ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*tractor*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น tractor, -tractor-

*tractor* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
caterpillar tractor (n.) รถตีนตะขาบ Syn. caterpillar vehicle, caterpillar
contractor (n.) ผู้ทำสัญญา
contractor (n.) สิ่งที่หดตัว
detractor (n.) ผู้กล่าวร้าย
protractor (n.) คนหรือสิ่งที่ยืดออกไป See also: สิ่งยืดเยื้อ
protractor (n.) ไม้โปรแทรคเตอร์ สำหรับวัดมุมทางเรขาคณิต
retractor (n.) ผู้หวนรำลึกถึง See also: ผู้ย้อนกลับไป
tractor (n.) แทรกเตอร์ See also: รถแทรกเตอร์, รถไถ
tractor truck (n.) รถฉุดลาก
tractor-trailer (n.) รถลากที่เป็นรถพ่วง
English-Thai: HOPE Dictionary
contractor(คอน'แทรคเทอะ) n. ผู้ทำสัญญา,สิ่งที่หดตัว,กล้ามเนื้อที่หดตัว
protractor(โพรแทรค'เทอะ) n. ไม้วัดมุม,ผู้ยืด,ผู้กาง,ผู้เลื่อนเวลา,สิ่งยืด,สิ่งกาง,กล้ามเนื้อยืดแขนขาหรือส่วนอื่นของร่างกาย
tractor(แทรค'เทอะ) n. เครื่องแทรกเตอร์,เครื่องลาก,เครื่องฉุด,เครื่องดึง
English-Thai: Nontri Dictionary
contractor(n) ช่างรับเหมา,ผู้รับเหมา,ผู้ทำสัญญา
protractor(n) ไม้โปรแตร็คเตอร์
tractor(n) รถแทรกเตอร์,เครื่องลาก,เครื่องดึง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
contractorผู้รับจ้าง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
protractorคีมดึง (เศษกระดูก, กระสุนปืน) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
retractorเครื่องดึงรั้ง, เครื่องมือดึงรั้ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tractorเครื่องดึง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Contractorsผู้รับเหมา [TU Subject Heading]
Tractor industryอุตสาหกรรมรถแทรคเตอร์ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ควายเหล็ก (n.) tractor See also: machine for lowing field
ช่างก่อสร้าง (n.) building contractor See also: civil construction
ช่างรับเหมาก่อสร้าง (n.) contractor See also: building contractor Syn. ผู้รับเหมาก่อสร้าง
ช่างรับเหมาก่อสร้าง (n.) contractor See also: building contractor Syn. ผู้รับเหมาก่อสร้าง
ช่างรับเหมาก่อสร้าง (n.) contractor See also: building contractor Syn. ผู้รับเหมาก่อสร้าง
ตีนตะขาบ (n.) caterpillar tractor Syn. รถตีนตะขาบ
ผู้รับเหมา (n.) contractor Syn. ผู้รับเหมาก่อสร้าง
ผู้รับเหมาก่อสร้าง (n.) contractor See also: undertaker of a package deal Syn. ผู้รับเหมา
รถตีนตะขาบ (n.) caterpillar tractor
รถแทรกเตอร์ (n.) tractor Syn. รถไถนา
รถไถนา (n.) tractor
เครื่องระบายความร้อน (n.) heat extractor See also: condensing unit
เครื่องระบายความร้อน (n.) heat extractor See also: condensing unit
เครื่องระบายความร้อน (n.) heat extractor See also: condensing unit
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We'll make Rock Ridge think it's a chicken that got caught in a tractor's nuts!ผมจะทำให้ร็อคริจด์ ...งงไม่รู้เรื่องไปเลย
He got most of the chopper and the tractor, and he's killed the rest of the dogs.พวกแกคิดว่าสิ่งนั้น เป็นสัตว์ร่วมโลกผู้น่ารักรึงัย
Isn't it true that contractors, like Hadden Industries are making contributions in exchange for technology rights?มันไม่ได้เป็นความจริงที่ว่าผู้รับ เหมาเช่นฮาร์ดเดนอุตสาหกรรม จะทำให้มีส่วนร่วมในการแลก เปลี่ยนสำหรับสิทธิเทคโนโลยี?
Controlled by Americans built by Japanese subcontractors who also happen to be recently acquired wholly-owned subsidiaries of Hadden Industries.ควบคุมโดยชาวอเมริกัน สร้างโดยผู้รับเหมาญี่ปุ่น ที่ยังเกิดขึ้นเป็น
Big old, expensive tractor stuck in the mud.รถแทรคเตอร์ก็ติดหล่ม
I'm a contractor and I know what a place like this should cost....ผมรู้ดีว่าสถานที่แบบนี้ ราคามันน่าจะสูง
$100,000 tractors, shit like that.อย่างเช่นรถแทรกเตอร์ราคาโคตรแพง 100,000 ดอลล่าร์ประมาณนั้น
I swear, tractors is so dumb!ฉันสาบาน, รถแทรกเตอร์เป็นใบ้เลย!
Then where did all these gol-durn tractors come from?จากนั้นที่ไม่ทั้งหมด เหล่านี้รถมาจากไหน?
Come here, little tractor, come here.มาที่นี่รถเล็ก ๆ น้อย ๆ มาที่นี่
Now, to fire the lock, the extractor has to be...ทีนี้, เวลาหวดพลอง, ดึงกลับด้วย...
The electrical contractor signed off on the diagnostic this morning.- ทดสอบซิ - ทดสอบไปแล้ว ช่างไฟเซ็นรับรองไปเมื่อเช้า

