ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*unveil*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น unveil, -unveil-

*unveil* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
unveil (vi.) เอาผ้าคลุมออก Syn. uncover, reveal Ops. cover
unveil (vt.) เอาผ้าคลุมออก Syn. uncover Ops. cover
unveil (vt.) เปิดเผยความลับ Syn. reveal, disclose
English-Thai: HOPE Dictionary
unveil(อันเวล') vt.,vi. เปิดผ้าคลุมออก,เปิดเผย,เปิดโปง,ประกาศให้รู้ทั่วไป, Syn. reveal
English-Thai: Nontri Dictionary
unveil(vt) เผยออก,เปิดโปง,เปิดผ้าคลุม
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เปิดป้าย (v.) unveil See also: inaugurate
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'll bet all of you, like me yearn for just one story that isn't about unveiling layer after layer of human weakness.แล้วก้อที่สำคัญเลย ต้องมี นักข่าว เข้าประเด็นเลยดีกว่า มียักข่าวของ มันเดย์โซล ที่แบบว่า..
Please do me the service of coming to the unveiling of a new venture I've undertaken.ขอคุณได้โปรดมาชมกิจกรรมใหม่ ที่ผมได้ทำลงไปด้วย
Soon, we'll be unveiling something...ไม่นาน เราจะเปิดเผยบางอย่าง...
We weren't going to unveil this until next year, but in light of claw's escape, we decided to move up our timetable.เราจะไม่เปิดจนกระทั่งปีหน้า... แต่ด้วยเหตุการหลบหนีของ คลอว์... เราตัดสินใจที่จะขยับหมายกำหนดการ ขึ้นมา
The laser... a new experimental Protoid laser that's being unveiled at the riverton science convention.เลเซอร์! เลเซอร์โปรตอยด์ใหม่... ที่จะถูกนำมาแสดงที่หอแสดงรีเวอร์ตั้น
Attention, the unveiling of the new Protoid laser is about to begin.ฟังทางนี้ การเปิดเลเซอร์โปรตอยด์... กำลังจะเริ่มแล้ว
We'll have the unveiling tomorrow and i'll send it back at the end of the season.ได้. ทำพิธีเปิดพรุ่งนี้ พอหมดหน้าท่องเที่ยวก็ส่งคืนไป
Gonna come to the unveiling? Your family's name is on that statue.อยากมาร่วมเปิดผ้าคลุมมั้ย ตระกูลของเธอก็มีชื่อบนรูปปั้นด้วย
"The largest airplane in the world will be unveiled today at Miami Airport."เครื่องบินลำใหญ่ที่สุดในโลก จะทำการเปิดตัวที่สนามบินไมอามี่
Was unveiled the next day,เผยออกมาในวันรุ่งขึ้น
"and often i found in the son the unveiled secret of the father."และบ่อยครั้ง ลูกชายคือคนที่เปิดเผยความลับของพ่อ
All he will accomplish is the unveiling of all the bribery connected with the examinations.เขาจะเปิดโปงการติดสินบนได้สำเร็จที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบก็ตาม

*unveil* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
下线仪式[xià xiàn yí shì, ㄒㄧㄚˋ ㄒㄧㄢˋ ㄧˊ ㄕˋ, 下线仪式 / 下線儀式] inauguration; tape-cutting to inaugurate a project; an unveiling ceremony
揭幕[jiē mù, ㄐㄧㄝ ㄇㄨˋ, 揭幕] opening; unveiling
揭幕式[jiē mù shì, ㄐㄧㄝ ㄇㄨˋ ㄕˋ, 揭幕式] opening ceremony; unveiling

*unveil* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
披露目(ateji);広め;弘め;広目(ateji)[ひろめ, hirome] (n,vs) (See お披露目) making something widely known; introduction; debut; announcement; unveiling
開帳[かいちょう, kaichou] (n,vs) (1) unveiling a Buddhist image; (2) gambling
除幕[じょまく, jomaku] (n,vs) unveiling (ceremony)
除幕式[じょまくしき, jomakushiki] (n) unveiling ceremony

*unveil* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เอาผ้าคลุมออก[v. exp.] (ao phā khlu) EN: unveil FR: dévoiler
เป็นเผย[adj.] (pen phoēi) EN: unveiled FR:
เปิดป้าย[v. exp.] (poēt pāi) EN: unveil FR: dévoiler une plaque ; inaugurer une plaque
เปิดเผย[v.] (poētphoēi) EN: disclose ; reveal ; divulge ; expose ; unveil ; uncover ; make public ; open up ; unmask ; explain ; declare ; release FR: divulguer ; dévoiler ; révéler ; exposer ; rendre public ; balancer (fam.) ; déclarer ; montrer
เปิดตัว[v. exp.] (poēt tūa) EN: introduce ; launch ; unveil FR: introduire ; lancer
ประกาศให้รู้ (ประกาศให้...รู้)[v. exp.] (prakāt hai ) EN: unveil FR: révéler
ตีแผ่[v.] (tīphaē) EN: give sth/sb away ; expose ; disclose ; uncover ; unveil ; show up ; bring to light ; unfold FR: révéler ; dévoiler ; exposer ; faire connaître ; étaler ; jeter à la tête

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *unveil*
Back to top