ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

dawdler

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *dawdler*, -dawdler-

dawdler ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
dawdler (n.) คนที่ชักช้าร่ำไร

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า dawdler
Back to top