ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*uncertainly*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น uncertainly, -uncertainly-

*uncertainly* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
uncertainly (adv.) อย่างขาดเสถียรภาพ See also: อย่างขึ้นๆ ลงๆ Syn. variably, unsteadily Ops. unvariably, steadily
uncertainly (adv.) ด้วยความไม่มั่นใจ See also: อย่างไม่มั่นใจ, อย่างลังเล, อย่างไม่แน่ใจ Syn. unsurly, unpredictably, indefinitely Ops. surely, predictably, definitely
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
That's sort of like the "Uncertainly Principle." ♪ Ba-dum-bump. ♪ Say, I heard an interesting tidbit about Howard and Bernadette.นี่ก็คล้ายกับกฏความไม่เสถียร จะว่าไป ฉันได้ยินข่าวซุบซิบเรื่องฮาวเวิร์ดกับเบอร์นาเด็ตต์มา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *uncertainly*
Back to top