*tractor* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
吸引子[xī yǐn zi, ㄒㄧ ˇ ㄗ˙, 吸引子] attractor (math., dynamical systems)
吸引子网络[xī yǐn zǐ wǎng luò, ㄒㄧ ˇ ㄗˇ ㄨㄤˇ ㄌㄨㄛˋ, 吸引子网络 / 吸引子網絡] attractor network
分角器[fēn jiǎo qì, ㄈㄣ ㄐㄧㄠˇ ㄑㄧˋ, 分角器] a protractor (device to divide angles)
拖车[tuō chē, ㄊㄨㄛ ㄔㄜ, 拖车 / 拖車] trailer (pulled by tractor or other vehicle)
包工头[bāo gōng tóu, ㄅㄠ ㄍㄨㄥ ㄊㄡˊ, 包工头 / 包工頭] chief labor contractor
承包人[chéng bāo rén, ㄔㄥˊ ㄅㄠ ㄖㄣˊ, 承包人] contractor
半圆仪[bàn yuán yí, ㄅㄢˋ ㄩㄢˊ ㄧˊ, 半圆仪 / 半圓儀] protractor
量角器[liáng jiǎo qì, ㄌㄧㄤˊ ㄐㄧㄠˇ ㄑㄧˋ, 量角器] protractor
拖拉机[tuō lā jī, ㄊㄨㄛ ㄌㄚ ㄐㄧ, 拖拉机 / 拖拉機] tractor
拖曳机[tuō yì jī, ㄊㄨㄛ ㄧˋ ㄐㄧ, 拖曳机 / 拖曳機] tractor
包工[bāo gōng, ㄅㄠ ㄍㄨㄥ, 包工] undertake to perform work within a time limit and according to specifications; contract for a job; contractor

*tractor* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アトラクター[, atorakuta-] (n) attractor
ガーデントラクター[, ga-dentorakuta-] (n) garden tractor
コントラクター[, kontorakuta-] (n) contractor
サブコン[, sabukon] (n) (abbr) (See サブコントラクター) subcontractor
サブコントラクター[, sabukontorakuta-] (n) (usu. abbr. to サブコン) subcontractor
ストレンジアトラクター[, sutorenjiatorakuta-] (n) strange attractor
ゼネコン[, zenekon] (n) (abbr) general contractor; major construction contractor; (P)
ゼネラルコントラクタ[, zenerarukontorakuta] (n) general contractor; major construction contractor
ゼネラルコントラクター[, zenerarukontorakuta-] (n) (usu. abbr. to ゼネコン) general contractor
トラクタフィーダ[, torakutafi-da] (n) {comp} tractor feeder
トラクタフィード[, torakutafi-do] (n) {comp} tractor feed
トレーラー(P);トレーラ[, tore-ra-(P); tore-ra] (n) trailer (actually a combination of tractor and trailer); (P)
下職[したしょく, shitashoku] (n) subcontractor
下請け会社;下請会社[したうけがいしゃ, shitaukegaisha] (n) subcontractor; subcontracting company
下請け業者[したうけぎょうしゃ, shitaukegyousha] (n) subcontractor
伸筋[しんきん, shinkin] (n) protractor muscle
分度器[ぶんどき, bundoki] (n) protractor
割り普請[わりぶしん, waribushin] (n) dividing work among several contractors
土建屋[どけんや, dokenya] (n) general (civil engineering and construction) contractor; (P)
土建業者[どけんぎょうしゃ, dokengyousha] (n) general (civil engineering and construction) contractor
建設業者[けんせつぎょうしゃ, kensetsugyousha] (n) general (civil engineering and construction) contractor
耕運機;耕耘機[こううんき, kouunki] (n) cultivator; farm tractor; tiller
軍事産業[ぐんじさんぎょう, gunjisangyou] (n) defense contractor; defence contractor; defense industry; defence industry
軍需産業[ぐんじゅさんぎょう, gunjusangyou] (n) defense contractor; defence contractor; defense industry; defence industry
開瞼器[かいけんき, kaikenki] (n) eyelid speculum; lid retractor
雪上車[せつじょうしゃ, setsujousha] (n) snow tractor; snowmobile; snow car; snow vehicle
Japanese-English: COMDICT Dictionary
トラクタフィード[とらくたふぃーど, torakutafi-do] tractor feed

