ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*secretive*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น secretive, -secretive-

*secretive* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
secretive (adj.) ซึ่งปิดปาก See also: ไม่พูด, ปิดเป็นความลับ, ซ่อนเร้น, ลี้ลับ, แอบแฝง, ลับๆ ล่อๆ Syn. close, reticent, incommunicative
secretively (adv.) อย่างเป็นความลับ
secretiveness (n.) ความลับ
English-Thai: HOPE Dictionary
secretive(ซี'คริทิฟว) adj. ปิดปาก,ไม่พูด,ลับ ๆ ล่อ ๆ ,= secretory (ดู), See also: secretively adv. secretiveness n., Syn. uncommunicative
English-Thai: Nontri Dictionary
secretive(adj) ลับ,ซ่อนเร้น,ปิดบัง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ซ่อนเงื่อน (v.) be secretive See also: be furtive, be mysteriously
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Manderley, secretive and silent.เเมนเดอเลย์-- ลึกลับเเละเงียบงัน
You don't have to be so secretive - You tell usนายไม่ต้องทำมาเป็นมีความลับกับเราหรอกน่า บอกพวกเรามาเถอะ
But if I were to say it oppositely, some kind of secretive feeling?แต่ถ้าให้พูดตรงข้าม มันคงเป็นความรู้สึกปิดบังบางอย่าง?
What's so secretive about that?..ความลับไปซะทุกอย่างเชียวนะ
I mean, you don't have to be so secretive or dodgy about pad Thai noodles...ไม่เห็นจะต้องทำเป็นลับๆ ล่อๆ กับเรื่องอาหารเลย...
We sponsored this operation with the best of intentions but the secretive manner in which we've handled it I now fear is working against us.เราจะสนับสนุนงานครั้งนี้อย่างเต็มที่ ด้วยความตั้งใจ , แต่ด้วยการรักษาความลับ ในสิ่งที่เราทำอยู่ ตอนนี้ฉันเกรงว่า มันจะกลับมาทำร้ายเรา
But he's being secretive. He's never home.แต่เขาทำตัวลึกลับ ไม่เคยอยู่บ้าน
Well, Chuck also saw him making a secretive phone call.ก็ชัคก็เห็นกาเบรียลคุยโทรศัพท์ลับๆ
The smoking gun-- a secretive phone call.หลักฐานจะจะ โทรศัพท์ลับ
He's just so secretive all the time.เขาแค่มีความลับอยู่ตลอดเวลา
Although, I will point out, Leonard, that I am a trained psychiatrist and you are exhibiting the same secretive behavioral tics that accompanied your learning to masturbate.ถึงแม้แม่จะชี้ให้เห็น ลีโอนาร์ด แม่เป็นจิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ลูกแสดงพฤติกรรมลับๆล่อๆเหมือนเดิม
Because he's been acting really secretive lately.เพราะว่าเขาทำตัวลึกลับน่าสงสัยน่ะสิ

*secretive* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
诡秘[guǐ mì, ㄍㄨㄟˇ ㄇㄧˋ, 诡秘 / 詭祕] secretive; furtive; surreptitious
鬼鬼祟祟[guǐ guǐ suì suì, ㄍㄨㄟˇ ㄍㄨㄟˇ ㄙㄨㄟˋ ㄙㄨㄟˋ, 鬼鬼祟祟] sneaky; secretive; evil spirit
透明[tòu míng, ㄊㄡˋ ㄇㄧㄥˊ, 透明] transparent; open (non-secretive)

*secretive* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ガンジスメジロザメ属[ガンジスメジロザメぞく, ganjisumejirozame zoku] (n) Glyphis (genus containing 5 known species of secretive true river sharks in the family Carcharhinidae)
秘密主義[ひみつしゅぎ, himitsushugi] (n,adj-no) secretiveness

*secretive* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ซ่อนเงื่อน[v. exp.] (sǿn ngeūoen) EN: be secretive FR:

*secretive* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Heimlichtuerei {f}secretive manner
Verschwiegenheit {f}secretiveness
verschlossen {adv}secretively

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *secretive*
Back to top