ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*unqualified*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น unqualified, -unqualified-

*unqualified* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
make unqualified (vt.) ตัดสิทธิเพราะฝ่าฝืนกฎ See also: ตัดสิทธิเพราะไม่มีคุณสมบัติ Syn. disable, make unfit
unqualified (adj.) ที่ไม่มีความรู้โดยตรง Syn. incapable Ops. qualified
unqualified (adj.) ที่ไม่มีเงื่อนไข See also: ที่ทำได้อย่างเต็มที่ Syn. unconditional Ops. conditional
English-Thai: HOPE Dictionary
unqualified(อันควอล'ลิไฟดฺ) adj. ไม่มีคุณสมบัติเพียงพอ,ไม่มีวุฒิเพียงพอ,ไม่เหมาะสม,เด็ดขาด,เต็มที่., See also: unqualifiable adj.
English-Thai: Nontri Dictionary
unqualified(adj) ไม่สันทัด,ไม่มีวุฒิพอ,ไม่เหมาะสม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Mayor Kang Jun Bae is unqualified to run for Mayor.ท่านผู้ว่าคังจุนแบ ไม่สมควรที่จะได้เป็นผู้ว่าอีกต่อไป
You are shockingly unqualified, aren't you, sir?คุณขาดคุณสมบัติอย่างน่าตกใจเลยทีเดียว
We then eliminate those unqualified for restaurant work-- the aged, the imprisoned and the limbless, for example look at...ลบจำนวนคนที่ไม่มีคุณสมบัติ จะทำงานร้านอาหาร อายุไม่เท่ากัน โดนจำคุก ไร้แขนขา อะไรพวกนี้ออกไป ต่อไปเรามาดูที่
I'm sorry, Carl, I've had it with this unqualified, posturing little prick. - Pull it back.โทษที คาร์ล หมอนี่ทำผมฉุนแล้วนะ
I am well aware of the hardship I will be facing and the first to admit I am remarkably unqualified for such a hazardous undertaking.ทุกครั้งที่ฉันเจอความยากลำบาก ฉันจะเผชิญหน้ากับมัน เป็นครั้งแรกที่ฉันยอมรับว่า ฉันอาจมีคุณสมบัติไม่พอ แต่ไม่ว่าสถานการณ์จะเสี่ยงแค่ใหน
No. I was unqualified then.ไม่ ฉันไม่เหมาะสมแล้ว
I call that an unqualified success.นั่นถึงจะเรียกว่าประสบความสำเร็จ
In spite of being absurdly unqualified,ทั้งๆที่มีความเหมาะสมอย่างไร้เหตุผล
Not to mention the fact you're completely unqualified.ยังไม่ต้องพูดถึงที่ว่า เธอไม่มีคุณสมบัติอีก

*unqualified* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
不適任者[ふてきにんしゃ, futekininsha] (n) unqualified (incompetent) person; square peg in a round hole
尽くめ[ずくめ;づくめ, zukume ; dukume] (suf) (uk) entire; complete; unqualified; without exception
潜り[もぐり, moguri] (n) (1) diving; diver; (adj-no,n) (2) unlicensed (doctor, driver, etc.); unregistered; unqualified
無資格[むしかく, mushikaku] (adj-na,n) unqualified; unlicensed; uncertified; (P)
無資格者[むしかくしゃ, mushikakusha] (n) unqualified or unlicensed person; (legally) incompetent
資格がない[しかくがない, shikakuganai] (exp,adj-i) (See 資格のない) unqualified; without qualifications
資格のない[しかくのない, shikakunonai] (adj-i) (See 資格がない) unqualified

*unqualified* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
unqualifiziert {adj} | unqualifizierter | am unqualifiziertestenunqualified | more unqualified | most unqualified
unqualifiziert {adv}unqualifiedly

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *unqualified*
Back to top