ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*telephone*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น telephone, -telephone-

*telephone* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
on the telephone (idm.) ติดต่อได้ทางโทรศัพท์ See also: มีโทรศัพท์ใช้, ติดตั้งโทรศัพท์
radio-telephone (n.) โทรศัพท์ที่ถ่ายทอดด้วยการส่งและรับคลื่นวิทยุ See also: วิทยุโทรศัพท์
radiotelephone (n.) วิทยุโทรศัพท์
telephone (n.) โทรศัพท์ See also: เครื่องรับโทรศัพท์ Syn. phone, radiophone
telephone (n.) การสื่อสารทางโทรศัพท์
telephone (vi.) คุยหรือพูดกันทางโทรศัพท์ See also: ติดต่อทางโทรศัพท์ Syn. call, phone
telephone (vt.) คุยหรือพูดกันทางโทรศัพท์ See also: ์ติดต่อทางโทรศัพท์ Syn. call, phone
telephone directory (n.) สมุดโทรศัพท์ See also: telephone book
telephone exchange (n.) จุดศูนย์รวมของการเชื่อมต่อสายโทรศัพท์
telephone exchange (n.) โทรศัพท์กลาง See also: ศูนย์ที่ใช้เชื่อมต่อสายโทรศัพท์
telephone in (phrv.) โทรศัพท์ส่งข่าว Syn. phone in
telephone line (n.) สายโทรศัพท์
telephone numbers (sl.) เงินจำนวนมาก
telephone pole (n.) เสาโทรศัพท์
telephone receiver (n.) เครื่องที่เปลี่ยนสัญญาณให้เป็นเสียง Syn. receiver
wireless telephone (n.) วิทยุโทรศัพท์ Syn. radiotelephone
English-Thai: HOPE Dictionary
radiotelephone(เรดิโอเทล'ละโฟน) n.,v. (ส่ง) โทรศัพท์ที่ถ่ายทอดโดยคลื่นวิทยุ,วิทยุโทรศัพท์., See also: radiotelephony radiotelephonic adj.
telephone(เทล'ลีโฟน) n.,vt.,vi. โทรศัพท์, See also: telephoner n. telephonic adj.
telephone polen. เสาโทรศัพท์
wireless telephonen. วิทยุโทรศัพท์
English-Thai: Nontri Dictionary
telephone(n) โทรศัพท์
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
cordless telephoneโทรศัพท์ไร้สาย [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
CTI (computer telephone integration)ซีทีไอ (ระบบคอมพิวเตอร์โทรศัพท์) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
push button telephoneโทรศัพท์แบบกดปุ่ม [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
telephone exchange; certral officeชุมสายโทรศัพท์ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Radiotelephoneโทรศัพท์เคลื่อนที่ [TU Subject Heading]
Telephoneโทรศัพท์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Telephone directoryสมุดโทรศัพท์สมุดโทรศัพท์เป็นหนังสือที่จัดทำโดยบริษัทโทรศัพท์ จัดทำเผยแพร่เป็นประจำทุกปี ให้รายชื่อของผู้ใช้โทรศัพท์เรียงตามลำดับอักษรชื่อ-นามสกุล แยกหน่วยราชการและรัฐวิสาหกิจไว้ข้างท้ายเล่ม แต่ละรายการให้หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ หรือสถานที่ตั้งของหน่วยงานนั้น นอกจากนี้ยังมีสมุดโทรศัพท์หน้าเหลือง ที่อาจจัดพิมพ์ไว้ท้ายเล่มหรือจัดพิมพ์แยกต่างหาก โดยเรียงลำดับตามประเภทของสินค้าและบริการพร้อมให้หมายเลขโทรศัพท์และที่อยู่ของร้านค้านั้น ๆ สมุดโทรศัพท์จัดเป็นนามานุกรมท้องถิ่น (Local Directories) ประเภทหนึ่งที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับรายชื่อของบุคคล หน่วยงานราชการ และบริษัท ร้านค้าต่าง ๆ ในท้องถิ่น นอกจากนี้ ในปัจจุบันยังมีการจัดทำสมุดโทรศัพท์ออนไลน์ที่สามารถสืบค้นข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้สะดวกยิ่งขึ้น [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Telephone in businessโทรศัพท์ในธุรกิจ [TU Subject Heading]
Telephone linesสายโทรศัพท์ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ (n.) automatic telephone system
