ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*repeatedly*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น repeatedly, -repeatedly-

*repeatedly* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
repeatedly (adv.) อย่างซ้ำๆ See also: อย่างซ้ำซาก Syn. frequently, often
English-Thai: Nontri Dictionary
repeatedly(adv) ซ้ำ,หลายครั้ง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
รุ่ม (v.) knock repeatedly (with quick strokes) See also: hit repeatedly (with quick strokes), knock rapidly
กระหน่ำ (v.) pound (repeatedly) See also: hammer, thump, (rain) batter, bang, beat Syn. ซ้ำๆ, รัว
จ้ำจี้จ้ำไช (adv.) repeatedly See also: again and again Syn. ซ้ำๆ ซากๆ
จำเจ (adv.) repeatedly See also: routinely, regularly Syn. บ่อยๆ, ซ้ำซาก, เนืองๆ
ซ้ำ (adv.) repeatedly Syn. ย้ำ
ซ้ำๆ (adv.) repeatedly See also: repeatedly many times, again and again Syn. บ่อยๆ, เสมอๆ
ซ้ำๆ ซากๆ (adv.) repeatedly See also: over and over, frequently, many times, often Syn. จำเจ, พร่ำเพรื่อ, ซ้ำซาก
ซ้ำชั้น (adv.) repeatedly in class See also: repeatedly (study)
ซ้ำแล้วซ้ำเล่า (adv.) repeatedly Syn. ครั้งแล้วครั้งเล่า, บ่อยๆ, ซ้ำไปซ้ำมา, เป็นประจำ
ซ้ำไปซ้ำมา (adv.) repeatedly See also: over and over, frequently, many times, often, again and again Syn. จำเจ, พร่ำเพรื่อ, ซ้ำซาก, ซ้ำๆ ซากๆ
บ่อยๆ (adv.) repeatedly Syn. ครั้งแล้วครั้งเล่า, ซ้ำไปซ้ำมา, เป็นประจำ
บ่อยๆ (adv.) repeatedly See also: repeatedly many times, again and again Syn. เสมอๆ
บ่อยๆ (adv.) repeatedly See also: routinely, regularly Syn. ซ้ำซาก, เนืองๆ
ปาวๆ (adv.) repeatedly See also: boisterously
ย้ำคิดย้ำทำ (v.) think or do repeatedly See also: think or do something again and again
ย้ำคิดย้ำทำ (v.) think or do repeatedly See also: think or do something again and again
ร่ำ (v.) talk repeatedly See also: murmur or speak continually or incessantly Syn. พร่ำ, รำพัน
รำพัน (v.) talk repeatedly See also: murmur or speak continually or incessantly Syn. พร่ำ
ฮัก (adv.) repeatedly Syn. ฮักๆ
ฮักๆ (adv.) repeatedly
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I've told you repeatedly you have to play with the same feeling as the othersบอกคุณไม่รู้กี่รอบแล้วนะ คุณต้องเล่นด้วยอารมณ์เดียวกันกับคนอื่นๆ
Please put it together repeatedly, here's Hecky!ขอเสียงตบมือดังๆ หน่อยคร้าบบบ เชิญ เฮคกี้ของเรา
The trees that imbue the streets of this town keep repeatedly changing their appearance.บรรยายไทยโดย gingkenaya, Yutaro, taota, ppstay
My client's been repeatedly harassed by this department.ลูกความผมถูกคนในหน่วยนี้คุกคาม
As you've said repeatedly, there's little point in dwelling on the past.อย่างที่คุณพูดซ้ำแล้วซ้ำอีก ว่าไม่มีประโยชน์ที่จะจมปลักอยู่กับอดีต
I never said it'd be easy. In fact, I think I said repeatedly it'd be crap.ลูกต้องอยู่บนเครื่องบิน...
