ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*sensibility*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น sensibility, -sensibility-

*sensibility* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
insensibility (n.) สภาพไม่รู้สึกตัวของผู้ป่วย See also: อาการหมดสติที่ยาวนาน Syn. unconsciousness, trance, stupor, torpor
insensibility (n.) อาการกึ่งสลบ See also: อาการหมดสติ Syn. coma, unconsciousness
insensibility (n.) การเป็นลม See also: การสลบ Syn. faint, unconsciousness
sensibility (n.) การตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้น See also: การรับความรู้สึก
sensibility (n.) การไวต่อความรู้สึก See also: ความรู้สึกไว Syn. responsiveness, perceptivity Ops. intangibility
sensibility (n.) สติสัมปชัญญะ See also: ไหวพริบ Syn. conscious
English-Thai: HOPE Dictionary
insensibility(อินเซนซะบิล'ลิที) n. การไร้ความรู้สึก,การไร้ความรู้สึกสงสาร,ความเมินเฉย,ความตายด้าน, Syn. indifference ###A. sensibility
sensibility(เซนซะบิล'ลิที) n. ความรู้สึกไว,ไหวพริบ,ความเฉียบแหลม,สติสัมปชัญญะ, See also: sensibilities n.,pl. อารมณ์,ความรู้สึกเจ็บใจได้,ความสามารถรับการกระตุ้นจากสิ่งภายนอกได้
English-Thai: Nontri Dictionary
insensibility(n) การหมดความรู้สึก,ความตายด้าน,ความเมินเฉย
sensibility(n) ไหวพริบ,ความรู้สึก,สติสัมปชัญญะ,ความเฉียบแหลม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
dissociation of sensibilityอนารมณ์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
sensibility๑. ความรู้สึกได้, การรับรู้ได้, การกำหนดรู้ได้๒. สภาพสัมผัสได้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความละเอียดอ่อน (n.) sensibility See also: sensitivity, susceptibilities
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
She only can address herself effectually to the feelings of others whose mind glows with the warmth of sensibility and whose arguments result from conviction.เธอปฎิบัติตนอย่างมีเหตุผล กับความรู้สึกของผู้อื่น ด้วยความปราดเปลื่อง และด้วยสติปัญญา และถ่อยแถลง ออกมาจากความเชื่อมั่นใจ
It shaped our people's sensibility in their teens.มันหล่อหลอมความอ่อนไหวของเราในช่วงวัยรุ่น
You're saying the murderer has aesthetic sensibility.เธอจะบอกว่าฆาตกรเป็นคนมีศิลปะงั้นเหรอ

*sensibility* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
理性与感性[Lǐ xìng yǔ gǎn xìng, ㄌㄧˇ ㄒㄧㄥˋ ㄩˇ ㄍㄢˇ ㄒㄧㄥˋ, 理性与感性 / 理性與感性] Sense and sensibility, novel by Jane Austen 珍·奧斯汀|珍·奥斯汀
感性[gǎn xìng, ㄍㄢˇ ㄒㄧㄥˋ, 感性] sensibility

*sensibility* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
センシビリティー[, senshibiritei-] (n) sensibility
不死身[ふじみ, fujimi] (adj-na,n) invulnerability; immortality; insensibility to pain; (P)
多情多恨[たじょうたこん, tajoutakon] (adj-na,n) going through life with one's heart on one's sleeve; sensibility
情操[じょうそう, jousou] (n) sensibility (artistic, moral); (good) taste; sentiment
情操教育[じょうそうきょういく, jousoukyouiku] (n) cultivation of aesthetic sensibility; education in good taste
敏感[びんかん, binkan] (adj-na,n) sensibility; susceptibility; sensitive (to); well attuned to; (P)
深部感覚[しんぶかんかく, shinbukankaku] (n) bathyesthesia; deep sensibility
無神経[むしんけい, mushinkei] (adj-na,n) insensibility; thick-skinned; (P)

*sensibility* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ความละเอียด[n.] (khwām la-īe) EN: sensibility ; sensitivity ; resolution ; definition FR: sensibilité [f] ; résolution [f] ; définition [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *sensibility*
Back to top