ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

cleric

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *cleric*, -cleric-

cleric ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
cleric (adj.) ที่เกี่ยวกับบุคคลในศาสนา
clerical (adj.) ที่เกี่ยวกับงานศาสนา
English-Thai: HOPE Dictionary
cleric(เคลอ'ริค) n. สมาชิกพวกพระ,พระ adj. เกี่ยวกับพระ,อย่างพระ, Syn. clergyman
clerical(เคลอ'ริเคิล) adj. เกี่ยวกับเสมียน,เกี่ยวกับพระ,ซึ่งสอนศาสนา, Syn. churchly
English-Thai: Nontri Dictionary
clerical(adj) เกี่ยวกับเสมียน,เกี่ยวกับพระ,อย่างพระ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
clerical workerคนทำงานธุรการ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Clerical and Office Worker ผู้ปฏิบัติงานเสมียนและสำนักงาน ผู้ทำงานที่ไม่ใช้แรงงาน [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
พระราชาคณะ (n.) clerical title
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He has been conspiring with the Grand Cleric of Orlais.มันได้คบคิด กับแกรนด์เคริคแห่งโอราลิส
Artie Abrams, and that Radical Cleric kid.อาร์ตี้ เอบรามส์ และเคลริคเจ้าเด็กหัวรุนแรง
Deb told me that was a clerical error.เด็บบอกฉันว่ามันเป็นเพราะเสมียน
Clerical error, my ass.เอกสารผิดพลาดกะผีน่ะสิ
I think it was a clerical error, and I'm gonna start making calls about it as soon as I get out of this surgery.ผมว่าต้องเป็นความผิดพลาดด้านตัวเลข เดี๋ยวผมจะโทรไปหลังจากที่ออกจากห้องผ่าตัด
Think clerical work in the army makes you a man?คิดว่างานเสมียนในกองทัพ จะทำให้มึงเป็นแมนขึ้นเหรอวะ
It's going down as a clerical error. Glitch in the paperwork.ฉันแก้ไข้ให้เหมือนมีเรื่องผิดพลาดในงานเอสารนิดหน่อยนะ
Clerical errors like this can happen from time to time.ข้อผิดพลาดแบบนี้ เกิดขึ้นได้เสมอๆ
Due to a clerical oversight, we received triple the number of Crock-Pots I may have intended.เอกสารผิดพลาดไม่มี คนดูเลยทำให้เราได้รับ หม้อตุ๋นมามากกว่าที่ เราตั้งใจสั่งถึงสามเท่า
You'll be cleaning up, doing light clerical work, You know, answering phones,แค่ทำความสะอาด รับโทรศัพท์
Be that true, young cleric?ใช่หรือไม่ เจ้านักเทศน์
You honour us, Grand Cleric.ท่านให้เกียรติเราแล้ว, แกรนด์เคริค.

cleric ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
神职人员[shén zhí rén yuán, ㄕㄣˊ ㄓˊ ㄖㄣˊ ㄩㄢˊ, 神职人员 / 神職人員] clergy; cleric
隶书[lì shū, ㄌㄧˋ ㄕㄨ, 隶书 / 隸書] Clerical script (Chinese writing style)

cleric ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
クレリック[, kurerikku] (n) cleric
一般職[いっぱんしょく, ippanshoku] (n) clerical position (e.g. in the civil service); general office work
事務作業[じむさぎょう, jimusagyou] (n) clerical work
事務机[じむづくえ, jimudukue] (n) clerical desk
事務職員[じむしょくいん, jimushokuin] (n) administrative staff; business clerk; clerical force; clerical officer; clerical personnel; clerical staff; office employee; office personnel; office worker
八分[はっぷん, happun] (n-t) (1) eight minutes; (n) (2) (See 六体) triangular-swept clerical script (clerical script whose horizontal lines end in a noticable triangular tail)
弁事[べんじ, benji] (n,vs) clerical work
法体[ほったい;ほうたい, hottai ; houtai] (n) (1) {Buddh} clerical appearance; appearance of a priest; (2) teachings of Buddha; condition of the universe at creation; in the pure land teachings, the name of Amitabha, or prayers to Amitabha; investiture of a Buddhist priest
波磔[はたく, hataku] (n) (See 八分・はっぷん) (of clerical script) horizontal lines ending in a noticable triangular tail
社務[しゃむ, shamu] (n) company business; clerical work at a shrine
非現業[ひげんぎょう, higengyou] (n) clerical work

cleric ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บัพชิต[n.] (bapphachit) EN: cleric FR:
เดียรถีย์[n.] (dīarathī) EN: cleric of another religion ; heretic ; adherent of another religion ; heretical teacher FR: hérétique [m]
ผู้สอนศาสนา[n. exp.] (phūsøn sāts) EN: cleric FR:
พนักงานประจำสำนักงาน[n. exp.] (phanakngān ) EN: office employee ; office worker ; clerical worker ; clerk FR: employé de bureau [m]
เสมียน[n.] (samiēn) EN: clerk ; office worker ; scribe ; clerical staff FR: employé [m] ; employée [f] ; clerc [m] ; scribe [m]
เสมียนพนักงาน[n. exp.] (samiēn phan) EN: office staff ; personnel ; clerical staff ; employees ; clerks and workers FR:
สังฆ-[pref.] (sangkha-) EN: monkish ; priestly ; clerical ; religious FR: relatif aux bonzes ; clérical

cleric ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
kirchenfeindlich {adj}anticlerical
Büropersonal {n}clerical staff

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า cleric
Back to top