รับโทรศัพท์ (v.) answer the telephone / phone
องค์การโทรศัพท์ (n.) The Telephone Organization
เครือข่ายโทรศัพท์ (n.) public telephone network See also: switched telephone network
ข่ายโทรศัพท์ (n.) telephone network Syn. เครือข่ายโทรศัพท์
ค่าโทรศัพท์ (n.) telephone bill See also: telephone charge, telephone statement
คู่สายโทรศัพท์ (n.) telephone line
ชุมสาย (n.) (telephone) exchange See also: switched board Syn. ชุมสายโทรศัพท์
ชุมสายโทรศัพท์ (n.) telephone exchange Syn. ชุมสาย
ตู้โทรศัพท์ (n.) telephone box See also: telephone booth
ทศท. (n.) Telephone Organization of Thailand See also: TOT Syn. องศ์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย
ทีโอที (n.) Telephone Organization of Thailand See also: TOT Syn. องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย
พนักงานต่อโทรศัพท์ (n.) telephone operator
รับสาย (v.) answer the telephone See also: answer the phone
วิทยุโทรศัพท์ (n.) radio telephone
สมุดรายนามผู้ใช้โทรศัพท์ (n.) telephone directory
สมุดโทรศัพท์ (n.) telephone directory Syn. สมุดรายนามผู้ใช้โทรศัพท์
สายโทรศัพท์ (n.) telephone line
หูโทรศัพท์ (n.) telephone receiver
องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย (n.) Telephone Organization of Thailand Syn. ทศท.
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I answer telephone and do some typingฉันรับโทรศัพท์และก็พิมพ์ดีดบ้าง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
That was the house telephone, madam.นั่นคือโทรศัพท์ในบ้านค่ะ คุณผู้หญิง
The woman across the street testified that the moment after she saw the killing, that is, a moment after the train went by, she screamed, and then went to telephone the police.ผู้หญิงข้ามถนนเบิกความว่าขณะนี้หลังจากที่เธอเห็นฆ่า นั่นคือช่วงเวลาหลังจากที่รถไฟผ่านไป เธอกรีดร้องและจากนั้นเดินไปที่โทรศัพท์ตำรวจ
I want you to arrange for a telephone man to check all in- and out-going calls.I want you to arrange for a telephone man to check all in-and out-going calls.
I run a specialized hotel and a telephone service which provides gentlemen with the company of a young lady for a short while.ฉันทำงานด้านโรงแรมพิเศษ และให้บริการโทรศัพท์ บริการท่านสุภาพบุรุษโดยสุภาพสตรี อยู่ในระยะหนึ่ง
"His father, who lives in Baltimore, notified police after receiving no answer to repeated telephone calls.""พ่อของเขา ซึ่งอาศัยอยู่ที่บัลติมอร์" "แจ้งตำรวจหลังจากโทรไปหาหลายครั้ง แต่ไม่มีคนรับ"
Most communities are without telephones, many without power, some without water.'โทรศัพท์ใช้ไม่ได้หลายพื้นที่ หลายแห่งไฟดับ บางแห่งขาดน้ำ'
I will telephone again. Thank you.ผมจะโทรไปอีกครั้ง ขอบคุณ
Next day, Yakov telephoned me at the office.วันรุ่งขึ้นฉันยาโคฟโทรศัพท์ที่สำนักงาน
It arrived eight days ago. Igor telephoned at my house.มันมาถึงแปดวันที่ผ่านมา อิกอร์โทรศัพท์ไปที่บ้านของฉัน
He telephoned. He said "I have some medicine for you." Medicine is a letter.เขาโทรศัพท์ เขากล่าวว่า "ผมมียาบางอย่างสำหรับคุณ." ยาเป็นตัวอักษร
He may not be able to use the telephone. He may not be able to use a spoon.เขาอาจจะไม่สามารถที่จะใช้โทรศัพท์ เขาอาจจะไม่สามารถที่จะใช้ช้อน
I'm sure if you telephoned, and said you've changed your mind...คุณควรโทรไปหาพวกเขา แล้วบอกว่าเปลี่ยนใจแล้ว...

