉันห่อหุ้มความเลวร้ายอันเปลือยเปล่า... ...ด้วยเศษซากสุดท้าย ที่ขโมยเอามาจากคำจารึกในพระคัมภีร์... ...ดุจดังนักบุญ, ยามที่ฉันเผชิญหน้ากับมัจจุราช
What villainy is this?อะไรเป็นสิ่งเลวร้ายที่สุด?
And so, too, did the souls of all those within The Shadow's gaze who'd committed villainy in Capricorn's name.เช่นเดียวกับทุกคนในที่นั้น... ...ที่เคยทำสิ่งชั่วช้าสามานย์ \ ในนามของคาปริคอร์น
While I admire your bad-boy villainy and yes long for the day when I am similarly coolขณะที่ฉันชื่นชอบ แผนสุดร้านของนาย ในระยะยาว มันก็อาจทําให้ฉันดูเจ๋งอะนะ

*villainy* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
恶叉白赖[è chā bái lài, ㄜˋ ㄔㄚ ㄅㄞˊ ㄌㄞˋ, 恶叉白赖 / 惡叉白賴] evil behavior (成语 saw); brazen villainy

*villainy* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
無頼[ぶらい, burai] (n,adj-na,adj-no) (1) hoodlum; scoundrel; ruffian; tough; villain; (2) villainy; (3) without relying on others; without asking for help

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *villainy*
Back to top