ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

fangs

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *fangs*, -fangs-

fangs ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
fangs (n.) ฟัน (คำพหูพจน์ของ tooth) Syn. tusks, tooth
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เขี้ยวแก้ว (n.) snake´s fangs

fangs ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
凶相毕露[xiōng xiàng bì lù, ㄒㄩㄥ ㄒㄧㄤˋ ㄅㄧˋ ㄌㄨˋ, 凶相毕露 / 兇相畢露] show one's ferocious appearance (成语 saw); the atrocious features revealed; with fangs bared
咬人狗儿不露齿[yǎo rén gǒu r bù lù chǐ, ㄧㄠˇ ㄖㄣˊ ㄍㄡˇ ㄖ˙ ㄅㄨˋ ㄌㄨˋ ㄔˇ, 咬人狗儿不露齿 / 咬人狗兒不露齒] the dog that bites does not show its fangs (俗语 saying); fig. You can't tell the really dangerous enemy from his external appearance.
仿宋[fǎng Sòng, ㄈㄤˇ ㄙㄨㄥˋ, 仿宋] imitation Song dynasty typeface; Fangsong font
呲牙咧嘴[zī yá liě zuǐ, ㄗ ㄧㄚˊ ㄌㄧㄝˇ ㄗㄨㄟˇ, 呲牙咧嘴] to grimace (in pain); to show one's teeth; to bare one's fangs
龇牙咧嘴[zī yá liě zuǐ, ㄗ ㄧㄚˊ ㄌㄧㄝˇ ㄗㄨㄟˇ, 龇牙咧嘴 / 齜牙咧嘴] to grimace (in pain); to show one's teeth; to bare one's fangs

fangs ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
牙をとぐ;牙を研ぐ[きばをとぐ, kibawotogu] (exp,v5g) to sharpen one's fangs

fangs ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เขี้ยวแก้ว[n.] (khīokaēo) EN: venom tooth ; venomous fang ; snake's fangs FR:

fangs ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anfangsbedingung {f} | Anfangsbedingungen
Anfangsetikett {n}; Dateianfangskennsatz
Anfangsphase {f}; Anfangsstadium
Minuskel {f}; kleiner Anfangsbuchstabeminuscule
Quittung {f}; Empfangsschein

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า fangs
Back to top