ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-unveil-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น unveil, *unveil*,

-unveil- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We weren't going to unveil this until next year, but in light of claw's escape, we decided to move up our timetable.เราจะไม่เปิดจนกระทั่งปีหน้า... แต่ด้วยเหตุการหลบหนีของ คลอว์... เราตัดสินใจที่จะขยับหมายกำหนดการ ขึ้นมา
The sooner you trust the process, the sooner the next step of your life will unveil itself.ยิ่งคุณเชื่อในกระบวนการได้เร็วเท่าไร ชีวิตขั้นต่อไปของคุณก็จะยิ่งเปิดตัวได้เร็วเท่านั้น
We're gonna unveil the new mascot.ผู้สื่อข่าวจะอยู่ที่นั่น เราก็จะเปิดตัวมาสคอตใหม่
Today we unveil their legacy.วันนี้พวกเราจะเปิดมรดกของพวกเขา.
I spent my entire life trying to unveil those forces.ฉันใช้ชีวิตทั้งหมดไปกับการคลี่คลายเรื่องเหล่านั้น
The data will unveil my life-long pursuit, lris.ข้อมูลจะเปิดเผยงานทั้งหมดของฉัน, ไอริส
I dedicated my entire life trying to unveil the conspiracy.ฉันจึงตัดสินใจใช้ชีวิตทั้งหมดพยายามเปิดโปงแผนการ
We'll just, um, unveil it when the bridge is complete.พวกเราจะ โชว์มัน เมื่อสะพานเสร็จสมบรูณ์
He was almost ready to unveil it, too.เขาเกือบจะเปิดตัวแล้วเหมือนกัน
Isn't it time for you to unveil your gift and take action? !นี่มันยังไม่ถึงเวลาที่คุณจะเปิดเผย พรสวรรค์ของคุณแล้วลงมือทำอีกอย่างนั้นหรือ?
Today we unveil the portrait that will serve as a remembrance for all of the good that you've done for generations to come.ที่เรามาวันนี้ เพื่อจะเอาผุ้าคลุมออก เพื่อให้คนรุ่นต่อไปได้ระลึง
Tomorrow... we finally unveil EPIC.พรุ่งนี้ เราจะเปิดตัวเอปิค

-unveil- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เอาผ้าคลุมออก[v. exp.] (ao phā khlu) EN: unveil FR: dévoiler
เปิดป้าย[v. exp.] (poēt pāi) EN: unveil FR: dévoiler une plaque ; inaugurer une plaque
เปิดเผย[v.] (poētphoēi) EN: disclose ; reveal ; divulge ; expose ; unveil ; uncover ; make public ; open up ; unmask ; explain ; declare ; release FR: divulguer ; dévoiler ; révéler ; exposer ; rendre public ; balancer (fam.) ; déclarer ; montrer
เปิดตัว[v. exp.] (poēt tūa) EN: introduce ; launch ; unveil FR: introduire ; lancer
ประกาศให้รู้ (ประกาศให้...รู้)[v. exp.] (prakāt hai ) EN: unveil FR: révéler
ตีแผ่[v.] (tīphaē) EN: give sth/sb away ; expose ; disclose ; uncover ; unveil ; show up ; bring to light ; unfold FR: révéler ; dévoiler ; exposer ; faire connaître ; étaler ; jeter à la tête

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -unveil-
Back to top