ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*singer*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น singer, -singer-

*singer* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
folk singer (n.) นักร้องเพลงพื้นบ้าน See also: นักร้องเพลงลูกทุ่ง
singer (n.) นักร้อง
English-Thai: HOPE Dictionary
singer(ซิน'เจอะ) n.นักร้อง ,ผู้ร้องเพลง,สิ่งที่ทำให้เกิดเสียงดนตรี,ผู้ลนขนสัตว์,เครื่องลนขนสัตว์
English-Thai: Nontri Dictionary
singer(n) นักร้อง
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Folk singersนักร้องเพลงพื้นเมือง [TU Subject Heading]
Singersนักร้อง [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คนขับเสภา (n.) singer of ballads See also: performer of amorous singing
คนร้องนำ (n.) lead singer See also: lead vocalist
คอสอง (n.) second singer
ต้นเสียง (n.) leader singer See also: chief of the chorus, precentor Syn. คนร้องนำ
นักร้อง (n.) singer See also: songster
มุทิกา (n.) singer of ballads See also: performer of amorous singing Syn. คนขับเสภา
หมอลำ (n.) northeastern-style singer
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
That the singer's gonna sing a song, And he wants you all to sing alongที่จะของนักร้องร้องเพลง, และเขาต้องการให้คุณทุกคนที่จะ ร้องตาม
There's an old mine shaft... way down by the-- by the end of Singer's Creek.มันมีทางลงเหมืองเก่าอยู่ ที่สุดปลายลำธารซิงเกอร์โน่น
That's right. I'm Tucker McElroy, lead singer, driver of the Winnebago.นั้นถูกต้อง ผมคือ ทัเคอมึคอิลโรย นักร้องนำ คนขับรถวิเนบาโก
I mean I admit that I'd guessed that this young singer informed on me to Mr. Boddy.ผมหมายถึง ผมฉันยอมรับนะ ว่าแม่สาวนักร้องคนนี้ เอาเรื่องไปบอกคุณบ๊อดดี้
I got a job as a singer at McGovern's cabaret, a den of iniquity.ผมได้งานเป็นนักร้อง ที่ แม็กโกเวนท์ คาบาเร่ท์ แหล่งรวมความชั่ว .
With the theme song from her last movie, "l Have Nothing," still big on the charts it looks like the versatile actress/singer could soon end up actually having everything.และขณะนี้เพลง"ไอแฮฟนัธติ้ง" ..ก็กำลังดังเป็นพลุแตก บอกได้เลยว่า เธอจะได้ทั้งเงินทั้งกล่อง
Paul Mosinger. I work for the local paper. We live near Verla mclennen.ผม Paul Mosinger ทำงานหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น ผมรู้ว่าคุณไปพบ Verla McLennen.
Good morning, Mr. Messinger. The "G" is soft, like "messenger".ตัว จี ต้องออกเสียงนุ่มนวย เหมือนกับคำว่า เมสเซนเจอร์
I ain't "the procedure". My name is Nathan Messinger and I'm right here.ฉันไม่ได้เป็น ผู้ปฏิบัติ ฉันมีชื่อว่า / นาธาน เมซซินเจอร์ และฉันอยู่ตรงนี้
No dying now, Mr. Messinger. Not until you give me Seth's phone number.ไม่มีการตายตอนนี้ คุณ เมซซิจเนอร์ ไม่มีจนกว่า
We'll release your friend Messinger tomorrow. That's good.เราจะให้คุณออกไป สหาย/ เมซซินเจอร์วันพรุ่งนี้
Marla Singer.... ..did not have testicular cancer. She was a liar.(ผู้หญิง) ก่อนจะเริ่มกันในคืนนี้

