ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-tusk-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น tusk, *tusk*,

-tusk- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ช้างงวง[n.] (chāng-ngūan) EN: male elephant without tusk FR:
หอยงาช้าง[n. exp.] (høi ngāchān) EN: tusk shell ; tooth shel ; Dentalium longitrorsum FR:
เจริญงาช้าง[X] (jaroēn ngā ) EN: cut off an elephant's tusk FR:
ขนาย[n.] (khanāi) EN: tusk of a female elephant FR:
งา[n.] (ngā) EN: tusk FR: défense (d'éléphant)
งาช้าง[n. exp.] (ngā chāng) EN: elephant tusk FR: défense d'éléphant [f]
ทันต์[n.] (than) EN: tooth ; tusk FR: dent [f] ; défense [f]
ทนต์[n.] (thon) EN: ivory ; tusk FR: défense [f]
วิษาณ[n.] (wisān) EN: horn ; elephant tusk FR: corne [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -tusk-
Back to top