ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

innkeeper

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *innkeeper*, -innkeeper-

innkeeper ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
innkeeper (n.) ผู้ควบคุมดูแลโรงแรม See also: เจ้าของโรงแรม, ผู้จัดการโรงแรม Syn. host, landlord, hotelier
English-Thai: HOPE Dictionary
innkeeper(อิน'คีพเพอะ) n. ผู้ดูแลโรงแรม,เจ้าของโรงแรม,ผู้จัดการโรงแรม., Syn. innholder
English-Thai: Nontri Dictionary
innkeeper(n) เจ้าของโรงแรม,ผู้จัดการโรงแรม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
innkeeper's liabilityความรับผิดของเจ้าของโรงแรม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I expect they'll be asking the innkeeper to use the telephone any minute now.สักพักก็จะถามพนง.ว่าขอใช้โทรศัพท์หน่อยได้ไหม
You are Billy, the innkeeper. I am your wife, and you're our daughter.เจ้าชื่อบิลลี่เจ้าของโรงแรม ข้าเป็นเมียเจ้า ส่วนเจ้า เป้นลูกสาวของเรา
Now, I'm only a simple innkeeper's wife, but I've been told I have a healer's hands.ข้าเป็นแค่เมียเจ้าของโรงแรมธรรมดาๆคนนึง... แต่มีคนบอกว่าข้ามีหัตถ์เทวะ
Innkeeper, more wine.- เสี่ยวเอ้อ สุราอีกหน่อย

innkeeper ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
インキーパー[, inki-pa-] (n) innkeeper
宿主[しゅくしゅ;やどぬし, shukushu ; yadonushi] (n) (1) (parasitic) host; (2) landlord; innkeeper
亭主[ていしゅ, teishu] (n) (1) household head; master; host (e.g. of a tea gathering); innkeeper; owner (e.g. of an hotel); (2) husband; (P)

innkeeper ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เจ้าของโรงแรม[n. exp.] (jaokhøng rō) EN: hotelkeeper ; innkeeper ; landlord FR: hôtelier [m] ; hôtelière [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า innkeeper
Back to top