ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

laggard

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *laggard*, -laggard-

laggard ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
laggard (n.) คนที่ชักช้า See also: คนที่มักจะถูกทิ้งให้อยู่ข้างหลัง Syn. loiterer, slowcoach
laggard (adj.) เชื่องช้า See also: ชักช้า
English-Thai: Nontri Dictionary
laggard(n) คนล้าหลัง,คนเถลไถล,สิ่งที่ล้าหลัง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า laggard
Back to top