*telephone* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[wèi, ㄨㄟˋ, 喂] hello (interj., esp. on telephone); hey; to feed (sb or some animal)
代码[dài mǎ, ㄉㄞˋ ㄇㄚˇ, 代码 / 代碼] code (e.g. telephone area code); computer code (e.g. virus)
免提[miǎn tí, ㄇㄧㄢˇ ㄊㄧˊ, 免提] hands-free (of telephone etc)
日本电报电话公司[Rì běn Diàn bào Diàn huà Gōng sī, ㄖˋ ㄅㄣˇ ㄉㄧㄢˋ ㄅㄠˋ ㄉㄧㄢˋ ㄏㄨㄚˋ ㄍㄨㄥ ㄙ, 日本电报电话公司 / 日本電報電話公司] Nippon Telegraph and Telephone; NTT
常规铜电话线[cháng guī tóng diàn huà xiàn, ㄔㄤˊ ㄍㄨㄟ ㄊㄨㄥˊ ㄉㄧㄢˋ ㄏㄨㄚˋ ㄒㄧㄢˋ, 常规铜电话线 / 常規銅電話線] ordinary copper telephone line
公共交换电话网路[gōng gòng jiāo huàn diàn huà wǎng lù, ㄍㄨㄥ ㄍㄨㄥˋ ㄐㄧㄠ ㄏㄨㄢˋ ㄉㄧㄢˋ ㄏㄨㄚˋ ㄨㄤˇ ㄌㄨˋ, 公共交换电话网路 / 公共交換電話網路] public switched telephone network; PSTN
储值卡[chǔ zhí kǎ, ㄔㄨˇ ㄓˊ ㄎㄚˇ, 储值卡 / 儲值卡] stored-value card; pre-paid card (telephone, transport etc)
转接[zhuǎn jiē, ㄓㄨㄢˇ ㄐㄧㄝ, 转接 / 轉接] switch; connection; to put through (to telephone extension)
通话[tōng huà, ㄊㄨㄥ ㄏㄨㄚˋ, 通话 / 通話] talk over telephone; hold a conversation
拨号盘[bō hào pán, ㄅㄛ ㄏㄠˋ ㄆㄢˊ, 拨号盘 / 撥號盤] telephone dial
耳机[ěr jī, ㄦˇ ㄐㄧ, 耳机 / 耳機] telephone receiver; headphones; earphones
电话[diàn huà, ㄉㄧㄢˋ ㄏㄨㄚˋ, 电话 / 電話] telephone; phone call
电话亭[diàn huà tíng, ㄉㄧㄢˋ ㄏㄨㄚˋ ㄊㄧㄥˊ, 电话亭 / 電話亭] telephone booth
电话信号[diàn huà xìn hào, ㄉㄧㄢˋ ㄏㄨㄚˋ ㄒㄧㄣˋ ㄏㄠˋ, 电话信号 / 電話信號] telephone signal
电话区号[diàn huà qū hào, ㄉㄧㄢˋ ㄏㄨㄚˋ ㄑㄩ ㄏㄠˋ, 电话区号 / 電話區號] telephone area code
电话卡[diàn huà kǎ, ㄉㄧㄢˋ ㄏㄨㄚˋ ㄎㄚˇ, 电话卡 / 電話卡] telephone card
电话服务[diàn huà fú wù, ㄉㄧㄢˋ ㄏㄨㄚˋ ㄈㄨˊ ˋ, 电话服务 / 電話服務] telephone service
电话机[diàn huà jī, ㄉㄧㄢˋ ㄏㄨㄚˋ ㄐㄧ, 电话机 / 電話機] telephone equipment
电话簿[diàn huà bù, ㄉㄧㄢˋ ㄏㄨㄚˋ ㄅㄨˋ, 电话簿 / 電話簿] telephone directory
电话线[diàn huà xiàn, ㄉㄧㄢˋ ㄏㄨㄚˋ ㄒㄧㄢˋ, 电话线 / 電話線] telephone line; telephone wire
电话线路[diàn huà xiàn lù, ㄉㄧㄢˋ ㄏㄨㄚˋ ㄒㄧㄢˋ ㄌㄨˋ, 电话线路 / 電話線路] telephone line
电话号码[diàn huà hào mǎ, ㄉㄧㄢˋ ㄏㄨㄚˋ ㄏㄠˋ ㄇㄚˇ, 电话号码 / 電話號碼] telephone number
占线[zhàn xiàn, ㄓㄢˋ ㄒㄧㄢˋ, 占线 / 佔線] busy (telephone)
话卡[huà kǎ, ㄏㄨㄚˋ ㄎㄚˇ, 话卡 / 話卡] calling card (telephone)
拨号[bō hào, ㄅㄛ ㄏㄠˋ, 拨号 / 撥號] dial (a telephone)
畅谈话卡[chàng tán huà kǎ, ㄔㄤˋ ㄊㄢˊ ㄏㄨㄚˋ ㄎㄚˇ, 畅谈话卡 / 暢談話卡] long-term calling card (telephone)
磁卡[cí kǎ, ㄘˊ ㄎㄚˇ, 磁卡] magnetic card; IC Card (telephone)
移动式电话[yí dòng shì diàn huà, ㄧˊ ㄉㄨㄥˋ ㄕˋ ㄉㄧㄢˋ ㄏㄨㄚˋ, 移动式电话 / 移動式電話] mobile telephone
移动电话[yí dòng diàn huà, ㄧˊ ㄉㄨㄥˋ ㄉㄧㄢˋ ㄏㄨㄚˋ, 移动电话 / 移動電話] mobile telephone
行动电话[xíng dòng diàn huà, ㄒㄧㄥˊ ㄉㄨㄥˋ ㄉㄧㄢˋ ㄏㄨㄚˋ, 行动电话 / 行動電話] mobile telephone

*telephone* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
NTT[エヌティーティー, enutei-tei-] (n) (See 日本電信電話株式会社) Nippon Telegraph and Telephone Corporation; NTT
アドオン電話[アドオンでんわ, adoon denwa] (n) add-on telephone
アポトリテル[, apotoriteru] (n) telephone call made to get an appointment
いのちの電話[いのちのでんわ, inochinodenwa] (n) (See ライフライン) telephone counselling service
インターネット電話[インターネットでんわ, inta-netto denwa] (n) (1) {comp} (See IP電話) Internet telephony; (2) Internet telephone
