ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

precentor

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *precentor*, -precentor-

precentor ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
precentor (n.) ต้นเสียง See also: ผู้ร้องนำ Syn. singer
English-Thai: HOPE Dictionary
precentor(พรีเซน'เทอะ) n. ผู้นำการร้อง,ผู้นำร้องเพลงสวด,ต้นเสียง., See also: precentoial adj. precentoship n.

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า precentor
Back to top