ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-unqualified-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น unqualified, *unqualified*,

-unqualified- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Mayor Kang Jun Bae is unqualified to run for Mayor.ท่านผู้ว่าคังจุนแบ ไม่สมควรที่จะได้เป็นผู้ว่าอีกต่อไป
We then eliminate those unqualified for restaurant work-- the aged, the imprisoned and the limbless, for example look at...ลบจำนวนคนที่ไม่มีคุณสมบัติ จะทำงานร้านอาหาร อายุไม่เท่ากัน โดนจำคุก ไร้แขนขา อะไรพวกนี้ออกไป ต่อไปเรามาดูที่
I am well aware of the hardship I will be facing and the first to admit I am remarkably unqualified for such a hazardous undertaking.ทุกครั้งที่ฉันเจอความยากลำบาก ฉันจะเผชิญหน้ากับมัน เป็นครั้งแรกที่ฉันยอมรับว่า ฉันอาจมีคุณสมบัติไม่พอ แต่ไม่ว่าสถานการณ์จะเสี่ยงแค่ใหน
No. I was unqualified then.ไม่ ฉันไม่เหมาะสมแล้ว
I call that an unqualified success.นั่นถึงจะเรียกว่าประสบความสำเร็จ

-unqualified- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
不適任者[ふてきにんしゃ, futekininsha] (n) unqualified (incompetent) person; square peg in a round hole
潜り[もぐり, moguri] (n) (1) diving; diver; (adj-no,n) (2) unlicensed (doctor, driver, etc.); unregistered; unqualified
無資格者[むしかくしゃ, mushikakusha] (n) unqualified or unlicensed person; (legally) incompetent
資格のない[しかくのない, shikakunonai] (adj-i) (See 資格がない) unqualified

-unqualified- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
unqualifiziert {adj} | unqualifizierter | am unqualifiziertestenunqualified | more unqualified | most unqualified

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -unqualified-
Back to top