ガチャン;がちゃん;ガチン;がちん[, gachan ; gachan ; gachin ; gachin] (adv-to,n) (on-mim) (with a) slamming noise (door, telephone receiver); (with a) banging noise; (with a) clash (broken dish); (with a) clank; (with a) bang
キャプテンシステム[, kyaputenshisutemu] (n) Character and Pattern Telephone Access Information System; CAPTAIN System
コール[, ko-ru] (n,vs) (1) (telephone) call; (telephone) ring; (n) (2) shout; call; chant; (3) (abbr) (See コールローン,コールマネー) call loan (e.g. 30-day call); call money; (4) coal; (adj-f) (5) (ksb
スカイプ[, sukaipu] (n) Skype (an Internet telephone service)
テレアポ[, tereapo] (n) (1) (abbr) telephone appointment; arranging meetings and appointments in advance by phone; (2) cold-calling to get potential customers to agree to meet a salesman; carrying out market surveys by phone
テレカ[, tereka] (n) (abbr) telephone card
テレビ電話[テレビでんわ, terebi denwa] (n) visual telephone; screen-phone
テレフォンカード;テレホンカード[, terefonka-do ; terehonka-do] (n) telephone card
テレホーダイ[, tereho-dai] (n) {comp} off-peak telephone call price reduction
テレホンセックス[, terehonsekkusu] (n) telephone sex
テレマーケチング[, terema-kechingu] (n) telephone marketing
テレ放題[テレほうだい, tere houdai] (n) NTT's unmetered telephone service
トランシーバー(P);トランシーバ[, toranshi-ba-(P); toranshi-ba] (n) transceiver; small wireless telephone; (P)
ナンバーディスプレー[, nanba-deisupure-] (n) (1) number display; (2) caller ID (on telephones)
プリペイドテレフォンカード[, puripeidoterefonka-do] (n) {comp} prepaid telephone card
ホワイトページ[, howaitope-ji] (n) {comp} White Pages (telephone book)
ローカル競争[ローカルきょうそう, ro-karu kyousou] (n) {comp} local competition (e.g. telephone)
ワンコール[, wanko-ru] (n) (See ワン切り) one mobile telephone ring (used by companies, usually sex-related, to register a phone number on a mobile in the hope people will return the call) (wasei
ワン切り[ワンぎり;ワンギリ, wan giri ; wangiri] (n) one mobile telephone ring (used by companies, usually sex-related, to register a phone number on a mobile in the hope people will return the call. Also used between acquaintances when swapping telephone numbers, or to get another person to call oneself)
保留[ほりゅう, horyuu] (n,vs) (1) reserve; putting on hold; deferment; (2) hold (e.g. telephone button); pending; (P)
公衆電話[こうしゅうでんわ, koushuudenwa] (n) public telephone; pay phone; (P)
共同電話[きょうどうでんわ, kyoudoudenwa] (n) party line (telephone line shared by multiple subscribers)
加入者[かにゅうしゃ, kanyuusha] (n) affiliate; member; entrant; participant; (telephone) subscriber
呼び出し(P);呼出し;呼出(io)[よびだし, yobidashi] (n,vs) (1) (See 呼び出す・よびだす・1) call; summons; (n) (2) sumo usher who calls the names of wrestlers, sweeps the ring, etc.; (3) (abbr) (See 呼び出し電話) telephone number at which a person without a telephone can be reached; (4) (arch) (See 陸湯) box-shaped area containing clean water for rinsing oneself (in an Edo-period bathhouse); (5) (arch) high-ranking prostitute in the Yoshiwara district (Edo period); (6) (arch) unlicensed prostitute in the Fukagawa red-light district (Edo period); (P)
