ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*showing*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น showing, -showing-

*showing* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
preliminary showing (n.) การชมก่อนแสดง
reshowing (n.) การกระทำซ้ำ Syn. repetition, replay
showing (n.) การแสดง
showing off (n.) การวางโต See also: การเดินอวดโก้, การวางท่าโต, การคุยโว Syn. strut, pomposity
English-Thai: HOPE Dictionary
showing(โช'อิง) n. การแสดง,การนำออกแสดง,การเผยให้เห็น,นิทรรศการ,การบรรยาย,ลักษณะภายนอก, Syn. airing,display
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ป้ายชื่อถนน (n.) street sign showing the name of the street
ยกครู (v.) perform the ceremony of showing respects to teachers See also: pay one´s respect to one´s teacher
ไอ้ (pron.) word used for men, showing contempt Ops. อี
ไอ้ (pron.) word used to call young boys by an adult, showing acquaintance Ops. อี
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I was just wondering if you meant what you said the other day - about showing me the run of things.ฉันแค่สงสัยว่าวันก่อนคุณพูดจริงรึเปล่าที่ว่า จะแสดงให้ฉันดูเรื่องการบริหารจัดการนี่
Since the grownups were not able to understand it, I made another, showing the elephant inside the boa constrictor, so they could see it clearly.ในเมื่อพวกผู้ใหญ่ดูแล้วไม่เข้าใจ ผมเลยวาดอีกรูปหนึ่ง ให้เห็นช้างที่อยู่ในท้องงูเหลือมชัด ๆ
In time, I stopped showing my drawing and never again mentioned boa constrictors, elephants or stars.ผมเลิกเอาภาพวาดของผมให้ผู้ใหญ่ดู และไม่เคยพูดถึงงูเหลือม ช้างหรือดวงดาวอีกเลย
And you'd better start showing me some results... or you won't have that very much longer.คุณรีบโชว์ผลงานเร็วๆจะดีกว่า ไม่งั้นจะทำได้อีกไม่นาน
I'm afraid of showing what I amกลัวจะแสดงออกมาในสิ่งที่ผมเป็น
It was at a closed showing of a foreign film.มันอยู่ที่การแสดงปิดของภาพยนตร์ต่างประเทศ
What are you showing me these for?คุณมีอะไรที่แสดงให้ฉัน เหล่านี้ใช่หรือไม่
The hull's intact, but there's no gravity, and the thermal units are off-line. I'm showing deep cold.เครื่องทำความร้อนไม่ทำงาน ในนั้นอากาศหนาวจัด
You got guts, kid, showing yourself like that. I appreciate that. I do.คุณมีความอดทน บอกตัวคุณเอง / แบบนั้น ฉันยกย่องคุณ จริงๆ
I'll bring the dessert and a bottle of wine and you'll tell me I shouldn't have and while you're showing me around your house shaped like a ship your wife will be cooking a turkeyฉันจะซื้อของหวานกับไวน์ติดมือไป นายจะบอกว่าฉันไม่น่าซื้อ และ
Now, we'll begin with lot number one, showing on the turntable on my right... a fine French cello.ตอนนี้เราจะเริ่มจาก ล็อตหมายเลข 1 จะอยู่บนโต๊ะขวามือผม
Rob, Thanks for showing me that new grip.ร๊อบ.. ขอบใจที่ช่วยสอนวิธีจับให้ใหม่

*showing* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
来着[lái zhe, ㄌㄞˊ ㄓㄜ˙, 来着 / 來著] auxiliary showing sth happened in the past
眼神[yǎn shén, ㄧㄢˇ ㄕㄣˊ, 眼神] expression or emotion showing in one's eyes
愁眉苦脸[chóu méi kǔ liǎn, ㄔㄡˊ ㄇㄟˊ ㄎㄨˇ ㄌㄧㄢˇ, 愁眉苦脸 / 愁眉苦臉] frowning and worried (成语 saw); showing concern
头角峥嵘[tóu jiǎo zhēng róng, ㄊㄡˊ ㄐㄧㄠˇ ㄓㄥ ㄖㄨㄥˊ, 头角峥嵘 / 頭角崢嶸] promise of brilliant young person (成语 saw); showing extraordinary gifts
首演[shǒu yǎn, ㄕㄡˇ ㄧㄢˇ, 首演] maiden stage role; first performance; first public showing

