ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

radiophone

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *radiophone*, -radiophone-

radiophone ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
radiophone (n.) โทรศัพท์ See also: เครื่องรับโทรศัพท์ Syn. phone
English-Thai: HOPE Dictionary
radiophone(เร'ดิโอโฟน) n.,v. (ส่ง) โทรศัพท์วิทยุ,เครื่องรับส่งโทรศัพท์วิทยุ, See also: radiophonic adj. radiophony n.

radiophone ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Radiophon {n}radiophone

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า radiophone
Back to top