回す(P);廻す[まわす, mawasu] (v5s,vt) (1) to turn; to rotate; to gyrate; (2) to circulate; to send around; (3) to surround; (4) to put something to a new use (e.g. leftovers); (suf,v5s) (5) (after the -masu stem of a verb) ... around (i.e. to chase someone around); (6) to dial (e.g. telephone number); (v5s) (7) to invest; (8) (See 輪姦す) to gang-rape; (P)
国際電信電話諮問委員会[こくさいでんしんでんわしもんいいんかい, kokusaidenshindenwashimon'iinkai] (n) International Telegraph and Telephone Consultative Committee; CCITT
家電[かでん, kaden] (n) (sl) home telephone
市内通話料金[しないつうわりょうきん, shinaitsuuwaryoukin] (n) intra-city telephone rate; local-call rate
市外局番;市街局番(iK)[しがいきょくばん, shigaikyokuban] (n) (telephone) area code
携帯[けいたい(P);ケイタイ;ケータイ, keitai (P); keitai ; ke-tai] (n,vs,adj-no) (1) something carried (in the hand); handheld; (n) (2) (abbr) (col) (See 携帯電話) mobile telephone; cell phone; (P)
携帯電話[けいたいでんわ, keitaidenwa] (n,adj-no) mobile telephone; cellular telephone
日本電信電話公社[にっぽんでんしんでんわこうしゃ;にほんでんしんでんわこうしゃ, nippondenshindenwakousha ; nihondenshindenwakousha] (n) (See 電電公社) Nippon Telegraph and Telephone Public Corporation (defunct)
架電[かでん, kaden] (n) (1) telephone call; telephone conversation; (2) email
無線電話[むせんでんわ, musendenwa] (n,adj-no) cordless telephone; wireless telephone
白ロム;白ROM[しろロム, shiro romu] (n) contract-free mobile phone; unprogrammed cellphone; mobile telephone without an assigned number
Japanese-English: COMDICT Dictionary
テレビ電話[テレビでんわ, terebi denwa] visual telephone, screen-phone
テレホンカード[てれほんかーど, terehonka-do] telephone card, calling card
ハンディフォン[はんでいふぉん, handeifon] handiphone (PHP), mobile telephone
プリペイドテレフォンカード[ぷりぺいどてれふぉんかーど, puripeidoterefonka-do] prepaid telephone card
ホームテレホン[ほーむてれほん, ho-muterehon] home telephone
ホワイトページ[ほわいとぺーじ, howaitope-ji] White Pages (telephone book)
モジュラー式コンセント[モジュラーしきコンセント, mojura-shiki konsento] (modular) telephone wall jack
モバイル電話[モバイルでんわ, mobairu denwa] mobile telephone
ユニバーサルサービス[ゆにばーさるさーびす, yuniba-sarusa-bisu] universal (telephone) service
ローカル競争[ローカルきょうそう, ro-karu kyousou] local competition (e.g. telephone)
交換局[こうかんきょく, koukankyoku] (telephone) exchange
公衆電話[こうしゅうでんわ, koushuudenwa] public telephone, pay phone
固定電話[こていでんわ, koteidenwa] fixed (as opposed to mobile) telephone
地域競争[ちいききょうそう, chiikikyousou] local competition (between telephone service providers)
地域電話会社[ちいきでんわがいしゃ, chiikidenwagaisha] local telephone company, RBOC (US)
携帯電話[けいたいでんわ, keitaidenwa] mobile, portable telephone
無線電話[むせんでんわ, musendenwa] cordless telephone, wireless telephone
移動体通信[いどうたいつうしん, idoutaitsuushin] mobile (telephone switching office) CHECK THIS!!!!
