ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*sensibly*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น sensibly, -sensibly-

*sensibly* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
insensibly (adv.) โดยไม่รู้ตัว See also: โดยไม่รู้สึกตัว, โดยไม่ตั้งใจ Syn. senselessly Ops. consciously
sensibly (adv.) อย่างมีวิจารณญาณ See also: อย่างสมเหตุผล Syn. rationally, reasonably, wisely
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เป็นตุเป็นตะ (adv.) sensibly See also: coherently, vividly, dramatically
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Then, you should have behaved sensibly. However, you stole your brother's car.แล้วคุณควรมีมารยาทบ้างนะ ไม่งั้นคงไม่ขโมยรถน้องคุณ
That's why I can't speak sensibly with you young people! You ask to borrow something.เพราะแบบนี้ ข้าถึงไม่อยากใช้เหตุผลกับเด็กอย่างเจ้า
Sensibly and as warmly as a man violently in love can be supposed to do."เป็นผู้ชายอ่อนไหวและอบอุ่น การมีรักโดยพลการอาจจะถูกทึกทักเอาได้"

*sensibly* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เป็นตุเป็นตะ[adv.] (pentupenta) EN: sensibly ; coherently ; vividly ; dramatically ; convincongly FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *sensibly*
Back to top