ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*tusk*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น tusk, -tusk-

*tusk* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
tusk (n.) งาช้าง
tusk (vt.) แทงด้วยงา See also: แทงด้วยเขา
tusked (adj.) เหมือนงาช้าง
tusker (n.) สัตว์ซึ่งมีงาหรือเขี้ยวยาว
tuskless (adj.) ไม่มีงา
tusklike (adj.) เหมือนงา See also: คล้ายงา
tusks (n.) ฟัน (คำพหูพจน์ของ tooth) Syn. fangs, tooth
English-Thai: HOPE Dictionary
tusk(ทัสคฺ) n. งาช้าง,ฟันแหลมและยาว,เขี้ยวยาว vt.,vi. ขุดด้วยงา,งัดด้วยงา,แทงด้วยงา,ฉีกด้วยเขี้ยว
tusker(ทัส'เคอะ) n. สัตว์ที่มีงา,สัตว์ที่มีเขี้ยวยาว
English-Thai: Nontri Dictionary
tusk(n) งาช้าง
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Tusksเขี้ยว [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขนาย (n.) tusk of a female elephant See also: small tusk Syn. งาช้างพัง
งาช้างพัง (n.) tusk of a female elephant See also: small tusk
ช้างงวง (n.) male elephant without tusk See also: ivoryless elephant Syn. ช้างสีดอ
ช้างสีดอ (n.) male elephant without tusk See also: ivoryless elephant
ช้างสีดอ (n.) tuskless elephant See also: short-tusk elephant
นรการ (n.) tuskless elephant See also: short-tusk elephant Syn. ช้างสีดอ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Their tusks. Also their male parts can get pretty gigantic.เขี้ยวยาวก็ใช่ และก็ส่วนที่เป็นชายของมัน สามารถขยายได้ใหญ่มาก
Still, those tusks might be worth a bit.ยังอีัก งามันอาจทำให้คุณแย่นะ
It's a piece of bone... tusk, actually... from a... a woolly mammoth.เป็นชิ้นกระดูก.. งา เอ่อ จริงๆแล้ว เป็นงาของ.. ช้างแมมมอธขนยาว
♪ the boar's great tusks, they boded ill ♪# ถูกแทงด้วยเขี้ยวหมูป่า เป็นลางร้าย #
"The great Tuskegee experiment""ในการทดลองความเหมาสมกับ ทัสกีกี้"
How an unofficial assessment of the Tuskegee program made its way to newspapers and magazines may be worthy of its own hearing, sir.แล้วการประเมินไม่เป็นทางการของพวกทัสกีกี้ ไปอยู่ในมือนักข่าวได้ยังไง มันจะดีกว่า ถ้าท่าน ได้เห็นด้วยตัวเอง
I did two years at Howard before I even enrolled in the Tuskegee program. I'm going to be an engineer.ผมเรียนฮาเวิดค์อยู่สองปี ก่อนเข้า ร่วมกับทัสกีกี้ ผมอยากเป็นวิศวะกร
We know that it's part of your master plan that we've made it all the way from Tuskegee here to Ramitelli.รารู้ว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของแผนท่าน ขอให้เราปลอดภัยตลอดทาง
No other boar has those tusks.ไม่มีหมูป่าอื่น ๆ ที่มีงาที่
Olen pahoillani tuottamastani tuskasta.ข้าเสียใจที่ทำให้เจ้าประสพกับเรื่องแบบนี้.
He's up by a couple of fifths, ahead by a tusk.ขาขึ้นไปโดยคู่ของห้า ที่นำโดยงาช้าง
"as fighter pursuit. The great Tuskegee...""สำหรับนักบินขับไล่" "พวก ทัสกีกี้"

*tusk* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
尖牙[jiān yá, ㄐㄧㄢ ㄧㄚˊ, 尖牙] canine tooth; fang; tusk
长牙[cháng yá, ㄔㄤˊ ㄧㄚˊ, 长牙 / 長牙] tusk

*tusk* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
爪牙[そうが, souga] (n) claws and tusks; devious design; right-hand man
[きば, kiba] (n) tusk; fang

*tusk* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ช้างไม่มีงา[n. exp.] (chang mai m) EN: tuskless elephant FR: éléphant sans défense [m] ; éléphant dépourvu de défense [m]
ช้างงา[n. exp.] (chāng ngā) EN: tusked elephant ; tusker FR:
ช้างงาเดียว[n. exp.] (chāng ngā d) EN: one-tusked elephant FR: éléphant à une seule défense [m]
ช้างงวง[n.] (chāng-ngūan) EN: male elephant without tusk FR:
ช้างสีดอ[n.] (chāngsīdø) EN: male elephant with short tusks FR:
หอยงาช้าง[n. exp.] (høi ngāchān) EN: tusk shell ; tooth shel ; Dentalium longitrorsum FR:
เจริญงาช้าง[X] (jaroēn ngā ) EN: cut off an elephant's tusk FR:
ขนาย[n.] (khanāi) EN: tusk of a female elephant FR:
นรการ[n.] (narakān = n) EN: tuskless elephant FR:
งา[n.] (ngā) EN: tusk FR: défense (d'éléphant)
งาช้าง[n. exp.] (ngā chāng) EN: elephant tusk FR: défense d'éléphant [f]
นรการ[n.] (nørakān = n) EN: tuskless elephant FR:
สีดอ[n.] (sīdø) EN: male elephant with short tusks FR:
ทันต์[n.] (than) EN: tooth ; tusk FR: dent [f] ; défense [f]
ทนต์[n.] (thon) EN: ivory ; tusk FR: défense [f]
วิษาณ[n.] (wisān) EN: horn ; elephant tusk FR: corne [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *tusk*
Back to top