長距離電話事業[ちょうりょきでんわじぎょう, chouryokidenwajigyou] long distance telephone company
長距離電話会社[ちょうきょりでんわがいしゃ, choukyoridenwagaisha] long distance telephone company
電番[でんばん, denban] telephone number, directory number
電話ワイヤ[でんわワイヤ, denwa waiya] telephone wire
電話加入者[でんわかにゅうしゃ, denwakanyuusha] (telephone) subscriber
電話回線[でんわかいせん, denwakaisen] telephone line
電話料金[でんわりょうきん, denwaryoukin] telephone fee, telephone service charge
電話線[でんわせん, denwasen] telephone line
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
電話[でんわ, denwa] Thai: โทรศัพท์ English: telephone (vs)

*telephone* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แบตมือถือ[n. exp.] (baet meūthe) EN: cell phone battery FR: batterie de téléphone mobile [f]
บัตรโทรศัพท์[n. exp.] (bat thōrasa) EN: phone card ; phonecard FR: carte de téléphone [f]
เบอร์โทรศัพท์[n. exp.] (boē thōrasa) EN: telephone number FR: numéro de téléphone [m]
บริการโทรศัพท์[n. exp.] (børikān thō) EN: voice telephone services FR: services téléphoniques [mpl]
ชุมสาย[n.] (chumsāi) EN: telephone exchange; switchboard FR:
ชุมสายโทรศัพท์[n. exp.] (chumsāi thō) EN: telephone exchange; switchboard FR:
ดักฟังโทรศัพท์[v. exp.] (dakfang thō) EN: bug a telephone ; tap a telephone FR:
ห้ามใช้โทรศัพท์มือถือ[v. exp.] (hām chai th) EN: No Cell Phone FR: téléphone portable interdit ; portable interdit
หูโทรศัพท์[n.] (hū thōrasap) EN: receiver ; telephone receiver FR: combiné téléphonique [m] ; combiné [m]
การพูดโทรศัพท์[n. exp.] (kān phūt th) EN: telephoning ; phoning ; making a telephone call ; making or receiving a call FR: communication téléphonique [f]
การสำรวจทางโทรศัพท์[n. exp.] (kān samrūat) EN: telephone survey FR: enquête par téléphone [f]
การติดต่อทางโทรศัพท์[n. exp.] (kān tittø t) EN: telephone contact FR: contact téléphonique [m]
ข่ายโทรศัพท์[n. exp.] (khāi thōras) EN: telephone network FR: réseau téléphonique [m]
ค่าโทรศัพท์[n. exp.] (khā thōrasa) EN: FR: note de téléphone [f]
ขาดโทรศัพท์มือถือ[v. exp.] (khāt thōras) EN: FR: se passer du téléphone portable
เครือข่ายโทรศัพท์[n. exp.] (khreūakhāi ) EN: telephone network FR:
เครื่องชาทย์แบต[n. exp.] (khreūang ch) EN: FR: chargeur de téléphone portable [m]
เครื่องโทรศัพท์[n.] (khreūang th) EN: telephone FR: téléphone [m]
คุยโทรศัพท์อยู่[v. exp.] (khui thōras) EN: FR: être occupé au téléphone ; être pendu au téléphone
คู่สาย[n.] (khūsāi) EN: telephone line ; line FR:
คู่สายโทรศัพท์[n.] (khūsāithōra) EN: telephone line FR: ligne téléphonique [f]
คู่สัญญาณ[n. exp.] (khū sanyān) EN: telephone line ; line FR:
กระเป๋าใส่มือถือ[n. exp.] (krapao sai ) EN: FR: housse pour téléphone portable [f]
กริ๊งกร๊าง[interj.] (kring krāng) EN: [sound of an old-fashioned telephone ringing] FR: Dring !