I told you repeatedly to stay out of my shitฉันย้ำเธอหลายครั้งแล้วว่าอย่ามายุ่งกับฉัน
You shoulda thought of that while repeatedly assuring me that you were over your ex.คุณน่าจะคิดเรื่องนั้นมาตั้งแต่ตอนที่คุณย้ำกับฉันว่า ระหว่างคุณกับแฟนเก่ามันจบไปแล้ว
I have tried and tried to achieve some recognition for my work, and I have been repeatedly and cruelly ignoredผมพยายามและพยายาม ที่จะให้งานของผมได้รับการยอมรับ และผมก็ไม่ได้รับความสนใจ อย่างเจ็บปวด ซ้ำแล้วซ้ำเล่า
President Johnson, had repeatedly said how crazy it would be to remove the system, which he felt was the best way...ปธน.จอห์นสันมักพูดซ้ำๆอยู่เสมอว่า เป็นบ้าอะไรกันที่ไปสั่ง ขนย้ายระบบนั่นออกไป
You have repeatedly refused to trim the monkey tree... that spills onto your neighbor's property.คุณไม่ยอมเล็มกิ่งต้นไม้ ที่ยื่นออกไปยังที่ดินเพื่อนบ้านคุณ
I am repeatedly in art for her fiery choices, her total emersion in a process, her audacity, which borders on defiance, and her works of art, which actually seem to extrude from her subconscient mind.I am repeatedly in art for her fiery choices, her total emersion in a process,

*repeatedly* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不住[bù zhù, ㄅㄨˋ ㄓㄨˋ, 不住] repeatedly; continuously; constantly
[qì, ㄑㄧˋ, 亟] repeatedly; frequently
来回来去[lái huí lái qù, ㄌㄞˊ ㄏㄨㄟˊ ㄌㄞˊ ㄑㄩˋ, 来回来去 / 來回來去] repeatedly; back and forth again and again
反复[fǎn fù, ㄈㄢˇ ㄈㄨˋ, 反复 / 反復] repeatedly; over and over
屡次[lǚ cì, ㄌㄩˇ ㄘˋ, 屡次 / 屢次] repeatedly; time and again
[zhūn, ㄓㄨㄣ, 谆 / 諄] repeatedly (in giving advice)
连连[lián lián, ㄌㄧㄢˊ ㄌㄧㄢˊ, 连连 / 連連] repeatedly; again and again
频频[pín pín, ㄆㄧㄣˊ ㄆㄧㄣˊ, 频频 / 頻頻] repeatedly; again and again
廉颇[Lián Pō, ㄌㄧㄢˊ ㄆㄛ, 廉颇 / 廉頗] Lian Po (327-243 BC), famous general of Zhao 趙國|赵国, repeatedly victorious over Qin 秦國|秦国 and Qi 齊國|齐国
[dié, ㄉㄧㄝˊ, 迭] alternately; repeatedly
[shuò, ㄕㄨㄛˋ, 数 / 數] frequently; repeatedly
多次[duō cì, ㄉㄨㄛ ㄘˋ, 多次] many times; repeatedly
一再[yī zài, ㄧ ㄗㄞˋ, 一再] repeatedly
来回[lái huí, ㄌㄞˊ ㄏㄨㄟˊ, 来回 / 來回] to make a round trip; return journey; back and forth; to and fro; repeatedly

*repeatedly* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
お百度を踏む;御百度を踏む[おひゃくどをふむ, ohyakudowofumu] (exp,v5m) (obs) to visit repeatedly (to request)
しばしば[, shibashiba] (vs,adv) (on-mim) blinking repeatedly
スコスコ[, sukosuko] (adv) (1) (on-mim) repeatedly; leaving no stone unturned; walking rapidly; (n,vs) (2) (col) (on-mim) masturbation
ぱちつかせる[, pachitsukaseru] (v1) to blink repeatedly; to wave repeatedly (e.g. a paper fan)
ぺたぺた[, petapeta] (adv) (1) (on-mim) sound of a flat surface repeatedly making contact with something; (2) (on-mim) applying a seal or stamp again and again; pasting (paper) all over; (3) (on-mim) daubing; smearing
めった刺し;滅多刺し[めったざし, mettazashi] (n) stabbing repeatedly
ゆらりゆらり[, yurariyurari] (adv,adv-to) swaying (repeatedly, in a large, slow motion)
一再[いっさい, issai] (n-adv,n-t) once or twice; repeatedly
一気[いっき, ikki] (n) (abbr) (See 一気に飲む) chug!; drink! (said repeatedly as a party cheer); (P)