*showing* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
web拍手;ウェブ拍手[ウェブはくしゅ, uebu hakushu] (n) (sometimes abbr. to 拍手) system for showing appreciation to the author of a web-site (lit
これ見よがし;此れ見よがし;此見よがし;是見よがし[これみよがし, koremiyogashi] (adj-no,adj-na) for show; ostentatious; flaunting; showing off
そうにない[, souninai] (exp) (after masu-stem of verb) showing no signs of (verb); extremely unlikely to (verb)
チャラチャラ[, charachara] (n,vs) messing around; showing off
とどまるところを知らない;止まるところを知らない;留まるところを知らない[とどまるところをしらない, todomarutokorowoshiranai] (exp) knowing no bounds; showing no signs of stopping or slowing down
ともあろうもの[, tomoaroumono] (exp) of all people (expression showing surprise at a high standing person's misbehavior)
パンチラ[, panchira] (n,vs) (abbr) (from パンツをちらり) showing underwear
プレオープン[, pureo-pun] (n) pre-opening (party or showing)
ヘアヌード[, heanu-do] (n) nude photograph showing pubic hair (wasei
レ点[レてん, re ten] (n) mark showing character order in Chinese texts; tick mark
[じょう, jou] (n-suf) (1) from the standpoint of; as a matter of (e.g. fact); in the field of; being of the type of; (2) aboard (a ship or vehicle); on top of; on; above; (n) (3) (See 下・げ・2) first volume (e.g. book); (n,pref) (4) superior quality; best; top; high class; (5) going up; (6) governmental; imperial; (7) presenting; showing; (pref) (8) ana- (medical, biol.); (P)
予示[よじ, yoji] (n,vs) showing signs of; foreshadow
伊達[だて(P);ダテ, date (P); date] (n,adj-na) (1) elegance; dandyism; sophistication; having style; (2) affectation; showing off; putting on an air; appearances; just for show; (P)
位冠[いかん, ikan] (n) ancient headgear showing rank
再演[さいえん, saien] (n,vs) (1) another showing (of a play); (2) recapitulation (biology); (P)
含羞[はにかみ, hanikami] (n) (uk) (showing) signs of embarrassment
図示[ずし, zushi] (n,vs) illustration; showing in graphic form or by diagram; (P)
外連[けれん, keren] (n) playing to the gallery; showing off; pretence; pretense
封切り;封切[ふうきり, fuukiri] (n,vs) premiere; first showing; release (film)
差別表現[さべつひょうげん, sabetsuhyougen] (n) word, phrase, or image that is perceived as showing or suggesting discrimination or prejudice against a person or group of people
愛想尽かし[あいそづかし, aisodukashi] (n,vs) no longer being fond of someone; spiteful words or acts showing that one is disgusted with someone
才気溌剌[さいきはつらつ, saikihatsuratsu] (adj-t,adv-to) resourceful and quick-witted; showing a flash of brilliance; have a keen (sparkling) intellect
才知縦横[さいちじゅうおう, saichijuuou] (n,adj-na) resourceful and quick-witted; showing a flash of brilliance; have a keen (sparkling) intellect
気もない;気も無い[けもない, kemonai] (exp) (1) showing no signs of ~~; there being no hint of ~~; (2) (arch) unthinkable
競映[きょうえい, kyouei] (n) competitive showing of films
続映[ぞくえい, zokuei] (n,vs) continued showing of a movie
腹ボテ;腹ぼて[はらぼて(腹ぼて);はらボテ(腹ボテ), harabote ( hara bote ); hara bote ( hara bote )] (n) showing (i.e. being visibly pregnant); someone who is visibly pregnant
虚仮威し;コケ威し[こけおどし(虚仮威し);コケおどし(コケ威し), kokeodoshi ( kyo kari i shi ); koke odoshi ( koke i shi )] (n) bluff; showing off
見せパン[みせパン, mise pan] (n) pants (underwear) to be (partially) shown; (partially) showing one's pants (underwear)
試写[ししゃ, shisha] (n,vs) preview; private showing; (P)
開花[かいか, kaika] (n,vs) (1) flowers budding; blooming; flowering; (2) showing results; becoming popular; blooming; (P)
飾り気[かざりけ, kazarike] (n) affectation; showing off; (P)

*showing* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คั่งแค้น[v.] (khangkhaēn) EN: fume silently ; be angry without showing it FR: ravaler sa colère
ขี้โอ่[adj.] (khī ō) EN: given to showing off ; boastful ; braggart FR: vantard ; fanfaron ; hâbleur ; enclin à l'exagération
ขี้อวด[adj.] (khī-ūat) EN: given to showing off ; boastful ; braggart FR: frimeur ; prétentieux
โอ่[v.] (ō) EN: brag ; boast ; talk big ; exaggerate ; be fond of showing off FR: se vanter ; fanfaronner ; cabotiner
ปฐมทัศน์[n.] (pathommatha) EN: premiere ; first showing FR: première [f]
แผนที่แสดง...[n. exp.] (phaēnthī sa) EN: map showing … FR: carte indiquant … [f] ; carte de/des … [f]
ยกครู[v.] (yokkhrū) EN: perform the ceremony of showing respects to teachers ; pay one's respect to one's teacher FR:

*showing* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Filmvorstellung {f}cinema showing
Weltzeituhr {f}clock showing times around the world
Großtuerei {f}showing off; boasting; bragging

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *showing*
Back to top