ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

routinely

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *routinely*, -routinely-

routinely ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เป็นกิจวัตร[adv.] (pen kitjawa) EN: often ; frequently ; generally ; repeatedly ; time and again ; regularly ; routinely FR: régulièrement ; répétitivement 
เป็นนิจศีล[adv.] (pen nitjasī) EN: routinely ; regularly ; habitually FR:

routinely ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
routinemäßig {adv}routinely

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า routinely
Back to top