ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*straggle*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น straggle, -straggle-

*straggle* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
straggle (vi.) หลงทาง See also: พลัดหลง Syn. stray
straggle (vi.) กระจัดกระจาย See also: เรี่ยราด
straggler (n.) คนที่พลัดหลง See also: คนที่ยังตามมาไม่ทัน Syn. laggard, dawdler
English-Thai: HOPE Dictionary
straggle(สแทรก'เกิล) vi. หลงทาง,หลงพวก,พลัดฝูง,พลัดพราก,ล้าหลัง,กระจัดกระจาย,เรี่ยราด -straggler n., See also: stragglingly adv.
English-Thai: Nontri Dictionary
straggle(vi) เรี่ยราด,กระจัดกระจาย,หลงทาง,พลัดพราก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A few stragglers aside. Oh, fuck, Scotty, that is good news.พลัดหลงกันไม่กี่ โอ้, เพศ, กอตติชที่เป็นข่าวที่ดี
There are only a few stragglers left on the streets.มีคนตกข่าวอย่างน้อยสองสามคนบนถนน
It'll pick off any stragglers first.ฉันจะเป็นคนที่เฝ้าท้ายไว้ให้เอง
Hang back, sweep any stragglers we flush out.ระวังหลัง คอยเก็บกวาด ที่เราปล่อยออกมา
If any stragglers sneak up behind don't worry, I got your back.ถ้าจะมีใครเล่นงานนายจากด้านหลัง... ไม่ต้องกลัว ฉันจัดการเอง
Your collection of life's stragglers is filthy.นี่แกสะสมพวกไม่เอาไหนไว้รึไง น่าสมเพช!
We got a straggler. Two o'clock.มีพวกหลงขบวน 2 นาฬิกา
I'll sweep for stragglers. Be right behind you.เดี๋ยวรีบตามไปทีหลัง
We'll clean up the stragglers.เดี่ยวเราจัดการส่วนที่พลัดหลงเอง
The street is packed during the day. Those are stragglers.ถนนนั่นจะแออัดในตอนกลางวัน นั่นเป็นพวกที่หลงเหลืออยู่
Here they come. Form up. Move in Concentrate on the stragglers!กลับมากันแล้ว จัดขบวน เข้าโจมตี

*straggle* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
散兵[sǎn bīng, ㄙㄢˇ ㄅㄧㄥ, 散兵] loose and disorganized soldiers; stragglers; fig. a loner

*straggle* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
散在[さんざい, sanzai] (vs) to be scattered; to straggle; to be found here and there
落伍者;落後者[らくごしゃ, rakugosha] (n) dropout; straggler; outcast; failure

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *straggle*
Back to top