หมายเลขโทรศัพท์[n. exp.] (māilēk thōr) EN: telephone number FR: numéro de téléphone [m]
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ[n. exp.] (māilēk thōr) EN: FR: numéro de téléphone portable [m]
มือถือ[n. exp.] (meū theū) EN: mobile phone ; mobile ; cellular telephone ; cell phone FR: téléphone portable [m] ; GSM [m] (Belg.)
พนักงานโทรศัพท์[n. exp.] (phanakngān ) EN: operator ; telephone operator FR: téléphoniste [m, f] ; standardiste [m, f] ; opérateur [m] ; opératrice [f]
เผาตู้โทรศัพท์[v. exp.] (phao tū thō) EN: set a telephone booth on fire ; burn a phone booth FR: incendier une cabine téléphonique
พูดสาย[v. exp.] (phūt sāi) EN: telephone ; speak (with) FR: parler (au téléphone)
พูดโทรศัพท์[v. exp.] (phūt thōras) EN: phone ; telephone ; be on the phone FR: téléphoner ; parler au téléphone
ระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ[n. exp.] (rabop thōra) EN: automatic telephone system FR:
รับสาย[v. exp.] (rap sāi) EN: answer the telephone FR: répondre au téléphone ; décrocher le téléphone ; décrocher ; prendre la communication
รับโทรศัพท์[v. exp.] (rap thōrasa) EN: answer the telephone ; answer the phone ; pick up the phone ; take a call FR: répondre au téléphone ; décrocher le téléphone ; prendre la communication
ริงโทน [n.] (ringthōn) EN: ringtone FR: sonnerie du téléphone [f]
โรคกลัวโทรศัพท์[n. exp.] (rōk klūa th) EN: telephonophobia ; fear of making or taking phone calls ; fear of telephones FR:
สายโทรศัพท์[n. exp.] (sāi thōrasa) EN: telephone line ; cord (telephone) ; line FR: ligne téléphonique [f] ; cordon du téléphone [m] ; ligne [f]
สมุดรายนามผู้ใช้โทรศัพท์[n. exp.] (samut rāi n) EN: telephone directory FR: annuaire téléphonique [m]
สมุดโทรศัพท์[n. exp.] (samut thōra) EN: telephone book FR: annuaire téléphonique [m] ; bottin [m]
สั่งซื้อทางโทรศัพท์[v. exp.] (sangseū thā) EN: order by telephone FR: commander par téléphone

*telephone* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Angerufene {m,f}; Angerufenertelephonee
Fernsprechautomat {m}coin box telephone
Tischtelefon {n}desk telephone
Tastenwahlfernsprecher {m}push button telephone
null {num} | 0,02 mm - Null Komma null zwei Millimeter | 203004 - zwei, null, drei, null, null, vier (Telefonnummer) | 3:0 - drei zu null | 30-0 - dreißig null (Tennis) | 0:30 Uhr - null Uhr dreißigzero; null; nought; O; nil | 0.02 mm - Nought-point-nought-two millimetres [Br.]; Point-zero-two millimetres [Am.] | two O three double-O four (telephone number) | 3-0 - three-nil | thirty-love | twelve-thirty a.m.
Telefonanlage {f}telephone switchboard
Telefonanschlussdose {f}telephone wall jack
Telefonbuch {n}telephone directory; phone book
Telefongesellschaft {f}telephone company; phone company (telco)
Fernsprechgebühren {pl}telephone charges
Rufnummer {f}telephone number; call number
Telefonmast {m}telephone pole

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *telephone*
Back to top