三拝[さんぱい, sanpai] (n) adoration which is performed three times or repeatedly; act of worship which is performed three times or repeatedly
三拝九拝[さんぱいきゅうはい, sanpaikyuuhai] (int,n) kowtowing; bowing repeatedly
三礼[さんらい;さんれい;みれい, sanrai ; sanrei ; mirei] (n) (See 三拝) adoration which is performed three times or repeatedly; act of worship which is performed three times or repeatedly
二転三転[にてんさんてん, nitensanten] (n,vs) change again and again; seesaw back and forth; being in a state of flux; backtracking repeatedly
再三[さいさん, saisan] (adv,n) again and again; repeatedly; (P)
呉れ呉れも[くれぐれも, kureguremo] (adv) (uk) repeatedly; sincerely; earnestly; (P)
幾重にも[いくえにも, ikuenimo] (adv) repeatedly; over and over again
延び延び[のびのび, nobinobi] (adj-na,adv,n) stretching; repeatedly put off; procrastinate
月下推敲[げっかすいこう, gekkasuikou] (n) polish; elaboration; repeatedly working over one's writing; being very scrupulous in the choice of diction
突く(P);突付く(iK)[つつく, tsutsuku] (v5k,vt) (1) (uk) to poke (repeatedly, lightly); to nudge; (2) to peck at (one's food); to pick at; (3) to peck at (someone's faults, etc.); (4) to egg on; to put up to; (P)
突っ突く;突っつく[つっつく, tsuttsuku] (v5k,vt) (1) (See 突く・つつく・1) to poke (repeatedly, lightly); to nudge; (2) to peck at (one's food); to pick at; (3) to peck at (someone's faults, etc.); (4) to egg on; to put up to
言い古す;言古す[いいふるす, iifurusu] (v5s) to say repeatedly; to say proverbially
言い返す(P);言返す[いいかえす, iikaesu] (v5s,vt) (1) to talk back; to answer back; to retort; (2) to say over; to repeat words; to say repeatedly; (P)
訊き返す;聞き返す[ききかえす, kikikaesu] (v5s,vt) to ask in return; to ask again; to listen repeatedly
語り古す[かたりふるす, katarifurusu] (v5s) to say repeatedly (often by many people); to say over and over again
頻りと[しきりと, shikirito] (adv) (1) (uk) frequently; repeatedly; incessantly; continually; (2) very; awfully

*repeatedly* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฮัก ; ฮัก ๆ = ฮักๆ[adv.] (hak ; hak-h) EN: repeatedly FR:
อีก[adv.] (īk) EN: again ; more ; repeatedly ; once more ; any more FR: encore ; plus ; davantage ; à nouveau
จ้ำจี้จ้ำไช[adv.] (jamjīchamch) EN: repeatedly ; again and again FR:
กำชับ[v.] (kamchap) EN: reiterate ; urge ; repeat ; emphasize ; insist firmly ; instruct explicitly ; order repeatedly ; exhort FR: insister ; réitérer ; exhorter
โขมง[adv.] (khamōng) EN: loudly and repeatedly ; loudly ; noisily ; vociferously FR: bruyamment
ขย่ม[v.] (khayom) EN: push up and down with one's whole weight ; press down repeatedly ; jump up and down on ; push down FR:
กระหน่ำ[v.] (kranam) EN: beat repeatedly ; pound repeatedly ; beat down ; rain blows (on) ; pour blows (on) ; hit ; strike FR: frapper
หลายหน[adv.] (lāi hon) EN: several times ; on several occasions ; on many occasions ; repeatedly FR: plusieurs fois ; à différentes reprises ; à plusieurs reprises ; maintes fois
หลายครั้งหลายหน[adv.] (lāi khrang ) EN: repeatedly FR:
ใหม่[adv.] (mai) EN: again ; afresh ; once more ; repeatedly FR: à nouveau
