ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*seminar*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น seminar, -seminar-

*seminar* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
proseminar (n.) หลักสูตรการเรียนแบบการสัมมนาสำหรับนักศึกษา
seminar (n.) การสัมมนา See also: การประชุม, การประชุมสัมมนา, การปรึกษา Syn. discussion group, conference, workshop
seminarian (n.) ผู้ศึกษาด้านศาสนศาสตร์ See also: ผู้ฝึกฝนธรรมะ, ผู้ฝึกเป็นพระ, นักธรรมะ, คนที่ศึกษาในโรงเรียนศาสนา Syn. learner, cleric, ordinand
seminarist (n.) นักศึกษาด้านศาสนศาสตร์ See also: นักธรรมะ, นักศึกษาเทววิทยา, ผู้ศึกษาในโรงเรียนศาสนา Syn. learner, ordinand, student
seminary (n.) โรงเรียนสอนศาสนา See also: โรงเรียนสตรี (คำเก่า) Syn. training school
English-Thai: HOPE Dictionary
seminar(เซม'มะนาร์) n. กลุ่มสัมมนา,สัมมนา,การประชุมสัมมนา,วิชาประเภทสัมมนา,การประชุมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและอภิปราย
seminarian(เซมมะแน'เรียน) n. นักศึกษาศาสนศาสตร์,นักศึกษาธรรมะ,นักศึกษาเทววิทยา,ผู้ศึกษาในโรงเรียนศาสนา
seminary(เซม'มินะรี) n. โรงเรียนศาสนา,โรงเรียนธรรมะ,โรงเรียนที่สอนวิชาศาสนศาสตร์ (เพื่อให้เป็นพระ) ,โรงเรียน (โดยเฉพาะโรงเรียนชั้นสูง) ,โรงเรียนมัธยมหรืออุดมศึกษาสำหรับสตรี,การประชุมสัมมนา., See also: seminarial adj.
English-Thai: Nontri Dictionary
seminar(n) การสัมมนา,การประชุมกลุ่ม
seminary(n) โรงเรียนสอนศาสนา,โรงเรียนธรรมะ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
seminarสัมมนา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Seminarsสัมมนา [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
สัมมนา (n.) seminar Syn. การประชุม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I got my Masters in Divinity then left the seminary to do secular humanitarian work coordinating Third World churches.ฉันได้รับปริญญาโท ของฉันในพระเจ้า จากนั้นก็ออกธรรมะในการ ทำงานด้านมนุษยธรรมฆราวาส ประสานงานคริสตจักร โลกที่สาม
I do seminars for a software company all over Asia.ผมจัดสัมมนาให้บริษัทซอฟต์แวร์ทั่วเอเชีย
For our test launch of eXistenZ, by Antenna we've brought you a seminar leader who's special.สำหรับการทดสอบ เอ็กซิสเทนส์ โดยบจก.เอนเทนน่า เราขอเสนอ ผู้นำกลุ่มทดลองบุคคลพิเศษ
Um, we´ve combined a few classes today here for the seminar, and hopefully, the speaker will be here any minute now.เรารวมวิชาต่างๆไว้ด้วยกันเพื่อจัดสัมนา และหวังว่าวิทยากรจะมาถึงเร็วๆนี้
He's at a seminar in Seoul.พ่อของหนู เขาไปสัมนาที่กรุงโซลน่ะ
Yeah. He was teaching a seminar on botanical pharmacology.ใช่,เขาเคยสอนฉัน ตอนเข้าสัมนาที่โบตานิเคิล ฟาร์มาโคโลยี
A seminarian to become a priest!เป็นนักศึกษาธรรมะที่จะบวชเร็ว ๆ นี้ไง
It's natural for seminarians to serve the church!มันเป็นเรื่องปกติของนักศึกษาทางธรรม ที่ต้องอุทิศตนเพื่อโบสถ์อยู่แล้วครับ
Right, you're a seminarian. You don't need a car for dates.อืมมม ใช่สินะ นายมันนักศึกษาทางธรรม เลยไม่ต้องการรถเพื่อไว้เดทกับสาว ๆ
What? A seminar? On a weekend?อาไรนะ งาน ในวันหยุดสุดสัปดาห์เนี่ยนะ
It's no fun You know how seminars are.ไม่ตลกเลยนะ คุณรู้เรื่องสัมมนานี่
I'll call you after the seminar's done.ฉันจะโทรหาคุณหลังสัมนาเสร็จ

*seminar* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
修院[xiū yuàn, ㄒㄧㄡ ㄩㄢˋ, 修院] seminary (Christian college)
研讨会[yán tǎo huì, ㄧㄢˊ ㄊㄠˇ ㄏㄨㄟˋ, 研讨会 / 研討會] discussion forum; seminar
神学研究所[shén xué yán jiū suǒ, ㄕㄣˊ ㄒㄩㄝˊ ㄧㄢˊ ㄐㄧㄡ ㄙㄨㄛˇ, 神学研究所 / 神學研究所] seminary
神学院[shén xué yuàn, ㄕㄣˊ ㄒㄩㄝˊ ㄩㄢˋ, 神学院 / 神學院] seminary

*seminar* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
インターゼミ[, inta-zemi] (n) (abbr) (See インターゼミナール) inter seminar
インターゼミナール[, inta-zemina-ru] (n) inter seminar
ゼミ[, zemi] (n) (abbr) (See ゼミナール) seminar; (P)
セミナー(P);ゼミナール(P);セミナール;セミナ[, semina-(P); zemina-ru (P); semina-ru ; semina] (n) (ゼミナール is from German) seminar; (P)
セミナリー[, seminari-] (n) seminary
演習[えんしゅう, enshuu] (n,vs) (1) practice; practise; (2) exercises; manoeuvres; maneuvers; (3) seminar (student debates, presentations, etc.); practicum; (P)
演習室[えんしゅうしつ, enshuushitsu] (n) seminar room
研究会[けんきゅうかい, kenkyuukai] (n) (1) research society; (2) study class (e.g. religious); (3) seminar (e.g. presentation of research)
研究室[けんきゅうしつ, kenkyuushitsu] (n) (1) laboratory; (2) seminar room; (3) professor's office; (P)
神学校[しんがっこう, shingakkou] (n) theological school; seminary
談義所[だんぎしょ, dangisho] (n) Buddhist seminary

*seminar* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ห้องสัมมนา[n. exp.] (hǿng samman) EN: seminar room FR:
การประชุมสัมมนา[n. exp.] (kān prachum) EN: seminar FR: séminaire [m]
การสัมมนา[n.] (kān sammanā) EN: seminar ; colloquium FR: séminaire [m]
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ[n. exp.] (kān sammanā) EN: practical seminar FR: pratique
เข้าร่วมสัมมนา[v. exp.] (khao ruam s) EN: attend a seminar ; attend a meeting FR: participer à un séminaire
งานสัมมนา[n. exp.] (ngān samman) EN: seminar FR: séminaire [m]
สัมมนา[n.] (sammanā) EN: seminar FR: séminaire [m]
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ[n. exp.] (sammanā cho) EN: operation seminar FR:
สัมมนาวิชาการ[n. exp.] (sammanā wic) EN: academic seminar FR:

*seminar* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Proseminar {n}proseminar; undergraduate seminar
Seminar {n} | Seminare
Studienarbeit {f}; Seminararbeit
Seminarist {m}seminarist
Seminarraum {m}seminar room

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *seminar*
Back to top