*singer* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
谭咏麟[Tán Yǒng lín, ㄊㄢˊ ㄩㄥˇ ㄌㄧㄣˊ, 谭咏麟 / 譚詠麟] Alan Tam (1950-), Hong Kong Canto-pop singer and actor
伴唱[bàn chàng, ㄅㄢˋ ㄔㄤˋ, 伴唱] vocal accompaniment; accompany a singer; support of sb; echo sb; chime in with sb
梁靜茹[Liáng Jìng rú, ㄌㄧㄤˊ ㄐㄧㄥˋ ㄖㄨˊ, 梁靜茹] Fish Leong (1978-), Malaysian pop singer; also Leong Chui Peng or Jasmine Leong
基辛格[Jī xīn gé, ㄐㄧ ㄒㄧㄣ ㄍㄜˊ, 基辛格] Henry Kissinger (1923-), US academic and politician, Secretary of State 1973-1977
女歌手[nǚ gē shǒu, ㄋㄩˇ ㄍㄜ ㄕㄡˇ, 女歌手] female singer
民歌手[mín gē shǒu, ㄇㄧㄣˊ ㄍㄜ ㄕㄡˇ, 民歌手] folk singer
罗文[Luó wén, ㄌㄨㄛˊ ㄨㄣˊ, 罗文 / 羅文] Roman Tam (1949-), Canto-pop singer
歌唱家[gē chàng jiā, ㄍㄜ ㄔㄤˋ ㄐㄧㄚ, 歌唱家] singer
歌手[gē shǒu, ㄍㄜ ㄕㄡˇ, 歌手] singer

*singer* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アイドル歌手[アイドルかしゅ, aidoru kashu] (n) pop idol; idol singer
アムラー[, amura-] (n) (abbr) young girls who imitate the style of singer Amuro Namie
アルト歌手[アルトかしゅ, aruto kashu] (n) alto (voice or singer)
オペラ歌手[オペラかしゅ, opera kashu] (n) opera singer
ガイドメロディ[, gaidomerodei] (n) guide melody (karaoke melody to help the singer hold the tune)
ジャズシンガー[, jazushinga-] (n) jazz singer
シンガー[, shinga-] (n) singer; (P)
シンガーソングライター[, shinga-songuraita-] (n) singer-songwriter; (P)
ジンゲル[, jingeru] (n) (1) (obsc) singer (ger
バックバンド[, bakkubando] (n) backing band (for singer) (wasei
演歌歌手[えんかかしゅ, enkakashu] (n) Enka singer; singer of Japanese traditional ballads

*singer* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คีตศิลปิน[n. exp.] (khīt sinlap) EN: singer FR:
คนขับเสภา[n. exp.] (khonkhap sē) EN: singer of ballads FR:
คอสอง[n.] (khøsøng) EN: second singer ; second voice FR:
เลียน[v.] (līen) EN: imitate ; copy ; parrot ; mimic ; ape ; emulate ; mock ; follow the example of FR: imiter ; copier ; simuler ; singer ; reproduire
ล้อเลียน[v.] (lølīen) EN: mimic ; ape ; mock ; imitate ; parody ; ridicule FR: singer ; imiter ; parodier ; caricaturer
หมอลำ[n.] (mølam) EN: Northeastern traditional singer ; Northeastern-style singer ; Isan-style folk music ; folk singer = folksinger FR: chanteur traditionnel [m] ; chanteuse traditionnelle [f]
นักร้อง[n.] (nakrøng) EN: singer ; vocalist FR: chanteur [m] ; chanteuse [f] ; chansonnier [m] ; chansonnière [f] ; interprète [m, f]
นักร้องเกาหลี[n. exp.] (nakrøng Kao) EN: Korean singer FR: chanteur coréen [m] ; chanteuse coréenne [f]
นักร้องหญิง[n. exp.] (nakrøng yin) EN: songstress ; singeress ‎ ; female singer FR: chanteuse [f]
นักร้องหญิงไทย[n. exp.] (nakrøng yin) EN: Thai female singer FR: chanteuse thaïlandaise [f]
ผู้ขับร้อง[n. exp.] (phū khap rø) EN: singer FR: chanteur [m] ; chanteuse[f]
ร้องเพลงเปิดหมวก[v. exp.] (røngphlēng ) EN: be a street singer FR: être chanteur de rue

*singer* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Altistin {f}alto; alto-singer
Sopranistin {f}soprano singer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *singer*
Back to top