ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-seminar-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น seminar, *seminar*,

-seminar- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
For our test launch of eXistenZ, by Antenna we've brought you a seminar leader who's special.สำหรับการทดสอบ เอ็กซิสเทนส์ โดยบจก.เอนเทนน่า เราขอเสนอ ผู้นำกลุ่มทดลองบุคคลพิเศษ
He's at a seminar in Seoul.พ่อของหนู เขาไปสัมนาที่กรุงโซลน่ะ
Yeah. He was teaching a seminar on botanical pharmacology.ใช่,เขาเคยสอนฉัน ตอนเข้าสัมนาที่โบตานิเคิล ฟาร์มาโคโลยี
If it weren't for the seminar we could be back.ถ้าไม่ใช่เพราะสัมมนา เราก็กลับมาอีกได้
4PM: at COEX there's a seminar for you to attend.เวลา 16 นาฬิกา พระองค์ต้องเสด็จเข้าร่วมการประชุม
An impromptu burger bonanza Training seminar at corporate.การสัมนาฝึกอบรมของ โบนันซ่า เบอร์เกอร์ทันทีที่บริษัท
I need you to get ready for the Nanny Conflict Resolution Seminar at the Parents' Society.ฉันต้องให้เธอเตรียมพร้อมสำหรับ การสัมมนาเรื่องความขัดแย้งกับพี่เลี้ยงเด็ก ที่สมาคมผู้ปกครองอีก
The entire point of the seminar is that everybody brings their nanny.ส่วนสำคัญของการสัมมนาครั้งนี้ คือทุกคนจะต้องพาพี่เลี้ยงเด็กของตัวเองมา
The seminar is called "Sexy Mom, Happy Mom."การสัมมนาในหัวข้อ "คุณแม่เซ็กซี่ คุณแม่สุขสันต์"
Department's not a massive fan of office romance. The policy seminar was endless, wasn't it? I kept finding myself staring at you.นายเราไม่นิยมรักในที่ทำงานด้วย งานสัมมนาก็ยืดยาวไม่รู้จบ
His seminar was called "getting what you want,"งานสัมมนาของเค้าชื่อ "ได้ในสิ่งที่คุณต้องการ"
Those of you for the special seminar group, please stay on in this room.นักศึกษากลุ่มที่รอสัมมนา กรุณารออยู่ในห้องนี้

-seminar- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
インターゼミ[, inta-zemi] (n) (abbr) (See インターゼミナール) inter seminar
インターゼミナール[, inta-zemina-ru] (n) inter seminar
演習[えんしゅう, enshuu] (n,vs) (1) practice; practise; (2) exercises; manoeuvres; maneuvers; (3) seminar (student debates, presentations, etc.); practicum; (P)
演習室[えんしゅうしつ, enshuushitsu] (n) seminar room
研究会[けんきゅうかい, kenkyuukai] (n) (1) research society; (2) study class (e.g. religious); (3) seminar (e.g. presentation of research)
研究室[けんきゅうしつ, kenkyuushitsu] (n) (1) laboratory; (2) seminar room; (3) professor's office; (P)

-seminar- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ห้องสัมมนา[n. exp.] (hǿng samman) EN: seminar room FR:
การประชุมสัมมนา[n. exp.] (kān prachum) EN: seminar FR: séminaire [m]
การสัมมนา[n.] (kān sammanā) EN: seminar ; colloquium FR: séminaire [m]
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ[n. exp.] (kān sammanā) EN: practical seminar FR: pratique
เข้าร่วมสัมมนา[v. exp.] (khao ruam s) EN: attend a seminar ; attend a meeting FR: participer à un séminaire
งานสัมมนา[n. exp.] (ngān samman) EN: seminar FR: séminaire [m]
สัมมนา[n.] (sammanā) EN: seminar FR: séminaire [m]
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ[n. exp.] (sammanā cho) EN: operation seminar FR:
สัมมนาวิชาการ[n. exp.] (sammanā wic) EN: academic seminar FR:

-seminar- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Proseminar {n}proseminar; undergraduate seminar

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -seminar-
Back to top