ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*systematize*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น systematize, -systematize-

*systematize* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
systematize (vi.) กลายเป็นระบบ Syn. organize, establish Ops. confuse, disorder
systematize (vt.) ทำให้กลายเป็นระบบ Syn. organize, establish Ops. confuse, disorder
systematized (adj.) ซึ่งจัดตั้ง Syn. established
English-Thai: HOPE Dictionary
systematize(ซิส'ทะมะไทซ) vt. จัดให้เป็นระบบ, See also: systematisation n. systematization n. systemiser n. systemiszer n., Syn. classify,arrange,order
English-Thai: Nontri Dictionary
systematize(vt) จัดให้เป็นระบบ,ทำให้เป็นระเบียบ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
systematised; systematized-จัดเข้าระบบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
systematized; systematised-จัดเข้าระบบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
จัดระบบ (v.) systematize See also: systemize, organize, order, articulate Syn. เรียบเรียง

*systematize* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
秩序立つ[ちつじょだつ, chitsujodatsu] (v5t,vi) to be in order; to be organized; to be systematized

*systematize* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จัดระบบ[v. exp.] (jat rabop) EN: systematize FR:
จัดระบบงาน[v. exp.] (jat rabop n) EN: systematize a job FR:
กลายเป็นระบบ[v. exp.] (klāi pen ra) EN: systematize FR:
ประมวล[v.] (pramūan) EN: codify ; collect ; compile ; combine ; gather ; systematize FR: compiler ; codifier ; rassembler
ประสานงาน[v.] (prasān-ngān) EN: coordinate activities ; coordinate (with) ; integrate ; bring together ; systematize ; harmonize FR: coordonner le travail
ประสานงานกัน[v. exp.] (prasān-ngān) EN: coordinate activities ; coordinate ; integrate ; bring together ; systematize ; harmonize FR: coordonner le travail
ทำให้เป็นระบบ[v. exp.] (thamhai pen) EN: systematize FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *systematize*
Back to top