ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*victual*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น victual, -victual-

*victual* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
victual (n.) เสบียงอาหาร See also: อาหาร
victual (vt.) จัดเสบียงอาหาร Syn. feed
victual (vi.) ได้รับอาหาร
victual (vi.) ให้อาหาร
victualer (n.) ผู้จัดเสบียงอาหาร Syn. victualler
victualler (n.) ผู้จัดเสบียงอาหาร Syn. innkeeper
English-Thai: HOPE Dictionary
victual(วิท'เทิล) n. เสบียงอาหาร (โดยเฉพาะสำหรับมนุษย์) ,อาหาร. vt. จัดให้มีอาหาร. vi. ได้รับอาหาร,กิน,ให้อาหาร
victualage(วิท'ทะลิจฺ) n. อาหาร เสบียงอาหาร
victualer(วิท'ทะเลอะ) n. ผู้จัดเสบียงอาหาร,เรือเสบียง,ผู้จัดการโรงแรมหรือร้านเครื่องดื่ม.
victualler(วิท'ทะเลอะ) n. ผู้จัดเสบียงอาหาร,เรือเสบียง,ผู้จัดการโรงแรมหรือร้านเครื่องดื่ม.
English-Thai: Nontri Dictionary
victual(vt) ให้อาหาร,จัดอาหารให้,จัดเสบียง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A toast to Mr. Finn for providing such fine victuals for our Christmas repast.ดื่มให้คุณฟินน์... ที่หาของกินให้เราในมื้อฉลองคริสต์มาส

*victual* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ของกิน[n.] (khøngkin) EN: food ; edible things ; edibles ; foodstuff ; victuals ; things to eat FR: aliment [m] ; nourriture [f] ; produit comestible [m] ; victuailles [fpl] ; provisions alimentaires [fpl] ; vivres [fpl]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *victual*
Back to top