*tractor* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ช่างก่อสร้าง[n. exp.] (chang køsān) EN: building contractor ; builder ; civil construction FR:
ไม้ครึ่งวงกลม[n.] (māi khreung) EN: protractor FR: rapporteur [m]
ผู้รับจ้างช่วง[n. exp.] (phū rapjāng) EN: subcontractor FR:
ผู้รับจ้างก่อสร้าง[n. exp.] (phū rapjāng) EN: contractor FR:
ผู้รับเหมา[n.] (phūrapmao) EN: contractor FR: entrepreneur [m]
ผู้รับเหมาก่อสร้าง[n. exp.] (phūrapmao k) EN: building contractor ; contractor ; undertaker of a package deal FR: soumissionnaire [m]
ผู้รับเหมาหลัก[n. exp.] (phūrapmao l) EN: main contractor FR:
โปรแทรกเตอร์[n.] (prōthraēkto) EN: protractor FR: rapporteur [m]
รับเหมา[v.] (rapmao) EN: contract for ; do contract work ; be a contractor FR:
รถอีแต๋น[n. exp.] (rot ī-taēn) EN: E-taen ; E-taen farm tractor ; farmer's truck ; motorized cart ; Isan farmer's four wheeled utility truck FR:
รถเกษตร[n. exp.] (rot kasēt) EN: farm truck ; farmer's truck ; E-taen ; E-taen farm tractor ; motorized cart FR:
รถเกษตรกรรม[n. exp.] (rot kasēttr) EN: E-taen ; E-taen farm tractor ; farmer's truck ; motorized cart FR:
รถเกษตรกร[n. exp.] (rot kasēttr) EN: E-taen ; E-taen farm tractor ; farmer's truck ; motorized cart FR:
รถพ่วง[n.] (rot phūang) EN: articulated lorry ; trailer truck (Am.) ; caravan ; trailer ; truck tractor FR: remorque [f] ; semi-remorque [m] ; poids lourd [m]
รถไถ[n.] (rot thai) EN: tractor with a plow ; pushcart FR: motoculteur [m] ; tracteur [m]
รถไทยแลนด์ [n. exp.] (rot Thailaē) EN: E-taen ; E-taen farm tractor ; farmer's truck ; motorized cart FR:
รถไถนา[n. exp.] (rot thainā) EN: tractor with a plow FR: motoculteur [m]
รถไถนาเดินตาม ; รถไถเดินตาม[n. exp.] (rot thainā ) EN: tractor with a plow FR: motoculteur [m]
รถแทรกเตอร์[n. exp.] (rot thraēkt) EN: tractor FR: tracteur [m]
รถตีนตะขาบ[n. exp.] (rot tīntakh) EN: caterpillar tractor FR:
แทรกเตอร์[n.] (thraēktoē =) EN: tractor FR: tracteur [m]
ตัวดึงดูดลอเรนซ์[n. exp.] (tūa deungdū) EN: Lorenz attractor FR:

*tractor* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ackerschlepper {m}agricultural tractor; tractor
Ackerschlepperfrontreifen {m}front wheel tractor tyre; tractor front tyre (agricultural)
Gleiskettenschlepper {m}caterpillar tractor
Absauganlage {f}dust extractor
Fettabscheider {m}fat extractor; fat separator
Gartentraktor {m}garden tractor
Transportunternehmen {n}haulage firm; haulage contractor
Generalunternehmer {m}prime contractor; general contractor
Sattelzugmaschine {f}prime mover; tractor unit; tractor-trailer
Schraubenausdreher {m}screw extractor
Aufrollvorrichtung {f} (für Gurte) [auto]seat belt retractor
Stehbolzenausdreher {m}stud extractor
Gewindebohrer-Auszieher {m}tap extractor
Ackerschlepperhinterradreifen {m}tractor rear tyre (agricultural)
Ackerschlepperreifen {m}tractor tyre (agricultural)
Retraktor {m}retractor
Schlepper {m}tractor
Führungsrand {m}tractor margin

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *tractor*
Back to top