ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*selfishness*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น selfishness, -selfishness-

*selfishness* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
selfishness (n.) ความเห็นแก่ตัว See also: ความเห็นแก่ได้, การคำนึงถึงแต่ประโยชน์ส่วนตน Syn. self-regard, parsimony, vanity, greed
English-Thai: Nontri Dictionary
selfishness(n) ความเห็นแก่ตัว
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Selfishnessความเห็นแก่ตัว [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความคับแคบ (n.) selfishness See also: meanness, stinginess, niggardliness Syn. ความใจแคบ
ความเห็นแก่ตัว (n.) selfishness See also: exploitation, utilization Syn. ความเห็นแก่ได้
ความใจแคบ (n.) selfishness See also: meanness, stinginess, niggardliness
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Yet another illustration of the fundamental selfishness of suicide.ภาพลวงตาของการฆ่าตัวตายเพราะความเห็นแก่ตัว
In the face of misery and suffering, millions of NGOs prove that solidarity between peoples is stronger than the selfishness of nations.ในการเผชิญหน้า ความทุกข์และความเจ็บปวด NGOs นับล้านพิสูจน์แล้ว ว่าความร่วมมือกัน ระหว่างประชาชนเข้มแข็งกว่า ความเห็นแก่ตัวของบางประเทศ
My mother is dead because of your selfishness and arrogance.แม่ข้าตาเพราะ ความเห็นแก่ตัว และเย่อหยิ่งของท่าน
I have some proprietary kind of selfishness about my own formula.ผมเป็นเจ้าของสูตร ประเภทที่เห็นแก่ตัว เกี่ยวกับสูตรของผมที่เป็นผู้คิดค้นมันขึ้นมา
My darling, please take some advice from a man who knows a thing or two about selfishness and deceit.ที่รัก โปรดรับคำแนะนำจากชาย ผู้ซึ่งรู้เรื่องเกี่ยวกับ ความเห็นแก่ตัว และการหลอกลวง
I made peace with your selfishness a long time ago, but Moira, Thea, and Walter, they don't deserve that.ฉันทำใจกับความเห็นแก่ตัวของคุณได้ตั้งนานแล้ว แต่มอยร่า เธีย และวอลเทอร์ พวกเขาไม่ควรต้องมาเจอแบบนี้
I've lived a life of selfishness, cowardice, and dishonesty.ผมมีชีวิตอยู่ บนความเห็นแก่ตัว ความขี้ขลาดและความไม่ซื่อสัตย์
Selfishness, they will neverและความเห็นแก่ตัวไปได้ พวกเขา
You think I speak from wicked selfishness?เธอคิดว่าพี่พูดเช่นนี้ เพราะความห่วงแหนในตัวเขาหรือ
They're all acts of selfishnessพวกเขาแสดงถึงความเห็นแก่ตัว
But we lost it because of my selfishness.แต่เราต้องเสียเขาไปเพราะความเห็นแก่ตัวของฉัน
Fear and selfishness.ความกลัวและเห็นแก่ตัว

*selfishness* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
本位主义[běn wèi zhǔ yì, ㄅㄣˇ ㄨㄟˋ ㄓㄨˇ ㄧˋ, 本位主义 / 本位主義] selfish departmentalism; departmental selfishness
自私[zì sī, ㄗˋ ㄙ, 自私] selfish; selfishness

*selfishness* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
利己主義[りこしゅぎ, rikoshugi] (n,adj-no) egoism; selfishness; (P)
吝嗇;悋嗇(oK)[りんしょく, rinshoku] (n,adj-na) (sometimes read けち) stinginess; miser; miserliness; selfishness
寡欲[かよく, kayoku] (adj-na,n) unselfishness
我が儘(P);我儘;我がまま;我侭;我が侭[わがまま, wagamama] (adj-na,n) (1) selfishness; egoism; self-indulgence; wilfulness; willfulness; (2) disobedience; (3) whim; (P)
我利我利[がりがり;ガリガリ, garigari ; garigari] (adj-na,n) (1) (uk) skin and bones; appearing to be underweight; (adv) (2) with a grinding, crunching, scratching (sound); (3) desperately; recklessly; (adj-no) (4) crunchy hardness; (5) selfishness; selfish person
我情[がじょう, gajou] (n) selfishness; bias; personal feelings
我欲[がよく, gayoku] (n) selfishness
打算[ださん, dasan] (n,vs) calculation; self-interest; selfishness
欲の固まり;欲の塊[よくのかたまり, yokunokatamari] (n) incarnation of selfishness; lump of avarice
欲得[よくとく, yokutoku] (n) selfishness; self-interest
気まま(P);気儘;気侭;氣儘[きまま, kimama] (adj-na,n) willful; wilful; selfish; selfishness; one's own way; (P)
清廉[せいれん, seiren] (adj-na,n) honesty; integrity; purity and unselfishness; (P)
[わたし(P);わたくし(P), watashi (P); watakushi (P)] (pn,adj-no) (1) I; me; (n,adj-no) (2) (わたくし only) private affairs; personal matter; secrecy; (3) (わたくし only) selfishness; (P)
私心[ししん, shishin] (n) selfishness; selfish motive
私意[しい, shii] (n) (1) personal opinion; (2) selfishness
精粋[せいすい, seisui] (n) purity; unselfishness
自分本位[じぶんほんい, jibunhon'i] (n,adj-no) self-centeredness; selfishness; egotism; egocentricity
自家本位[じかほんい, jikahon'i] (n) self-centeredness; selfishness; egoism; egotism; egocentricity
自己中;自己チュー[じこちゅう(自己中);じこチュー(自己チュー), jikochuu ( jiko naka ); jiko chu-( jiko chu-)] (n) (abbr) (sl) (See 自己中心) selfishness; egotism; egoism; egocentricity
自己中心[じこちゅうしん, jikochuushin] (n,adj-no) selfishness; egotism; egoism; egocentricity
自己本位[じこほんい, jikohon'i] (n,adj-no) self-centeredness; self-centredness; selfishness; egotism; egoism
身勝手[みがって, migatte] (adj-na,n) selfishness; egoism; egotism

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *selfishness*
Back to top