ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-sensibly-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น sensibly, *sensibly*,

-sensibly- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
That's why I can't speak sensibly with you young people! You ask to borrow something.เพราะแบบนี้ ข้าถึงไม่อยากใช้เหตุผลกับเด็กอย่างเจ้า

-sensibly- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เป็นตุเป็นตะ[adv.] (pentupenta) EN: sensibly ; coherently ; vividly ; dramatically ; convincongly FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -sensibly-
Back to top