ปลก[adv.] (palok) EN: repeatedly FR:
ปลก ๆ = ปลกๆ[adv.] (palok-palok) EN: repeatedly FR:
เป็นกิจวัตร[adv.] (pen kitjawa) EN: often ; frequently ; generally ; repeatedly ; time and again ; regularly ; routinely FR: régulièrement ; répétitivement 
เป็นว่าเล่น[adv.] (pen wā len) EN: repeatedly FR:
ผลุดลุกผลุดนั่ง[v. exp.] (phlut luk p) EN: get up and sit down repeatedly FR:
พร่ำ[adv.] (phram) EN: continually ; constantly ; ad nauseam ; indiscriminately ; promiscuously ; repeatedly ; always FR: continuellement
พร่ำเพรื่อ[adv.] (phramphreūa) EN: continually ; all the time ; repeatedly ; repetitiously ; over and over again ; ad nauseam FR: continuellement
เปาะ[adv.] (pǿ) EN: endlessly ; repeatedly ; without reserve FR: continuellement
ร่ำ[v.] (ram) EN: talk repeatedly ; murmur continually/incessantly ; speak continually/incessantly FR: ressasser ; rabâcher
ร่ำ[adv.] (ram) EN: repeatedly ; continually ; persistently ; forever ; always FR: continuellement
ร่ำไป[adv.] (rampai) EN: repeatedly ; incessently ; always FR:
ร่ำไป[adv.] (rampai) EN: often ; frequently ; repeatedly ; generally FR: continuellement
ร่ำร้อง[v.] (ramrøng) EN: ask repeatedly ; make a persistent request ; demand persistently ; beseech repeatedly FR: demander avec insistance
เรื่อย[adv.] (reūay) EN: continously ; continually ; always ; often ; regularly ; consistently ; repeatedly ; frequently FR: continuellement ; constamment ; sans cesse ; sans interruption
รัว[v.] (rūa) EN: beat repeatedly ; beat rapidly ; shoot continuously ; roll ; shake ; vibrate ; quicker FR: rythmer ; cadencer
รวด[adv.] (rūat) EN: at once ; at one time ; at a stretch ; throughout ; in succession ; one after another ; repeatedly FR: de suite ; en ligne ; consécutivement ; l'un après l'autre ; sans cesse ; à chaque fois
รุ่ม[v.] (rum) EN: knock repeatedly ; strike repeatedly FR:
ซ้ำ[adv.] (sam) EN: repeatedly ; even more ; still more FR: à plusieurs reprises ; à répétition ; encore ; à nouveau
ซ้ำแล้วซ้ำอีก[adv.] (sam laēo sa) EN: repeatedly FR:
ซ้ำซาก[adv.] (samsāk) EN: repetitiously ; again and again ; repeatedly FR: encore et encore
ซ้ำ ๆ ซาก ๆ = ซ้ำๆ ซากๆ[adv.] (sam-sam sāk) EN: repeatedly ; over and over ; frequently ; many times ; often FR:
ตะบม[adv.] (tabom) EN: constantly ; repeatedly ; incessently ; always FR: constamment
ถูกกรอกหู[v. exp.] (thūk krøk h) EN: be told sth. over and over again ; hear repeatedly FR:
ตระหน่ำ[v.] (tranam) EN: strike ; hit ; beat repeatedly ; pound FR:
ย้ำคิดย้ำทำ[v. exp.] (yam khit ya) EN: think or do repeatedly ; think or do something again and again FR:
หยำเหยอะ ; หยำแหยะ[adv.] (yamyoe ; ya) EN: slowly ; sloppily ; slovenly ; repeatedly FR:
ยิก[adv.] (yik) EN: repeatedly ; over and over again FR: à répétition ; encore et encore
ยิก ๆ = ยิกๆ[adv.] (yik-yik) EN: repeatedly ; over and over again FR: à répétition ; encore et encore

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *repeatedly*
Back to top